ภาพกิจกรรม

งานประชุมเชิงวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยทักษิณ 10 – 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์ โดยได้คัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการเรียนวิชา ๐๑๔๕๑๔๙๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ และได้ดำเนินงานวิจัยของตนไปบางส่วนแล้วเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) และรูปแบบการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาภูมิศาสตร์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนเปิดโอกาสในการขยายความร่วมมือทางวิชาการในระดับปริญญาตรีสู่มหาวิทยาลัยต่อไป

 


box/gallery/picture/7/b.php
box/gallery/picture/7/test.php
box/gallery/picture/7/a.php
box/gallery/picture/7/P1050861.JPG

   จำนวนรูปภาพทั้งหมด 4 รูปภาพ

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900