การจัดการความรู้ภาควิชาภูมิศาสตร์

การจัดการความรู้

imagepath

 

แนวคิด 4 PDS เป็นกรอบการวิจัยทางภูมิศาสตร์ของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการปรับเพิ่มและแปลงแนวคิดจากหนังสือ “People, Pattern and Process” ของ Chapman (1979) แนวคิด 4 PDS ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4-P (Population, Process, Phenomenon, Pattern) 4-D (Density, Distance, Division, Design) และ 4-S (GIS, RS, GPS, Statistics) ดังแสดงในภาพที่ 1


imagepath
อ้างอิง : เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน วิชา 01451491 ของ รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

 

แนวคิด 4 PDS เป็นกรอบการวิจัยทางภูมิศาสตร์ของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการปรับเพิ่มและแปลงแนวคิดจากหนังสือ “People, Pattern and Process” ของ Chapman (1979) แนวคิด 4 PDS ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4-P (Population, Process, Phenomenon, Pattern) 4-D (Density, Distance, Division, Design) และ 4-S (GIS, RS, GPS, Statistics) ดังแสดงในภาพที่ 1


imagepath
อ้างอิง : เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน วิชา 01451491 ของ รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

 

แนวคิด 4 PDS เป็นกรอบการวิจัยทางภูมิศาสตร์ของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการปรับเพิ่มและแปลงแนวคิดจากหนังสือ “People, Pattern and Process” ของ Chapman (1979) แนวคิด 4 PDS ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4-P (Population, Process, Phenomenon, Pattern) 4-D (Density, Distance, Division, Design) และ 4-S (GIS, RS, GPS, Statistics) ดังแสดงในภาพที่ 1


imagepath
อ้างอิง : เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน วิชา 01451491 ของ รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

 

แนวคิด 4 PDS เป็นกรอบการวิจัยทางภูมิศาสตร์ของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการปรับเพิ่มและแปลงแนวคิดจากหนังสือ “People, Pattern and Process” ของ Chapman (1979) แนวคิด 4 PDS ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4-P (Population, Process, Phenomenon, Pattern) 4-D (Density, Distance, Division, Design) และ 4-S (GIS, RS, GPS, Statistics) ดังแสดงในภาพที่ 1


