รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
อาจารย์พิเศษ

วุฒิการศึกษา

2516 B.Arch.  Chulalongkorn University Bangkok, Thailand

 

2525 M.Sc. (Human Settlements Development), Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand

 

2538 Ph.D. (Social Engineering), Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japanสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

Development Planning, Policy Design (Urban Development Planning, Rural Development Planning, GIS for Planning, System Dynamics for Policy Design), Environmental Planning, Human Resources Development, Regional Planningประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : รศ.ดร. อรสา สุกสว่าง
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ 
สถานที่ทำงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 447 
โทรสาร : 0-2561-2738
อีเมล์ : fsocoss@ku.ac.th


ประวัติการศึกษา

2516 B.Arch.  Chulalongkorn University Bangkok, Thailand

2525 M.Sc. (Human Settlements Development), Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand

2538 Ph.D. (Social Engineering), Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan


ประสบการณ์ทำงาน

537 – 2541 หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2546 - 2549 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2550 - 2553 รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2533 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ตำรา
ระบบพบวัตทางภูมิศาสตร์ (2557) ปีที่เผยแพร่: 2014 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    ตำราประกอบการสอน ปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
การพัฒนาความคิดด้วยวิธีคิดเชิงระบบ (2553) ปีที่เผยแพร่: 2010 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    ตำราประกอบการสอน กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถิติตัวแปรพหุคูณเพื่อการวางแผนพัฒนา (2553) ปีที่เผยแพร่: 2010 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    ตำราประกอบการสอน กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ I (2550) ปีที่เผยแพร่: 2007 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    ตำราประกอบการสอน กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบการสอน
ภูมิศาสตร์ชนบท (2557) ปีที่เผยแพร่: 2014 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    เอกสารประกอบการสอน กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แหล่งพลังงานและการใช้ (2557) ปีที่เผยแพร่: 2014 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    เอกสารประกอบการสอน กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความวิจัย
GIS for Community HEALTH
ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    Suksawang, O. and Krabuanrat, C. (2013). GIS for Community HEALTH. Proceedings of 5th International Conference on health GIS, Bangkok, Thailand 21-23 August, pp.144-149, Geoinformatics International.
Biochar and BEST ACTIONS for Low Carbon Community
ปีที่เผยแพร่: 2012 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    Suksawang, O. (2012). Biochar and BEST ACTIONS for Low Carbon Community, Proceedings of Biochar Workshop at Bangkok: Application Technology for Sustainable Rice Production, Thailand.
Report on Biochar in Thailand
ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    Suksawang, O. (2011). Report on Biochar in Thailand. Paper presented at 2nd Asia Pacific Biochar Conference (APBC) , KYOTO 2011, 15-17 Sept 2011.
Biochar: Carbon Negative Technology. In Fostering Economic Growth Through Low Carbon Initiatives
ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    Suksawang, O. (2011). Biochar: Carbon Negative Technology. In Fostering Economic Growth Through Low Carbon Initiatives in Thailand. Bangkok: Chula Global Network, Chulalongkorn University, pp.139-152.
Biochar Technology: An Approach to Solving Global Warming, Soi and Poverty in Agri-sector
ปีที่เผยแพร่: 2009 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
     Suksawang, O. (2009). Biochar Technology: An Approach to Solving Global Warming, Soi and Poverty in Agri-sector. Proceedings of Global Warming: Bio-diversity and Sustainable Uses, 5-6 November 2009 at Kasetsart University, Kampangsan Campus, Nakorn Prathom Province.(Thai language)
Monitoring on Urbanization in the Upper Central Region Provinces
ปีที่เผยแพร่: 2007 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    Suksawang, O. (2007). Monitoring on Urbanization in the Upper Central Region Provinces (Group 1): Nonthaburi, Pathum Thani, Pranakorn Sri Ayudhaya and Angthong. Research Expo: Research Road of Kasetsart University 2007, 26 January-3 February 2007, Kasetsart University.(Thai language)
GIS database of Plant Resources at Sakon Nakhon Province Campus
ปีที่เผยแพร่: 2006 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    Suksawang, O. et al. (2006). GIS database of Plant Resources at Sakon Nakhon Province Campus. Proceedings of 44th Kasetsart University Conference, 30 Jan - 2 Feb 2006, pp.327-337, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. (Thai language)
A model of monitoring and evaluating the community poverty
ปีที่เผยแพร่: 2005 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    Suksawang, O. (2005). A model of monitoring and evaluating the community poverty. Proceedings of 10th Traditional Conference between Kasetsart-Thammasart-Mahidol-Navy-Military: Sustainable at community level, 6-7 Jan. 2005, pp. 109-118, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
A model for evaluating the community potential in terms of strength and poverty of the community
ปีที่เผยแพร่: 2005 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    Suksawang, O. (2005). A model for evaluating the community potential in terms of strength and poverty of the community. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 31, Sept-Dec 2005. pp. 75-95. (Thai language)
System Dynamics Approach to Applications of Buddha’s Dialogues
ปีที่เผยแพร่: 2004 ผู้แต่ง: รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง
    Suksawang, O. (2004). System Dynamics Approach to Applications of Buddha’s Dialogues. Proceedings of 2004 International System Dynamics Conference, July 25-29, 2004, Oxford University, Oxford, UK. p.107.

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900