อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
หัวหน้าภาควิชา

วุฒิการศึกษา

2539–2543 ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2543–2546 วท.ม. (ภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2548–2554 D.Tech.Sc. (Remote Sensing and GIS) Remote Sensing and GIS Field of Study, Asian Institute of Technology (AIT), Thailandสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

การวางแผนการตั้งถิ่นฐาน ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : อ.ดร. ชมชิด พรหมสิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
สถานที่ทำงาน : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 256 
โทรสาร : 0-2561-2738
อีเมล์ : fsoccci@ku.ac.th


ประวัติการศึกษา

2539–2543 ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2543–2546 วท.ม. (ภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2548–2554 D.Tech.Sc. (Remote Sensing and GIS) Remote Sensing and GIS Field of Study, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand


ประสบการณ์ทำงาน

2546-2548 อาจารย์ประจำสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2554 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบการสอน
ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม (2557) ปีที่เผยแพร่: 2014 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
    เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01451342 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสำเนา)
การทำแผนที่ดิจิทัล (2555) ปีที่เผยแพร่: 2012 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
    เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01451252 กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (อัดสำเนา)

บทความวิจัย
Genetic Algorithm for Teak Ecophysiological Parameters Optimization
ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
    Phromsin, C., Kiyoshi, H., Kachitvichyanukul, V. (2013). Genetic Algorithm for Teak Ecophysiological Parameters Optimization. Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA conference).
Calibration of a biome-biogeochemical cycles model for modeling the net primary production of teak forest through inverse modeling of remotely sensed data
ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
    Phromsin, C., Kiyoshi, H., Lertlum, S., and Thangtham, N. (2011). Calibration of a biome-biogeochemical cycles model for modeling the net primary production of teak forest through inverse modeling of remotely sensed data. Journal of Applied Remote Sensing, 5(1), 053516 (March 31, 2011). doi:10.1117/1.3567194
Association between Socioeconomic Factors And Suicide: A Case in the North of Thailand from 2006-201
ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
    Imvitthaya, C. and Losiri, C. (2011). Association between Socioeconomic Factors And Suicide: A Case in the North of Thailand from 2006-2010. Proceedings of the 4th International Conference on HealthGIS 2011, 5-6 August 2011, New Delhi, India.
Pesticides, Agriculture and Health in Thailand-Identification of potential implementation sites for Integrated Pest and Vector Management
ปีที่เผยแพร่: 2009 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
    Thongdara, R., Limsoontorn, T., Imvitthaya, C., Samarakoon, L., Ranamukhaarachchi, S.L., Almvik, M., Eklo, O.M., Johansen, N.S. Nordhus, E., and Overgaard, H.J. (2009). Pesticides, Agriculture and Health in Thailand-Identification of potential implementation sites for Integrated Pest and Vector Management. Bioforsk Report Vol. 4 No. 103: 194p.

โครงการวิจัย
การหาค่าที่ดีที่สุดของตัวแปรนิเวศสรีร วิทยาต้นสักสำหรับแบบจำลอง BIOME-BGC โดยวิธีการเจนเนติกอัลกอลิท
ปีที่เผยแพร่: 2014 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
    2556-2557 (ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก.)

โครงการพัฒนาวิชาการ
โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบแม่ข่ายแผนที่ (Internet Map Server) ระยะที่ 2
ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์, ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
    2557-2558 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศแสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ระบบแม่ข่ายแผนที่ (Internet Map Server) ระยะที่ 2, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900