imagepath
อ้างอิง : เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน วิชา 01451491 ของ รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
อาจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
  Extraction of Mangrove Biophysical Parameters Using Airborne LiDAR
  ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
      Wanasiri, W., Nagai, M., Honda, K., Santitamnont, P. and Miphokasap, P. (2013). Extraction of Mangrove Biophysical Parameters Using Airborne LiDAR. Remote Sensing, 5(4), pp. 1787-1808.
  Estimating canopy nitrogen concentration in sugarcane using field imaging spectroscopy
  ปีที่เผยแพร่: 2012 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
      Miphokasap, P., Honda, K., Vaiphasa, C., Souris, M. and Nagai, M. (2012). Estimating canopy nitrogen concentration in sugarcane using field imaging spectroscopy. Remote Sensing, 4, pp. 1651-1670.
  Mapping airborne pollen of papaya (Carica papaya L.) and its distribution related to land use using GIS and remote sensing
  ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
      Sritakae, A., Praseartkul, P., Cheunban, W., Miphokasap, P., Eiumnoh, A., Burns, P., Phironrit, N., Phuangrat, B., Kitsubun, P. and Meechai, A. (2011). Mapping airborne pollen of papaya (Carica papaya L.) and its distribution related to land use using GIS and remote sensing, Aerobiologia, 27(4), 291-300, DOI: 10.1007/s10453-011-9197-z.
  Plant varieties selection system
  ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
      Koonsanit, K., Jaruskulchai, C., Miphokasap, P. and Eiumnoh, A. (2011). Plant varieties selection system. In Proceeding of International Conference on Information and Knowledge Engineering (ICIKE 2011), Sep 28-30, 2011, Singapore.
  Support vector machine based-Image classification for an individual tree crown detection and delineation
  ปีที่เผยแพร่: 2008 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
      Miphokasap, P., Kibe, S., Phonekeo, V., and Takeuchi, W. (2008). Support vector machine based-Image classification for an individual tree crown detection and delineation, In Proceeding of 26th International Symposium on Space Technology and Science (ISTS), Hamamatsu, Shizuoka, Japan, 1-8 June 2008.
รศ.ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย
  รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย
  ปีที่เผยแพร่: 2014 ผู้แต่ง: รศ.ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย
      พันธ์ทิพย์ จงโกรย และ ชนมณี ทองใบ. (2557). รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. 35(1), 30 – 44.
  การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี
  ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: รศ.ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย
      พันธ์ทิพย์ จงโกรย และ ชนมณี ทองใบ. (2554). “การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์) 32 (3): 357 – 369
  Urbanization and Changing Settlement Patterns in Peri-urban Bangkok
  ปีที่เผยแพร่: 2009 ผู้แต่ง: รศ.ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: กระบวนการกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนวิถีชีวิต
      Jongkroy, P. (2009). Urbanization and Changing Settlement Patterns in Peri-urban Bangkok. Kasetsart Journal (Social Sciences), 30 (3), 303 – 312.
  ภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์เชิงพื้้นที่ภายใต้หลักการ 4PDS
  ปีที่เผยแพร่: 2016 ผู้แต่ง: รศ.ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย
      พันธ์ทิพย์ จงโกรย. (2559). ภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์เชิงพื้้นที่ภายใต้หลักการ 4PDS. สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย.
  เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 ผู้แต่ง: รศ.ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย
      ตำราประกอบการสอน แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2556 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (หลักสูตร วท.บ. สาขาภูมิศาสตร์)
  ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย
  2556 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ (หลักสูตร วท.บ. สาขาภูมิศาสตร์)
  ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย
รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
  Political Commitment and Multi-Sectoral Collaboration at Local Level: Process and Outcome of Provincial Policy to Restrict Physical Availability of Alcohol around Phayao lake, Thailand
  ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
      Political Commitment and Multi-Sectoral Collaboration at Local Level: Process and Outcome of Provincial Policy to Restrict Physical Availability of Alcohol around Phayao lake, Thailand (ผู้เขียนร่วม, 30%)
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการการขอใบอนุญาตใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
