นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาภูมิศาสตร์

วุฒิการศึกษา

วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)   คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประวัติส่วนตัว

ชื่อสกุล   นางสาวจิตต์ดาภา   อาจมุณี

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์    02-561-3480-84  ต่อ 5

โทรสาร     02-561-2738

Email:      fsocjpa@ku.ac.th


Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900