ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Remote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Remote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC); Mr. Shoji KIMURA, Dr. Yohei KINOSHITA, and Ms. Reiko Suzuki; โดยการสนับสนุนของ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology - Japan (MEXT) เพื่อทำการสำรวจและนำเสนอแนวคิดจากมหาวิทยาลัยต่างๆในภูมิภาค Asia-Pacific โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ของภาควิชาฯ จัดทำข้อเสนอความร่วมมือและโครงการวิจัยที่มีการประยุกต์ Space Technology รวมถึงการเปิดโอกาสในการเสนอโครงการความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคต


box/gallery/picture/14/Restec_011.jpg
box/gallery/picture/14/Restec_010.jpg
box/gallery/picture/14/Restec_009.jpg
box/gallery/picture/14/Restec_008.jpg
box/gallery/picture/14/Restec_007.jpg
box/gallery/picture/14/Restec_006.jpg
box/gallery/picture/14/Restec_005.jpg
box/gallery/picture/14/Restec_004.jpg
box/gallery/picture/14/Restec_003.jpg
box/gallery/picture/14/Restec_002.jpg

   จำนวนรูปภาพทั้งหมด 10 รูปภาพ

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900