      สิริกร กาญจนสุนทร และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. (2556). ความพึงพอใจของผู้รับบริการการขอใบอนุญาตใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 39 (มกราคม-มิถุนายน 2556) ISSN 0125-2860 ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 21 หน้า
  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
      สิริกร กาญจนสุนทร ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง รองใจ กำเหนิดผล กมลวรรณ เอกโชติ และทัดชาวดี สิทธิสาร. (2556). ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 14 หน้า
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  ปีที่เผยแพร่: 2012 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
      สิริกร กาญจนสุนทร และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. (2555). ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555) ISSN 1686-7319 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: 15 หน้า
  การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาความเหมาะสมในแนวทางเผื่อเลือกโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 และความต้องการพลังงานในอนาคต ของพื้นที่ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงหนือ
  ปีที่เผยแพร่: 2008 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
      สิริกร กาญจนสุนทร พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ สานิต ฤทธิ์มนตรี และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. (2551). การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาความเหมาะสมในแนวทางเผื่อเลือกโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 และความต้องการพลังงานในอนาคต ของพื้นที่ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงหนือ. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 34 (มกราคม-มิถุนายน 2551) ISSN 0125-2860 ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 118-137. 20 หน้า
  การออกแบบฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของกรมประชาสงเคราะห์
  ปีที่เผยแพร่: 2006 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
      พรทิพย์ กาญจนสุนทร และเพ็ญแข จันทร์สว่าง. (2549). การออกแบบฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของกรมประชาสงเคราะห์. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 32 (มกราคม-เมษายน 2549) ISSN 0125-2860 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์: 92-124. 32 หน้า
  การออกแบบฐานข้อมูลรายละเอียดประมาณการตามลักษณะงานก่อสร้าง ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง
  ปีที่เผยแพร่: 2006 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
      พรทิพย์ กาญจนสุนทร สุชาดา วงศ์สวาสดิ์ พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ และตรีภพ ขวัญเนตร. (2549). การออกแบบฐานข้อมูลรายละเอียดประมาณการตามลักษณะงานก่อสร้าง ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 32 (กันยายน-ธันวาคม 2549) ISSN 0125-2860 ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 82-104. 24 หน้า
  การออกแบบฐานข้อมูลระบบการตรวจราชการสำหรับผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 4
  ปีที่เผยแพร่: 2004 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
      พรทิพย์ กาญจนสุนทร สุชาดา วงศ์สวาสดิ์ พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ และพีระ ทองโพธิ์. (2547). การออกแบบฐานข้อมูลระบบการตรวจราชการสำหรับผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 4. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 30 (มกราคม-เมษายน 2547) ISSN 0125-2860 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 74-94. 21 หน้า
  การออกแบบฐานข้อมูลโครงการกองทุนพัฒนาชนบทของธนาคารออมสิน
  ปีที่เผยแพร่: 2004 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
      พรทิพย์ กาญจนสุนทร สุชาดา วงศ์สวาสดิ์ พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ และรัชฎาภรณ์ เสมาเงิน. (2547). การออกแบบฐานข้อมูลโครงการกองทุนพัฒนาชนบทของธนาคารออมสิน. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 30 (กันยายน-ธันวาคม 2547) ISSN 0125-2860 ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 178-197. 20 หน้า
  การออกแบบฐานข้อมูลความถี่วิทยุสำหรับการบริหารความถี่วิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข
  ปีที่เผยแพร่: 2003 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
      พรทิพย์ กาญจนสุนทร สุชาดา วงศ์สวาสดิ์ พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ และนุสรา ชูกุล. (2546). การออกแบบฐานข้อมูลความถี่วิทยุสำหรับการบริหารความถี่วิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 29 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2546) ISSN 0125-2860 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 63-82. 20 หน้า
  โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
  ปีที่เผยแพร่: 2002 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
