ปณิธาน

สร้างองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจิตสำนึกรับใช้สังคม

วัตถุประสงค์
  • ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้รอบในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
  • ให้บริการวิชาการด้านภูมิศาสตร์แก่ประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ค้นคว้าวิจัยทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวข้องเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประวัติภาควิชาภูมิศาสตร์

ก่อน พ.ศ. 2517 รายวิชาภูมิศาสตร์เปิดสอนในภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายหลังการก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ใน พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้ง “ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 โดยมีการบริหารภาควิชาร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์บริหารงานร่วมกันจนวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 สาขาวิชาภูมิศาสตร์จึงได้แยกการบริหารจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ก่อตั้งเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2538 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ และในปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา ในปี พ.ศ. 2542 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นวิทยาศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยพัฒนารายวิชาใหม่ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จนกระทั่งปีการศึกษา 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษนับถึงปีการศึกษา 2557 ภาควิชาภูมิศาสตร์ผลิตบัณฑิตไปแล้วจำนวน 36 รุ่น โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 นับเป็นภูมิศาสตร์รุ่นที่ 40 (Geog 40) และมีนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวนเกือบ 500 คน

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาภูมิศาสตร์ ทำงานอยู่ในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมที่ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ รวมไปถึงหน่วยงานในส่วนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางและจัดทำผังเมือง บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ข่าวประกาศ
 image ประชาสัมพันธ์ ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (jobsa)
ประกาศเมื่อ: 2018-11-15 21:10:21  
 image ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและกำหนดการส่งเอกสารยืนยันการกู้ยืมของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศเมื่อ: 2018-11-15 20:59:44  
 image ขอเชิญเข้าร่วมงานประขุมวิชาการนิสิต นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
ประกาศเมื่อ: 2018-11-07 18:11:27  
แจ้งแผนที่การเดินทางในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2561
ประกาศเมื่อ: 2018-11-01 15:47:36  
ข่าวประกาศอื่น ๆ
กิจกรรมภาควิชาภูมิศาสตร์
image งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

image ภาคสนามรายวิชา Landform Geography ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 GEOG 42

สมุทรสาคร  เพชรบุรี  ราชบุรี 9 - 12 มีนาคม 2561

image งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

งานประชุมเชิงวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 3 –  กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์ โดยได้คัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการเรียนวิชา ๐๑๔๕๑๔๙๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ และได้ดำเนินงานวิจัยของตนไปบางส่วนแล้วเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) และรูปแบบการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาภูมิศาสตร์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนเปิดโอกาสในการขยายความร่วมมือทางวิชาการในระดับปริญญาตรีสู่มหาวิทยาลัยต่อไป

โดยตัวแทนจากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทางวิชาการได้ 3 รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 อีก 1 รางวัล รายละเอียด ดังนี้

 

รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
ติดต่อเรา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02-5613480, 02-5613484 ต่อ 5 02-5791546

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900