อาจารย์ ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย
อาจารย์พิเศษ

วุฒิการศึกษา

B.A. (Geography) University of Newcastle, Australia, 2520

M.A. (Geography) University of Cincinnati, USA, 2525

Ph.D. (Geography) University of Kentucky, USA, 2531สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

งานแต่งเรียบเรียง

1. ภูมิศาสตร์ยุโรปและอเมริกาเหนือ, 2554

2. ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ, 2554Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900