      พรทิพย์ กาญจนสุนทร วรพจน์ สอนสวัสดิ์ และพรเทพ พัฒธนานุรักษ์. (2545). โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 28 (มกราคม-มิถุนายน 2545) ISSN 0125-2860 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 103-128. 26หน้า
  การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลแหลมฉบัง
  ปีที่เผยแพร่: 2002 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
      พรทิพย์ กาญจนสุนทร และวรพจน์ สอนสวัสดิ์. (2545). การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลแหลมฉบัง. วารสารเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ปีที่ 1 เล่มที่ 1 เดือนมกราคม-ธันวาคม 2545 ISSN 1685-7089 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: 75-80. 6 หน้า
  การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ที่ดินบริเวณโครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-TM
  ปีที่เผยแพร่: 1996 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
      พรทิพย์ กาญจนสุนทร (2539). การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ที่ดินบริเวณโครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-TM. วารสารเกษตรก้าวหน้า ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2539: 67-82. 16หน้า
  สุขภาพเพื่อชีวิต
  ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
      ตำราวิชา 01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต บทที่ 9 สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
ผศ.ดร. สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
  การตรวจหาพื้นที่ระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยช่วงคลื่นอินฟาเรดความร้อน
  ปีที่เผยแพร่: 2016 ผู้แต่ง: ผศ.ดร. สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
      สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ (2559). การตรวจหาพื้นที่ระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยช่วงคลื่นอินฟาเรดความร้อน. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (17), 371-383.
  Greenhouse gas inventories in Thailand
  ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: ผศ.ดร. สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
      Charoenhirunyingyos, S., Pengphet, P., Koeysin, S. and Wannasiri, W. (2013). Greenhouse gas inventories in Thailand. Proceedings of the 34 th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) 20-24 October 2013, Bali, Indonesia 2013: SC03 295-301.
  Soil moisture estimation from inverse modeling using multiple criteria functions.
  ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: ผศ.ดร. สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      Charoenhirunyingyos S., Kiyoshi, H., Kamthonkiat, D., and Amor, I.V.M. (2011). Soil moisture estimation from inverse modeling using multiple criteria functions. Computers and Electronics in Agriculture. 75, 278–287
  Soil hydraulic parameters estimated from satellite information through data assimilation
  ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: ผศ.ดร. สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      Charoenhirunyingyos S., Kiyoshi, H., Kamthonkiat, D., and Amor, I.V.M. (2011). Soil hydraulic parameters estimated from satellite information through data assimilation. International Journal of Remote Sensing .32(23). 8033-8051.
  การประเมินวิธีการบีบอัดข้อมูลภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง
  ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: ผศ.ดร. สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ. (2554). การประเมินวิธีการบีบอัดข้อมูลภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง. วารสารภูมิศาสตร์, 35(1) :43-62.
อาจารย์ ดร. ชมชิด พรหมสิน
  Genetic Algorithm for Teak Ecophysiological Parameters Optimization
  ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร. ชมชิด พรหมสิน
      Phromsin, C., Kiyoshi, H., Kachitvichyanukul, V. (2013). Genetic Algorithm for Teak Ecophysiological Parameters Optimization. Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA conference).
  Calibration of a biome-biogeochemical cycles model for modeling the net primary production of teak forest through inverse modeling of remotely sensed data
  ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร. ชมชิด พรหมสิน
      Phromsin, C., Kiyoshi, H., Lertlum, S., and Thangtham, N. (2011). Calibration of a biome-biogeochemical cycles model for modeling the net primary production of teak forest through inverse modeling of remotely sensed data. Journal of Applied Remote Sensing, 5(1), 053516 (March 31, 2011). doi:10.1117/1.3567194
  Association between Socioeconomic Factors And Suicide: A Case in the North of Thailand from 2006-201
  ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร. ชมชิด พรหมสิน
      Imvitthaya, C. and Losiri, C. (2011). Association between Socioeconomic Factors And Suicide: A Case in the North of Thailand from 2006-2010. Proceedings of the 4th International Conference on HealthGIS 2011, 5-6 August 2011, New Delhi, India.
