รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
อาจารย์

วุฒิการศึกษา

1. วท.บ. (ภูมิศาสตร์-แผนที่)

2. วท.ม. (วนศาสตร์) 

3. พธ.ด. (การพัฒนาสังคม)

4. Certificate in Remote Sensing

5. Certificate in Geo-informatics สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

Remote Sensing, Geographic Information System, conflict management, การวิจัยสายสังคมศาสตร์ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : รศ.สิริกร กาญจนสุนทร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ 
สถานที่ทำงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-1546 
โทรสาร : 0-2561-3120
อีเมล์ : fsocptk@ku.ac.th


ประวัติการศึกษา

1. วท.บ. (ภูมิศาสตร์-แผนที่)

2. วท.ม. (วนศาสตร์) 

3. พธ.ด. (การพัฒนาสังคม)

4. Certificate in Remote Sensing

5. Certificate in Geo-informatics 


ประสบการณ์ทำงาน

2526-2533 กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

2533-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตำแหน่งบริหาร 

- ประธานสาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ตำรา
สุขภาพเพื่อชีวิต ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    ตำราวิชา 01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต บทที่ 9 สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

เอกสารประกอบการสอน
การอ่านแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศ (2549) ปีที่เผยแพร่: 2006 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    พรทิพย์ กาญจนสุนทร. (2549). การอ่านแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศ. เอกสารคำสอนรหัสวิชา 01451251 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 361หน้า. (อัดสำเนา)
แผนที่และการแปลตีความแผนที่ (2541) ปีที่เผยแพร่: 1998 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    พรทิพย์ กาญจนสุนทร. (2541). แผนที่และการแปลตีความแผนที่. เอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา 01451444 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 347 หน้า. (อัดสำเนา)

บทความวิจัย
Political Commitment and Multi-Sectoral Collaboration at Local Level: Process and Outcome of Provincial Policy to Restrict Physical Availability of Alcohol around Phayao lake, Thailand
ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    Political Commitment and Multi-Sectoral Collaboration at Local Level: Process and Outcome of Provincial Policy to Restrict Physical Availability of Alcohol around Phayao lake, Thailand (ผู้เขียนร่วม, 30%)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการการขอใบอนุญาตใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    สิริกร กาญจนสุนทร และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. (2556). ความพึงพอใจของผู้รับบริการการขอใบอนุญาตใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 39 (มกราคม-มิถุนายน 2556) ISSN 0125-2860 ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 21 หน้า
ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    สิริกร กาญจนสุนทร ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง รองใจ กำเหนิดผล กมลวรรณ เอกโชติ และทัดชาวดี สิทธิสาร. (2556). ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 14 หน้า
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปีที่เผยแพร่: 2012 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    สิริกร กาญจนสุนทร และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. (2555). ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555) ISSN 1686-7319 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: 15 หน้า
การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาความเหมาะสมในแนวทางเผื่อเลือกโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 และความต้องการพลังงานในอนาคต ของพื้นที่ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงหนือ
ปีที่เผยแพร่: 2008 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    สิริกร กาญจนสุนทร พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ สานิต ฤทธิ์มนตรี และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. (2551). การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาความเหมาะสมในแนวทางเผื่อเลือกโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 และความต้องการพลังงานในอนาคต ของพื้นที่ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงหนือ. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 34 (มกราคม-มิถุนายน 2551) ISSN 0125-2860 ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 118-137. 20 หน้า
การออกแบบฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของกรมประชาสงเคราะห์
ปีที่เผยแพร่: 2006 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    พรทิพย์ กาญจนสุนทร และเพ็ญแข จันทร์สว่าง. (2549). การออกแบบฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของกรมประชาสงเคราะห์. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 32 (มกราคม-เมษายน 2549) ISSN 0125-2860 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์: 92-124. 32 หน้า
การออกแบบฐานข้อมูลรายละเอียดประมาณการตามลักษณะงานก่อสร้าง ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง
ปีที่เผยแพร่: 2006 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    พรทิพย์ กาญจนสุนทร สุชาดา วงศ์สวาสดิ์ พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ และตรีภพ ขวัญเนตร. (2549). การออกแบบฐานข้อมูลรายละเอียดประมาณการตามลักษณะงานก่อสร้าง ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 32 (กันยายน-ธันวาคม 2549) ISSN 0125-2860 ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 82-104. 24 หน้า
การออกแบบฐานข้อมูลระบบการตรวจราชการสำหรับผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 4
ปีที่เผยแพร่: 2004 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    พรทิพย์ กาญจนสุนทร สุชาดา วงศ์สวาสดิ์ พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ และพีระ ทองโพธิ์. (2547). การออกแบบฐานข้อมูลระบบการตรวจราชการสำหรับผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 4. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 30 (มกราคม-เมษายน 2547) ISSN 0125-2860 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 74-94. 21 หน้า
การออกแบบฐานข้อมูลโครงการกองทุนพัฒนาชนบทของธนาคารออมสิน
ปีที่เผยแพร่: 2004 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    พรทิพย์ กาญจนสุนทร สุชาดา วงศ์สวาสดิ์ พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ และรัชฎาภรณ์ เสมาเงิน. (2547). การออกแบบฐานข้อมูลโครงการกองทุนพัฒนาชนบทของธนาคารออมสิน. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 30 (กันยายน-ธันวาคม 2547) ISSN 0125-2860 ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 178-197. 20 หน้า
การออกแบบฐานข้อมูลความถี่วิทยุสำหรับการบริหารความถี่วิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข
ปีที่เผยแพร่: 2003 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    พรทิพย์ กาญจนสุนทร สุชาดา วงศ์สวาสดิ์ พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ และนุสรา ชูกุล. (2546). การออกแบบฐานข้อมูลความถี่วิทยุสำหรับการบริหารความถี่วิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 29 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2546) ISSN 0125-2860 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 63-82. 20 หน้า
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ปีที่เผยแพร่: 2002 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    พรทิพย์ กาญจนสุนทร วรพจน์ สอนสวัสดิ์ และพรเทพ พัฒธนานุรักษ์. (2545). โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 28 (มกราคม-มิถุนายน 2545) ISSN 0125-2860 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 103-128. 26หน้า
การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลแหลมฉบัง
ปีที่เผยแพร่: 2002 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    พรทิพย์ กาญจนสุนทร และวรพจน์ สอนสวัสดิ์. (2545). การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลแหลมฉบัง. วารสารเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ปีที่ 1 เล่มที่ 1 เดือนมกราคม-ธันวาคม 2545 ISSN 1685-7089 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: 75-80. 6 หน้า
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ที่ดินบริเวณโครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-TM
ปีที่เผยแพร่: 1996 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    พรทิพย์ กาญจนสุนทร (2539). การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ที่ดินบริเวณโครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-TM. วารสารเกษตรก้าวหน้า ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2539: 67-82. 16หน้า

โครงการวิจัย
พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานและครัวเรือนของบุคลากรสำนักนโยบายและแผนพลังงาน
ปีที่เผยแพร่: 2016 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
    2559, พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานและครัวเรือนของบุคลากรสำนักนโยบายและแผนพลังงาน

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900