รศ.ดร.สากล สถิตวิทยานันท์
อาจารย์พิเศษ

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา 

1. กศ.บ. (ภูมิศาสตร์)

2. กศ.ม. (ภูมิศาสตร์)

3. วท.ด. (ปฐพีวิทยา)

4. Certificate in Human Ecologyสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

ภูมิศาสตร์ดิน, ภูมิศาสตร์เกษตร, ภูมิศาสตร์กายภาพ, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว, ภูมิศาสตร์ชนบท, ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : รศ.ดร. สากล สถิตวิทยานันท์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ 
สถานที่ทำงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 713 
โทรสาร : 0-2561-2738
อีเมล์ : fsocks@ku.ac.th


ประวัติการศึกษา

1. กศ.บ. (ภูมิศาสตร์)

2. กศ.ม. (ภูมิศาสตร์)

3. วท.ด. (ปฐพีวิทยา)

4. Certificate in Human Ecology


หนังสือ
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย (2557) ปีที่เผยแพร่: 2014 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สากล สถิตวิทยานันท์
    สากล สถิตวิทยานันท์ (2557). ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
โลก ดาราศาสตร์ เล่ม 2 (2557) ปีที่เผยแพร่: 2014 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สากล สถิตวิทยานันท์
    สากล สถิตวิทยานันท์ (2557). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์

เอกสารประกอบการสอน
การพัฒนาความคิดทางภูมิศาสตร์ (2553) ปีที่เผยแพร่: 2010 ผู้แต่ง: รศ.ดร.สากล สถิตวิทยานันท์
    เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01451412 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสำเนา)

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900