  Pesticides, Agriculture and Health in Thailand-Identification of potential implementation sites for Integrated Pest and Vector Management
  ปีที่เผยแพร่: 2009 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร. ชมชิด พรหมสิน
      Thongdara, R., Limsoontorn, T., Imvitthaya, C., Samarakoon, L., Ranamukhaarachchi, S.L., Almvik, M., Eklo, O.M., Johansen, N.S. Nordhus, E., and Overgaard, H.J. (2009). Pesticides, Agriculture and Health in Thailand-Identification of potential implementation sites for Integrated Pest and Vector Management. Bioforsk Report Vol. 4 No. 103: 194p.
  Reef Image กับการประเมินสภาพแนวปะการัง (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ปานฤทัย ตั้งประเสริฐ และ ปุญชรัสมิ์ ปอสูงเนินสุนทร. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การติดตามจุดเกิดเหตุการณ์ระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ติรานนท์ ทิพยมงคลกุล และ ศตวรรษ ปรีชาสุนทร. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเติบโตของมหาวิทยาลัยกับการขยายตัวของเมืองในจังหวัดนครปฐม (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      จิดาภา ชมชิด และ ภาสินี ศศิโรจน์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      กมลวรรณ บำรุง และ ณัฐพรรณ หว่างเพียร. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ปุณศิรกานต์ อัครชาจิรสิน และ ท๊อบ พิมพะกรณ์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ปรียาภรณ์ คุณสิทธิเพชร และ อัญชิสา มณีฉาย. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการอนุรักษ์ (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      กนกพร จิ๋วสกุล และ เนติมา คงเกิด. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การหาพื้นที่และสาเหตุการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมทางการเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ธนภรณ์ จุ้ยม่วงศรี และ ธนัชพร แซ่ว่อง. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ความสมดุลของปริมาณไฟฟ้าในประเทศไทย (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      เยาวลักษณ์ เตชนันท์ และ อริสรา เลขาตระกูล. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  คุณภาพสัญญาณ 3G ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเกาะโดยรอบ (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      น้ำฝน วิไลเมธานันท์ และ ภัสพิรา พงศ์จรัส. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการให้บริการเขตการศึกษาจากนโยบายการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ปรเมษฐ์ ทองอินทร์ และ สโรชา ชนะชล. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปการกระจายคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงในเขตผังเมืองรวมเมืองนนทบุรี (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      พรพรรณ ศรีกมล และ พิมลพรรณ มานุจำ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปของความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตผักและผลไม้กับตลาดกลางในเขตมหานคร (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ชยากร อิ่มรัตนะ และ ธนัญญา สิยาชีพ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ประสิทธิภาพการให้บริการของสถานีดับเพลิงบางเขน (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      วนิชญา ทั่งทอง และ ศิริวรรณ ชายทวีป. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  เผด็จการทางเวลาจากนโยบายรถคันแรก (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ธนากร ขุนศรี และ ฤทธิดา นิ่มอนงค์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  พื้นที่เสี่ยงดินถล่มจังหวัดนครศรีธรรมราช (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      กัลยา โหมดพันธุ์ และ ธนากร ไชยยศ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ภัยคุกคามต่อการทำนาข้าวในจังหวัดปทุมธานี (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      นัทธ์ชนนท์ สวัสดิ์กิจธำรง และ พิชญ์ชานันท์ วัชระพันธ์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ฤๅ จะสิ้นปะการัง (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ระชิตา โชติธรรมรัตน์ และ อริยา เอี่ยมเผ่าจินดา. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  พลวัตความเป็นเมืองของไทยในมุมมองสามมิติ (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: กระบวนการกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนวิถีชีวิต
      กาญจนา สมพงษ์ ณัฐชนน ปราบพล ธรรมรงค์ สีอินทร์ เบญญาภา วรรคตอน และสุภัชชา อุทยานินทร์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ความเพียงพอของการให้บริการสาธารณะในประเทศไทย (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ฐานข้อมูล และการจัดการสิ่งแวดล้อม
