ภาพกิจกรรม

งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

งานประชุมเชิงวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 3 –  กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์ โดยได้คัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการเรียนวิชา ๐๑๔๕๑๔๙๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ และได้ดำเนินงานวิจัยของตนไปบางส่วนแล้วเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) และรูปแบบการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาภูมิศาสตร์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนเปิดโอกาสในการขยายความร่วมมือทางวิชาการในระดับปริญญาตรีสู่มหาวิทยาลัยต่อไป

โดยตัวแทนจากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทางวิชาการได้ 3 รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 อีก 1 รางวัล รายละเอียด ดังนี้

 

รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10


box/gallery/picture/9/27625300_1002262329936938_3043560230985724681_o.jpg
box/gallery/picture/9/27503308_1002262263270278_4752484168193625270_o.jpg
box/gallery/picture/9/27337054_1002261076603730_2153534819182491941_n.jpg
box/gallery/picture/9/27628873_1002261156603722_430607984543704093_o.jpg
box/gallery/picture/9/27625362_1002260993270405_5708576521346026736_o.jpg
box/gallery/picture/9/27503201_1002261136603724_243439589989709695_o.jpg
box/gallery/picture/9/27501111_1002261029937068_1437219212307249178_o.jpg
box/gallery/picture/9/27459533_167669347200837_513525639482110669_n.jpg
box/gallery/picture/9/27369125_1002260956603742_390599215532424054_o.jpg

   จำนวนรูปภาพทั้งหมด 9 รูปภาพ

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900