รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
ประธานหลักสูตร

วุฒิการศึกษา

2528 ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์): มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2532 ผม. (การวางแผนภาค): จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2536 Post. Diploma in Urban management and Planning Practice for Developing Countries: DPU, University College London, United Kingdom

2539 M.A. (Urban Management): Erasmus University Rotterdam, the Netherlands

2549 Ph.D. (Geography): University of Copenhagen, Denmarkสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

Development Geography, Settlement Geography, Human Settlement Planning, Livelihood Analysis, Peri-urban Land Management, Urban Development Planningประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : รศ.ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ 
สถานที่ทำงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 725 
โทรสาร : 0-2561-2738
อีเมล์ : fsocptj@ku.ac.th

Curriculum Vitae


ประวัติการศึกษา

2528 ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์): มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2532 ผม. (การวางแผนภาค): จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2536 Post. Diploma in Urban management and Planning Practice for Developing Countries: DPU, University College London, United Kingdom

2539 M.A. (Urban Management): Erasmus University Rotterdam, the Netherlands

2549 Ph.D. (Geography): University of Copenhagen, Denmark


ประสบการณ์ทำงาน

2532 - 2541 นักผังเมือง ประจำกองผังเมืองเฉพาะ สำนักงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองและโครงการเมืองใหม่ และสำนักวางผัง กรมการผังเมือง

2541 - 2552 อาจารย์ ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2552 - 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2558 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ตำรา
เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ (2559) ปีที่เผยแพร่: 2016 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
    ตำราประกอบการสอน แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2556 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (หลักสูตร วท.บ. สาขาภูมิศาสตร์) ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

เอกสารคำสอน
2556 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ (หลักสูตร วท.บ. สาขาภูมิศาสตร์) ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

เอกสารประกอบการสอน
2556 การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตร วท.บ. สาขาภูมิศาสตร์) ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
2556 การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยทางการจัดการความขัดแย้ง (หลักสูตร ศศ.ม. สาขาการจัดการความขัดแย้ง) ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
2556 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / เครื่องมือการสำรวจ ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
2556 การวิเคราะห์วิถีชีวิต (วิชา 01556612 หลักสูตร วท.ม.สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
2556 การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทาง SLUSE ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
    วิชา 01556691 หลักสูตร ปร.ด. สาขาการใช้ที่ดินและการจัดกรทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2556 มโนคติเชิงวิเคราะห์และระเบียบวิธีการศึกษาเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพย ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทาง SLUSE / การเขียนรายงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
    วิชา 01556591 หลักสูตร วท.ม. สาขาการใช้ที่ดินและการจัดกรทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2555 Planning and Managing Community-based Natural Resources and the Participation of Indigenous Peo ปีที่เผยแพร่: 2012 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
2554 ภูมิศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตร วท.บ. สาขาภูมิศาสตร์) ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
2553 ทฤษฎีการวางแผนพัฒนา (หลักสูตร วท.ม. สาขาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา) ปีที่เผยแพร่: 2010 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
2553 ภูมิศาสตร์กายภาพ (หลักสูตร วท.บ. สาขาภูมิศาสตร์) ปีที่เผยแพร่: 2010 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

บทความวิจัย
รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่: 2014 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
    พันธ์ทิพย์ จงโกรย และ ชนมณี ทองใบ. (2557). รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. 35(1), 30 – 44.
การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี
ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
    พันธ์ทิพย์ จงโกรย และ ชนมณี ทองใบ. (2554). “การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์) 32 (3): 357 – 369
Urbanization and Changing Settlement Patterns in Peri-urban Bangkok
ปีที่เผยแพร่: 2009 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: กระบวนการกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนวิถีชีวิต
    Jongkroy, P. (2009). Urbanization and Changing Settlement Patterns in Peri-urban Bangkok. Kasetsart Journal (Social Sciences), 30 (3), 303 – 312.

บทความวิชาการ
ภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์เชิงพื้้นที่ภายใต้หลักการ 4PDS
ปีที่เผยแพร่: 2016 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
    พันธ์ทิพย์ จงโกรย. (2559). ภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์เชิงพื้้นที่ภายใต้หลักการ 4PDS. สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย.

โครงการวิจัย
ความชำนาญของเมืองหลักระดับภาคในประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
    2557-2558, ทุน สวพ. มก.
รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย
ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
    2554-2555, ทุน สวพ. มก.
การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี
ปีที่เผยแพร่: 2010 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
    ทุน มก. ภายใต้โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ, 2552–2553
การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร
ปีที่เผยแพร่: 2008 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
    ทุนกองทุนพัฒนาบุคลากร คณะสังคมศาสตร์, 2550-2551

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900