      นายกรกฎ แซ่ลิ้ม นายกานต์ชนิต เพชรศรี นายศิรชัช แก้วเฮียง นางสาวศุภาวรรณ เล็กใบ นายอดิเทพ ดวงโต. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การกำจักขยะของชุมชนไร้ขยะในภาคตะวันออกของประเทศไทย (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      สุพิชชา ชุ่มชูวัฒน์ วรรณวิภา จันทร์ดี วาสนา พื้นชัยภูมิ และสุวชล รัชดาพรรณาธิกุล. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การคงอยู่ของทรัพยากรชายฝั่ง (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กัญญารัตน์ เพชรคง ชนันธร ภิรมย์ ทรงพล ครุฑชูชื่น ธัญรัตน์ ดอเลาะอุมา และศุภิสรา โคตรตันติ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ภาคตะวันออก (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      สนันท์ เอกนันทรุ่งโรจน์ จุฑามาศ คุณาพรพิทักษ์ ฉัตรฤดี ตรังคสัญชัย ภัทรพร ว่องไววรวิทย์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของเกาะช้าง (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กวิน คะเนเร็ว วันเฉลิม พรธาดาวิทย์ ทักษ์ดนัย อโนทัยสินทวี อภิชญา สวยนภานสรณ์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การประยุกต์เทคนิคการรับรู้จากระยะไกลในการตรวจหาพื้นที่ระบาด ของเพลี้ยแป้ง และโรคราก-หัวมันเน่าในมันสำปะหลัง (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      สฤษฏ์ ดิษฐด้วง ทนาวรรณ์ เทียมลี้ ปภัสสร ศรีวิสุทธิลักษณ์ และธิดารักษ์ โยธิพุกกะ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การระบาดของโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าวในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      พลอย เหมะชัย พัทรียา คีรีวรรณ พิพัทธิ์ เกษรสังข์ และศุธามณีพร เรือนเงิน. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ความเป็นศูนย์กลางการบริการทางสังคมของเมืองหลักในระดับภาคของไทย (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ธนกร อ้อยบำรุง ปรินดา ศาตะมาน ศิวะ ศรีคงแก้ว และหทัยรัตน์ รวมเมฆินทร์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ความเปราะบางของต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ชนนิกานต์ จงวิไลเกษม. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  นโยบายข้าว: ทางรอดนาข้าวไทย (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กสิณ โอสถเจริญผล ณัฐฌา มงคลสุวรรณ นาวิน นุ่มมาก และอรวรรณ มาตรมูลตรี. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แบบรูปการกระจายของคอนโดมีเนียมตามแนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่
      กรกมล มีนสิรินันท์ ณัฐวุฒิ ประทุมชาติ ตวัน อรุณโชติ รัชชานนท์ มีคุณ สกลพัฒน์ แก้วมุกดา และสร้อยทิพย์ แก้วตา. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ของจุดเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กัณธิดา สิทธิฤๅชัย จิราพร นาเหนือ ณัฐธิยาน์ อิทธิโชติ ณัฐนรี ทองเรือง เบญจพร อยู่โต และภัควิภา ไตรประวัติ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่
      กัญญาวีร์ ภูงาม ชนิดา พรหมทอง ดวงนภา สายดำ ธันยพร แจ้งมงคล ปาจรีย์ ภู่ประเสริฐ และพิมพ์พิสุทธิ์ พงษ์พิพัฒน์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเมินศักยภาพแหล่งดำน้ำ (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ณัฐกิจ ชื่นเชาวกิจ นุชนาถ เปียงใจ และภากร ฉายรัตน์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ย้อนรอยไฟป่าในเขตป่าอนุรักษ์ของไทย (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กฤษณา เหรียญประดับ นิศารัตน์ สงวนพรรค ปฐมาวดี ปิติจะ ฟิสิกส์ ศรีคราม มัลลิกา ทองเก่า และอาทิตยา พิพิธกุล. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ชาญวุฒิ แดงอร่าม ปกครอง สนิท พุฒิพงศ์ แก้วเพียงเพ็ญ ภาณุวัฒน์ บัวอ่อนยศ สุเทพ กล่อมเอี่ยม และอุชุกร พิมพ์สิน. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิถีชีวิตชุมชนบนเส้นทางการท่องเที่ยวในอัมพวา (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ปวีณา เล้าสมบูรณ์ และพิมพ์ตะวัน ผิวขาว. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ศักยภาพการผลิตสุราท้องถิ่นภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กวีกาต์ ศรีเจริญ กัณฐิกา มั่งมูล กายสิทธิ์ ญาณประสิทธิ์เวทย์ ชนิสรา วัชรบุศราคำ และพงษ์นิวัฒน์ คำหริ่ม. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเขตโครงการหลวง (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กชกร สระประเทศ ฐิติมา อ่ำเจริญ ทัชภงศ์ เณรรักษา และพิมพ์พรรณ ศรีสุพรรณ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การให้บริการการขนส่งสาธารณะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ปฏิพนธ์ ชาญวิทย์การ ปานไพลิน สันมณีวรรณ์ สันติภาพ ใจโฮ้งลำ และอวัสดา นาคะรัมภะ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  หิ่งห้อยอัมพวาจากอดีตสู่ปัจจุบัน (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ปาจรีย์ พาชอบ และเพลงพิณ วงษ์เอกอินทร์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เหมาะสมปลูกข้าวนาปี ในประเทศไทย (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ธนวดี ศักยโรจน์กุล สุกัญญาพร บุญคำ โสภณัฐ เส้งโสตะ และอภัณตรี พึ่งน้ำใส. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การคาดการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดบึงกาฬด้วยดัชนีพืชพรรณ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      โชษิตา ธิติทรัพย์, นงนาฎ พูลสมบัติ, ปริณดา ฟองธนกิจ และ สุดปรารถนา พฤกษาทร. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
