อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
อาจารย์

วุฒิการศึกษา

1994-1998  B.Sc.(Agriculture) (Second Class Honors), Prince of Songkla University, Songkhla Province, Thailand

1998-2003  M.Sc. (Soil Resource Management), Prince of Songkla University, Songkhla Province, Thailand

Master Thesis: Impacts of Land Use Change on Soil Properties and Water Quality in Khlong U-Taphao Basin, Songkhla Province

2005-2009  Ph.D. Natural Resources Management, Asian Institute of Technology

Dissertation Topic: Consequences of Land Use Change on Land Quality, Water Resource and Food Availability in Phatthalung Watershedประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 084-1242268

โทรสาร : 0-2561-2738

อีเมล์ : anisara.pensuk@gmail.com


ประสบการณ์ทำงาน

12/2009-12/2017        Lecturer, Faculty of Technology and Community Development, Thaksin University

01/2018-09/2018        Training Specialist, Geoinformatics Center, Asian Institute of Technology

11/2018-Current         Lecturer, Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University


บทความวิจัย
Anisara Pensuk Tibkaew and Pakorn Ditthakit. 2018. The Development of Farmers Co-Management for Irrigation Water in Tambon Ban Phrao, Pa Phayom District, Phatthalung Province. GMSARN Int. Conf. on Energy, Environment, and Development in GMS, 28-30 November 2018. Guangxi, China.
ปีที่เผยแพร่: 2018 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
Supaluk Sujatanond, Anisara Pensuk Tibkaew, and Paiboon Pramojanee. 2013. Consequences of the Asean Economic Community (AEC) on Thailand Agricultural Situation and Food Security of Southern Thailand. GMSARN International Journal, Vol. 7, No. 4-5, 139-144.
ปีที่เผยแพร่: 2017 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
Supaluk Sujatanond, Anisara Pensuk Tibkaew, and Malcolm Wayne Hickey. 2017. Comparison the Sustainability and Rural Livelihood Assessment of Sang Yod Rice Production Groups in Phatthalung Province. GMSARN International Journal, Vol. 11, No. 4-2, 153-160.
ปีที่เผยแพร่: 2017 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
ทวีป จันทร์เจริญ อรจิรา สิทธิศักดิ และ อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว.2558. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับการประยุกต์ขั้นตอนวิธีระบบมดสำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมกรณีศึกษาเส้นทางในจังหวัดปัตตานี. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11. 2-3 กรกฎาคม 2558. โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร.
ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
ทวีป จันทร์เจริญ อรจิรา สิทธิศักดิ และ อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว.2558. ต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด กรณีศึกษา จังหวัดปัตตานี. งานประชุมทักษิณวิจัย 2558.
ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
ชัยยุทธ์ ทองชัย สุรศักดิ์ คชภักดี และอนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว. 2558. ความรู้และความเข้าใจ สภาพการทำนาหญ้า ค่าใช้จ่าย และรายได้ของเกษตรกรกลุ่มนาหญ้า อำเภอนาโยง และอำเภอเมืองจังหวัดงานประชุมทักษิณวิจัย 2558.
ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900