ภาพกิจกรรม

งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

12 - 13 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ บางเขน จังหวัดกรุงเทพ


box/gallery/picture/12/ 12 Jan_190301_0122.jpg
box/gallery/picture/12/ 13 Jan_190301_0189.jpg
box/gallery/picture/12/ 13 Jan_190301_0161.jpg
box/gallery/picture/12/ 13 Jan_190301_0097.jpg
box/gallery/picture/12/ 13 Jan_190301_0072.jpg
box/gallery/picture/12/ 13 Jan_190301_0048.jpg
box/gallery/picture/12/ 12 Jan_190301_0129.jpg
box/gallery/picture/12/ 12 Jan_190301_0061.jpg

   จำนวนรูปภาพทั้งหมด 8 รูปภาพ

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900