ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
อาจารย์พิเศษ

วุฒิการศึกษา

1. วท.บ. (ภูมิศาสตร์)

2. ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

3. วท.ม. (ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม) 

4. D.Tech.Sc. (Remote Sensing and Geographic Information System) สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

Geographic Information Systems, Remote Sensing, Climate Change, Agro-hydrological Modelประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร. สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานที่ทำงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 425 
โทรสาร : 0-2561-2738
อีเมล์ : fsocsjc@ku.ac.th


ประวัติการศึกษา

1. วท.บ. (ภูมิศาสตร์)

2. ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

3. วท.ม. (ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม) 

4. D.Tech.Sc. (Remote Sensing and Geographic Information System) 


ประสบการณ์ทำงาน

2539-2540  กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

2540-2547  ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547-2555  อาจารย์ ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบการสอน
การรับรู้ระยะไกลสำหรับนักภูมิศาสตร์ (2557) ปีที่เผยแพร่: 2014 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
    เอกสารคำสอนรายวิชา 01451352 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสำเนา)
การสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (2555) ปีที่เผยแพร่: 2012 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
    เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01451354 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสำเนา)
อุทกภูมิศาสตร์ (2553) ปีที่เผยแพร่: 2010 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
     เอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา 01451443 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสำเนา)
สัมผัสระยะไกลสำหรับนักภูมิศาสตร์ (2552) ปีที่เผยแพร่: 2009 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
    เอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา 01451352 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสำเนา)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ I (2547) ปีที่เผยแพร่: 2004 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
    เอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา 01451253 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสำเนา)
การสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์. เอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา 01451354 ปีที่เผยแพร่: 2004 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสำเนา)

บทความวิจัย
การตรวจหาพื้นที่ระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยช่วงคลื่นอินฟาเรดความร้อน
ปีที่เผยแพร่: 2016 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
    สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ (2559). การตรวจหาพื้นที่ระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังด้วยช่วงคลื่นอินฟาเรดความร้อน. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (17), 371-383.
Greenhouse gas inventories in Thailand
ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
    Charoenhirunyingyos, S., Pengphet, P., Koeysin, S. and Wannasiri, W. (2013). Greenhouse gas inventories in Thailand. Proceedings of the 34 th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) 20-24 October 2013, Bali, Indonesia 2013: SC03 295-301.
Soil moisture estimation from inverse modeling using multiple criteria functions.
ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
    Charoenhirunyingyos S., Kiyoshi, H., Kamthonkiat, D., and Amor, I.V.M. (2011). Soil moisture estimation from inverse modeling using multiple criteria functions. Computers and Electronics in Agriculture. 75, 278–287
Soil hydraulic parameters estimated from satellite information through data assimilation
ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
    Charoenhirunyingyos S., Kiyoshi, H., Kamthonkiat, D., and Amor, I.V.M. (2011). Soil hydraulic parameters estimated from satellite information through data assimilation. International Journal of Remote Sensing .32(23). 8033-8051.

บทความวิชาการ
การประเมินวิธีการบีบอัดข้อมูลภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง
ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
    สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ. (2554). การประเมินวิธีการบีบอัดข้อมูลภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง. วารสารภูมิศาสตร์, 35(1) :43-62.

โครงการวิจัย
การประเมินวิธีการบีบอัดข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงที่มีรายละเอียดภาพน้อยกว่าหนึ่งเมตร
ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
    2553-2554, การประเมินวิธีการบีบอัดข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงที่มีรายละเอียดภาพน้อยกว่าหนึ่งเมตร
การสังเกตการณ์และประเมินผลกระทบของภัยแล้งที่มีต่อข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยเพื่อเป็นพื้นฐานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ปีที่เผยแพร่: 2008 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
    2550-2551 ผู้ช่วยวิจัยในโครงการ การสังเกตการณ์และประเมินผลกระทบของภัยแล้งที่มีต่อข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยเพื่อเป็นพื้นฐานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
อิทธิพลของธรณีสัณฐานวิทยาต่อปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ ในบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่าง
ปีที่เผยแพร่: 1999 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
    2541-2542 ผู้ช่วยวิจัยในโครงการ, อิทธิพลของธรณีสัณฐานวิทยาต่อปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ ในบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่าง

โครงการพัฒนาวิชาการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบแม่ข่ายแผนที่ (Internet Map Server)
ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
    2557-2558, โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบแม่ข่ายแผนที่ (Internet Map Server), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบแม่ข่ายแผนที่ (Internet Map Server) ระยะที่ 2
ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์, ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
    2557-2558 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบแม่ข่ายแผนที่ (Internet Map Server) ระยะที่ 2, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โครงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพื้นดิน ในสาขาเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
    2555-2556, โครงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพื้นดิน ในสาขาเกษตร ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปีที่เผยแพร่: 2012 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
    2554-2555, โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900