อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์
อาจารย์

วุฒิการศึกษา

วท.บ. (ภูมิศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ม. (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปร.ด. (ปฐพีวิทยา) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

นโยบายการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์การเกษตร/การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินประวัติส่วนตัว

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 351

โทรสาร : 0-2561-2738

อีเมล์ : fsoccor@ku.ac.th


ประวัติการศึกษา

2547    วท.บ. (ภูมิศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551    วท.ม. (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2561    ปร.ด. (ปฐพีวิทยา) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


ประสบการณ์ทำงาน

2548-2549       นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์  ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SPAFA)

2551-2552       นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท เทสโก้ จำกัด

2552-2554       นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

2556-2561       ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

2561-ปัจจุบัน    อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


บทความวิจัย
Romsonthi C., S. Tawornpruek and S. Watana. 2018. In situ near-infrared spectroscopy for soil organic matter prediction in paddy soil, Pasak watershed, Thailand. Plant Soil Environ. 64: 70-75.
ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์
ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์. 2561. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานในยุคก่อนประวัติศาสตร์พื้นที่ ลุ่มน้ำป่าสักตอนกลางถึงตอนล่าง. ดำรงวิชาการ. 17(2) : 37-58.
ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900