นางสาวพัชชา เกิดสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการหลักสูตร วท.บ. ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประวัติส่วนตัว

ชื่อสกุล   นางสาวพัชชา เกิดสุข

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน  โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

                     คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 02-561-3480-84  ต่อ 270

โทรสาร   02-561-2738

อีเมล์:    Padchar_mk52@hotmail.com


Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900