ปณิธาน

สร้างองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจิตสำนึกรับใช้สังคม

วัตถุประสงค์
  • ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้รอบในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
  • ให้บริการวิชาการด้านภูมิศาสตร์แก่ประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ค้นคว้าวิจัยทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวข้องเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประวัติภาควิชาภูมิศาสตร์

ก่อน พ.ศ. 2517 รายวิชาภูมิศาสตร์เปิดสอนในภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายหลังการก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ใน พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้ง “ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 โดยมีการบริหารภาควิชาร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์บริหารงานร่วมกันจนวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 สาขาวิชาภูมิศาสตร์จึงได้แยกการบริหารจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ก่อตั้งเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2538 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ และในปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา ในปี พ.ศ. 2542 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นวิทยาศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยพัฒนารายวิชาใหม่ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จนกระทั่งปีการศึกษา 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษนับถึงปีการศึกษา 2557 ภาควิชาภูมิศาสตร์ผลิตบัณฑิตไปแล้วจำนวน 36 รุ่น โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 นับเป็นภูมิศาสตร์รุ่นที่ 40 (Geog 40) และมีนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวนเกือบ 500 คน

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาภูมิศาสตร์ ทำงานอยู่ในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมที่ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ รวมไปถึงหน่วยงานในส่วนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางและจัดทำผังเมือง บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ข่าวประกาศ
 image ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 image
ประกาศเมื่อ: 2019-10-22 13:55:36  
 image ขอแสดงความยินดีกับบิณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน
ประกาศเมื่อ: 2019-10-05 11:00:58  
 image จำหน่าย E-Book หนังสือการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ แต่งโดย รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
ประกาศเมื่อ: 2019-05-14 11:31:01  
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดรับลงทะเบียนพร้อมโอนเงินตั้งแต่วันนี้ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศเมื่อ: 2018-11-26 08:01:32  
ข่าวประกาศอื่น ๆ
กิจกรรมภาควิชาภูมิศาสตร์
image สัมมนาวิชาปัญหาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมสัมมนาปัญหาพิเศษครั้งที่ #1 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

image การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

image สัมนาสัญจรภาควิชาภูมิศาสตร์ @Evason

สัมนาสัญจรคณาจารย์และฝ่ายปฏิบัติงานภาควิชาภูมิศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอวาซอน หัวหิน

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
ติดต่อเรา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02-5613480, 02-5613484 ต่อ 5 02-5791546

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900