อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์
ประธานโครงการภาคพิเศษ

วุฒิการศึกษา

1995 - วท.บ. (เทคโนโลยีชนบท), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2002 - M.A. (Geography), Western Michigan University

2011 - Ph.D. (Environmental, Media and Governance) Keio Universityประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 712

โทรสาร : 0-2561-2738

อีเมล์ : fsocphl@ku.ac.th


ประสบการณ์ทำงาน

2018 - ปัจจุบัน อาจารย์ ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2016 – 2017 Geo Solutions Consultant, CANAsia GeoInformatics Solutions Ltd., Asian Institute of Technology, Thailand

2014 – 2016 Postdoctoral Fellowships for Foreign Researchers, hosted by Chubu University, Japan

2013 – 2014 Senior Researcher, Geoinformatics Center, Asian Institute of Technology, Thailand

2012 – 2013 Postdoctoral Researcher, Research Center, Chubu University, Japan

2002 - 2007 Project Researcher, Geoinformatics Center, Asian Institute of Technology, Thailand


บทความวิจัย
Limlahapun, P. and Fukui, H. (2017), “SAR Imagery-Based Detection to Support Inundated Observation Using Web Technology”, International Journal of Social and Humanity, Vol. 7, No. 6, pp. 472-477, July 2017.
ปีที่เผยแพร่: 2017 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900