ผศ.ดร.สุพรรณิกา โกยสิน
อาจารย์พิเศษ

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2544

M.Sc. (Remote Sensing and GIS), Asian Institute of Technology, 2546

Ph.D. (Civil Engineering), the University of Tokyo,

Japan, 2551สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

งานแต่งเรียบเรียง

การทำแผนที่ดิจิทัล, 2556 

งานวิจัย

1. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนในรอบ 20 ปี เพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของสวนป่าโกงกางชั้นอายุต่างๆ, 2557

2. The potential of Normalized Difference Soil Index for Soil Water Content Estimation in Mongolia, 2553

3. Application of the 3-PG  Model for Gross Primary Productivity Estimation in Deciduous Broadleaf Forests: Study area in Japan, 2554Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900