ภาพกิจกรรม

งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


box/gallery/picture/11/P1070236.JPG
รับรางวัลนำเสนอแบบปากเปล่า
box/gallery/picture/11/P1070204.JPG
box/gallery/picture/11/P1070135.JPG
นำเสนองานแบบโปสเตอร์
box/gallery/picture/11/P1070131.JPG
ผู้เข้าร่วมประชุมเดินชมผลงานโปสเตอร์
box/gallery/picture/11/P1070130.JPG
box/gallery/picture/11/P1070111.JPG

   จำนวนรูปภาพทั้งหมด 6 รูปภาพ

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900