อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
เลขานุการภาควิชา


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : สอนกิจจา บุญโปร่ง

ตำแหน่ง : อาจารย์

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0844482252

โทรสาร : 0-2561-2738

อีเมล์ : Sornkitja.b@hotmail.com ; fsocstbo@ku.ac.th


ประวัติการศึกษา

2016-2018  University of Chinese Academy of Science (CAS), Beijing

Cartology and Geographic Information Sciences (Ph.D.)

2015-2016  University of Chinese Academy of Science (CAS), Beijing

Remote Sensing (M.S.)

2014-2015  Beijing University of Aeronautics and Astronautics                     

Space Technology Applications (professional courses, M.S.)

2013-2014  Beijing Language and Culture University                       

Chinese language (Mandarin)

2008-2012  Chulalongkorn University                            
ประสบการณ์ทำงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย, อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์          2018-Now

Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Bangkok


บทความวิจัย
Boonprong, S.; Cao, C.; Torteeka, P.; Boonpook, W.; Sukawattanavijit, C., The classification of burnt forest area by Landsat 5 TM data using CANFET. Journal of RESGAT, 2018, 1.
ปีที่เผยแพร่: 2018 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
Boonprong, S.; Cao, C.; Ni, X.; M. Xu, The Classification of Noise-Afflicted Remotely Sensed Data Using Three Machine-Learning Techniques: Effect of Different Levels and Types of Noise on Accuracy. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2018, 7, 274. (2017 SCI Impact factor: 1.7)
ปีที่เผยแพร่: 2018 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
Boonpook, W.; Tan, Y.; Torteeka, P.; Torsri, K.; Boonprong, S.; Sukawattanavijit, C. An application of deep learning frameworks using Caffe in classifying agricultural remote sensed images for Thailand. Journal of RESGAT, 2018, 1.
ปีที่เผยแพร่: 2018 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
Boonpook, W.; Tan, Y.; Torteeka, P.; Torsri, K.; Boonprong, S.; Sukawattanavijit, C. An application of deep learning frameworks using Caffe in classifying agricultural remote sensed images for Thailand. Journal of RESGAT, 2018, 1.
ปีที่เผยแพร่: 2018 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
Torteeka, P.; Gao, P.; Shen, M., Zhao, Y.; Boonprong, S.; Boonpook, W.; Sukawattanavijit, C. Development of particle filter for space object detection and tracking via ground-based passive optical telescope. Journal of RESGAT, 2018, 1.
ปีที่เผยแพร่: 2018 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
Boonprong, S.; Cao, C.; Torteeka, P.; Chen, W., A Novel Classification Technique of Landsat-8 OLI Image-Based Data Visualization: The Application of Andrews’ Plots and Fuzzy Evidential Reasoning. Remote Sens. 2017, 9, 427. (2016 SCI Impact factor: 3.244)
ปีที่เผยแพร่: 2017 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
Insom P.; Cao C.; Boonsrimuang P.; Torteeka P.; Liu D.; Boonprong S.; Chen W., “Dynamics of Wetland Cover Change using State Estimation technique applied to Time-series Remote Sensing Imagery,” Geomatics, Natural Hazards & Risk, 2017.
ปีที่เผยแพร่: 2017 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
Boonprong, S.; Cao, C.; Chen, W.; Bao, S. A time-series random forest variable importance scheme of spectral indices for burnt forest recovery monitoring— Multilevel RF-VIMP. Remote Sensing. (2016 SCI Impact factor: 3.244)
ปีที่เผยแพร่: 2016 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900