ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
อาจารย์

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

M.S. (Remote Sensing and Geographic Information System), Asian Institute of Technology

Ph.D. (Remote Sensing and Geographic Information System), Asian Institute of Technologyสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

Geographic Information Systems, Remote Sensing, Hyperspectral Remote Sensing, Internet Map Server, Photogrammetry, Machine Learning, Climate Change, Precision farming ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร. พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ทำงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 262 
โทรสาร : 0-2561-2738
อีเมล์ : fsocpsm@ku.ac.th


ประวัติการศึกษา

2541–2545 ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1

2543–2553 น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2549–2551 M.S. (Remote Sensing and Geographic Information System) Asian Institute of Technology

2551–2555 Ph.D. (Remote Sensing and Geographic Information System) Asian Institute of Technology


ประสบการณ์ทำงาน

2545 - 2555 ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2553 - 2556 อาจารย์พิเศษสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2556 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบการสอน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ II (2557) ปีที่เผยแพร่: 2014 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
    เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01451353 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสำเนา)
โฟโตแกรมเมตรี (2557) ปีที่เผยแพร่: 2014 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
    เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01451254 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสำเนา)
ภูมิศาสตร์อุตุนิยมวิทยา (2556) ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
    เอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา 01451324 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสำเนา)

บทความวิจัย
Extraction of Mangrove Biophysical Parameters Using Airborne LiDAR
ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
    Wanasiri, W., Nagai, M., Honda, K., Santitamnont, P. and Miphokasap, P. (2013). Extraction of Mangrove Biophysical Parameters Using Airborne LiDAR. Remote Sensing, 5(4), pp. 1787-1808.
Estimating canopy nitrogen concentration in sugarcane using field imaging spectroscopy
ปีที่เผยแพร่: 2012 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
    Miphokasap, P., Honda, K., Vaiphasa, C., Souris, M. and Nagai, M. (2012). Estimating canopy nitrogen concentration in sugarcane using field imaging spectroscopy. Remote Sensing, 4, pp. 1651-1670.
Mapping airborne pollen of papaya (Carica papaya L.) and its distribution related to land use using GIS and remote sensing
ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
    Sritakae, A., Praseartkul, P., Cheunban, W., Miphokasap, P., Eiumnoh, A., Burns, P., Phironrit, N., Phuangrat, B., Kitsubun, P. and Meechai, A. (2011). Mapping airborne pollen of papaya (Carica papaya L.) and its distribution related to land use using GIS and remote sensing, Aerobiologia, 27(4), 291-300, DOI: 10.1007/s10453-011-9197-z.
Plant varieties selection system
ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
    Koonsanit, K., Jaruskulchai, C., Miphokasap, P. and Eiumnoh, A. (2011). Plant varieties selection system. In Proceeding of International Conference on Information and Knowledge Engineering (ICIKE 2011), Sep 28-30, 2011, Singapore.
Support vector machine based-Image classification for an individual tree crown detection and delineation
ปีที่เผยแพร่: 2008 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
    Miphokasap, P., Kibe, S., Phonekeo, V., and Takeuchi, W. (2008). Support vector machine based-Image classification for an individual tree crown detection and delineation, In Proceeding of 26th International Symposium on Space Technology and Science (ISTS), Hamamatsu, Shizuoka, Japan, 1-8 June 2008.

โครงการวิจัย
การประเมินพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
    2557-2558 หัวหน้าโครงการ การประเมินพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน, ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ บุคคลากรคณะสังคมศาสตร์
โครงการประเมินพื้นที่ปลูก ศักยภาพการผลิต และการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการจัดการและติดตามพื้นที่ปลูกอ้อยของโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก
ปีที่เผยแพร่: 2012 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
    2552-2555 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการประเมินพื้นที่ปลูก ศักยภาพการผลิต และการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการจัดการและติดตามพื้นที่ปลูกอ้อยของโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการการจัดการปัญหาดินเค็มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ปีที่เผยแพร่: 2009 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
    2551-2552 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการการจัดการปัญหาดินเค็มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการการจำแนกพื้นที่ปลูกพืชพลังงานในประเทศไทย จากภาพถ่ายดาวเทียมราบละเอียดต่ำ (MODIS)
ปีที่เผยแพร่: 2006 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
    2548-2549 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการการจำแนกพื้นที่ปลูกพืชพลังงานในประเทศไทย จากภาพถ่ายดาวเทียมราบละเอียดต่ำ (MODIS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส
ปีที่เผยแพร่: 2005 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
    2545-2548 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการพัฒนาวิชาการ
โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบแม่ข่ายแผนที่ (Internet Map Server) ระยะที่ 2
ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์, ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
    2557-2558 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบแม่ข่ายแผนที่ (Internet Map Server) ระยะที่ 2, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900