ข่าวประกาศ
หน้าที่ จาก 2 จำนวนข้อมูลทั้งหมด 24
ลำดับ ข่าวประกาศล่าสุด
1.  image ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์รอบที่ ๒ image  ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ต้องเป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม - วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
ประกาศเมื่อ: 2019-01-15 10:24:44  
2.  image แจ้งวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์รอบที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ image  โปรดติดตามข่าวประกาศทาง Website นี้
ประกาศเมื่อ: 2019-01-03 06:39:22  
3.  image ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดรับลงทะเบียนพร้อมโอนเงินตั้งแต่วันนี้ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ image 
ประกาศเมื่อ: 2018-11-26 08:01:32  
4. เอกสารและรายละเอียดขั้นตอนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 และได้รับคัดเลือกเข้าค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม
ประกาศเมื่อ: 2018-11-19 19:20:57  
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 และได้รับคัดเลือกเข้าค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม
ประกาศเมื่อ: 2018-11-19 11:41:20  
6. ประชาสัมพันธ์ ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (jobsa)
ประกาศเมื่อ: 2018-11-15 21:10:21  
7. ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและกำหนดการส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศเมื่อ: 2018-11-15 20:59:44  
8. แจ้งแผนที่การเดินทางในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2561
ประกาศเมื่อ: 2018-11-01 15:47:36  
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2561 image วันเวลาสอบข้อเขียน: วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. 2. สถานที่สอบ: ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 9 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ประกาศเมื่อ: 2018-10-19 14:28:30  
10. แจ้งเตือน การเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562 กำหนดส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร การเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562 ภายในวันจันทร์ที่ 15 ตค 2561
ประกาศเมื่อ: 2018-10-12 20:26:56  
11. ประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย สังกัดโรงเรียนในเขตภาคกลางตอนบน เข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562 image เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 กันยายน– 15 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ให้ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร และสลิปโอนเงินค่าสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
ประกาศเมื่อ: 2018-08-25 22:50:27  
12. ตำราวิชา 01451151 การอ่านแผนที่ image นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชดังกล่าว ติดต่อ รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
ประกาศเมื่อ: 2018-04-26 11:22:55  
13. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ image ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 12 มีนคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
ประกาศเมื่อ: 2018-04-07 00:01:59  
14. ประกาศเรื่องการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 image
ประกาศเมื่อ: 2018-03-17 20:50:34  
15. ทุนสนับสนุนการวิจัยคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ image เปิดรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนการทำวิจัยจำนวน 3 ทุน ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศเมื่อ: 2018-02-20 00:22:13  
16. ข่าวประกาศสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
ประกาศเมื่อ: 2018-02-14 11:54:51  
17. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 2 image ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน
ประกาศเมื่อ: 2018-01-25 21:11:59  
18. กำหนดการการอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก เขตภาคกลางตอนบน image
ประกาศเมื่อ: 2017-12-26 00:37:14  
19. ประกาศรายละเอียดการเข้าค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ image ระหว่างวันที่ 3 – 7 มกราคม 2561 จัดโดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน
ประกาศเมื่อ: 2017-12-21 23:21:48  
20. นิสิตภูมิศาสตร์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปที่ประสงค์ขอเรียนร่วม ให้ดำเนินการยื่นคำร้องได้ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค. 2560 ถึง 5 ม.ค. 2561 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐ และเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป
ประกาศเมื่อ: 2017-12-16 22:42:13  
21. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2561 image ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 และได้รับคัดเลือกเข้าค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 – 7 มกราคม 2561
ประกาศเมื่อ: 2017-12-04 21:55:24  
22. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2561 image ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน
ประกาศเมื่อ: 2017-11-24 13:47:20  
23. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2561 image ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน
ประกาศเมื่อ: 2017-11-20 09:45:20  
24. ประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย สังกัดโรงเรียนในเขตภาคกลางตอนบน เข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2561 image โรงเรียนในเขตภาคกลางตอนบนจำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี และปทุมธานี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2560 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาภูมิศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 089 482 4255
ประกาศเมื่อ: 2017-09-29 18:07:33  
หน้าที่ จาก 2 จำนวนข้อมูลทั้งหมด 24

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900