      ชัญญานุช รักษนาเวศ, ฐิตินันท์ พิชยศ, วริษฐา อุนะพานัก และ สุกานดา ตินตานนท์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินความเหมาะสมของบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ณัฐพล ศรีสุโน, นภศูล มงคลสวัสดิ์, พรไพลิน ปานนก, วรดา ห่วงมาก และ ศักดิ์ศรัณ สืบยุบล. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินผลผลิตอ้อยและความเปราะบางของพื้นที่ปลูกอ้อย ภายใต้ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
      นวพล ปานใย, ปภพ ทับดวง, วิศรุต สายบุญช่วย และ สุวินัย ดาวลอย. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีและจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยว (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ณัฐวรรณ ตันติทวีรัตน์, ธนกร ประทับกอง, ธีระ ธรรมวรวงศ์, ปทุมพร นิมวชิรวัฒนา และ สมัชยา ไชยกีรติวงศ์.
  การประเมินหาย่านกลางธุรกิจตามแนวเส้นทางเชื่อมต่อของเมือง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: กระบวนการกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนวิถีชีวิต
      ธนพร คุ้มวงศ์เจริญ, ธัญชนก วงศ์วิลาศ, ศุภนันท์ วุฒิธาดา และ อังศณา จักสาน. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากฝุ่นละอองในจังหวัดสระบุรี (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ฐานข้อมูล และการจัดการสิ่งแวดล้อม
      ภัณฑิรา อยู่สบาย, ภัทรวัฒน์ บรรจุทรัพย์, อภิญญา สุริยวงษ์ และ อาภาภรณ์ เนียมประยูร. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเปรียบเทียบการใช้ที่ดินของเกษตรกรกับการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของ กรมพัฒนาที่ดินในจังหวัดจันทบุรี (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      นายฐากูร แสงหิรัญ, นางสาวธัญวรัตม์ จ้ายหนองบัว, นางสาวพนิดา ไชยบุญ, นางสาวพิชญธิดา โพธิจาด และ นางสาวภาวิดา สุนกาเหนิด. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรพื้นที่แห้งแล้ง 5 จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน
      กฤษณะพงษ์ สิงห์เชื้อ, ชวัลกร รุกขวัฒนกุล, ธนพล แสงมหาชัย, นาวี จึงมีผลบุญ และ วรินทร วิลัยศรี. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมรองในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ในพื้นที่บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: กระบวนการกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนวิถีชีวิต
      นฤมล ปรีชา และ นฤเบศร์ เวียงแก้ว. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ฐานข้อมูล และการจัดการสิ่งแวดล้อม
      เจนณรงค์ แก้วแท้, พัชรียา ทองนุช, เพ็ญนภา เหลืองทอง, วัชระ แจ่มฟ้า และ วัชรีพร หงษ์สมดี. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การให้บริการการขนส่งสาธารณะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่
      ปฏิพนธ์ ชาญวิทย์การ, ปานไพลิน สันมณีวรรณ์, สันติภาพ ใจโฮ้งลา และ อวัสดา นาคะรัมภะ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวจากดาวเทียมแลนด์แซท 7 กับเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเพื่อการตรวจวัดสัดส่วนสิ่งปกคลุมดินโดยรอบบ่อขยะ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      เกตุวดี พ่อค้า, จินตนา แย้งจันทร์, ปาริฉัตร ศรีขาว และ ไพสิฐ วินัยรักษ์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปการกระจายของผู้ป่วยโรคติดต่อและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางภูมิอากาศ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่
      จิตรลดา สาสะกุล, ธมวรรณ เรืองกลิ่น, นลิน เพียนเลิศ และ ปวีณา วงษ์ล้อ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ของที่พักแรมในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบเกาะ ที่มีชื่อเสียงของไทย (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่
      ตริตราภรณ์ แสงประเสริฐ, พันธ์เทพ ชุ่มเกษรกูลกิจ, รัฐวิทย์ เหล่าพันธ์รัตนาทวี, วชิรวิทย์ มาอินทร์, ศัตยา คามดา. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปของการเกิดอุทกภัยและความเสียหายในภาคกลางระหว่างปี 2555 – 2557 (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่
      ธนัญญา ปัญญาส่าน, พรวิภา ฟักเสือ, พรวิษา นิลใย, ฟาติน ขันเทศทอง และอุษาวรรณ อุปโคตร. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างเมืองหลวงกับจังหวัดในเขตปริมณฑล (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่
      ทัตพงศ์ ก๊กมาศ, ธันย์ชนก คล่องแคล่ว, น้้าเพชร ทองนพเก้า, ภูมิภัทร วีระเดชากุล และสุวิภาพร ศรีเนตร. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคตะวันตกของประเทศไทย (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ฐานข้อมูล และการจัดการสิ่งแวดล้อม
      ณภัทร พุกกะรัตน์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคตะวันตกของประเทศไทย2 (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ฐานข้อมูล และการจัดการสิ่งแวดล้อม
      ขวัญกมล มูลผล, ฑิตยา พูลทรัพย์, และปิยาภัทร ศรีวิลัยวรรณ์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับมือปัญหาอุทกภัยซ้้าซากในพื้นที่ภาคกลาง (2559)
  กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ฐานข้อมูล และการจัดการสิ่งแวดล้อม
      กนกรัตน์ วัฒนามหพร, เนตรชณุช แคว้นครฉิม, ปัญญาวีร์ วทัญญูวณิช และ สุขุม คงเพชรสถิตย์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
      สาระน่ารู้ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900