หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ ปี 2555
ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรบัณฑิต(ภูมิศาสตร์)
วท.บ.(ภูมิศาสตร์)
โครงสร้างหลักสูตร    
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   135 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มมนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาพลศึกษา30
6
7
3
12
2หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   
       - วิชาเฉพาะบังคับ        
       - วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า   
                   - วิชาเฉพาะเลือกในสาขา                      
                   - วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
99
69
30
15
15
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
                           
รายวิชา 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                               30 หน่วยกิต
    1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
  01418113     เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ                 3(2-2-5)
                       (Computer and Information Technology)

        และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
   
                          
  01009102    ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6)
                       (Agricultural and Environment Resources)    
  01418112    คอมพิวเตอร์เบื้องต้น    3(2-2-5)
                       (Introduction to Computer)    
  01424201    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6)
                       (Life and Environmental Science)            
    1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
  01371111     การใช้ทรัพยากรห้องสมุด   1(1-0-2)
                       (Use of Library Resources)    
  01450101     สังคมไทยในโลกปัจจุบัน       3(3-0-6)
                       (Thai Society in Today's World) 

และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
   
  01119405     เศรษฐศาสตร์สำหรับการเกษตรอย่างยั่งยืน    3(3-0-6)
                       (Economics for Sustainable Agriculture)    
  01455101     การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6)
                       (World Politics in Daily Life)    
  01459101     จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่   3(3-0-6)
                       (Psychology for Modern Life)    
    1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  01387121     ตรรกศาสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6)
                       (Introduction to Logic)    
    1.4 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
  01999021     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)
                       (Thai Language for Communication) 

และให้เรียนภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
   
    1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา        2 หน่วยกิต
  01175XXX   กิจกรรมพลศึกษา   1(0-2-1)
                     (Physical Education)    
       
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
    2.1 หมวดวิชาเฉพาะบังคับ        69 หน่วยกิต
  01451121**  ภูมิศาสตร์มนุษย์   3(3–0–6)
                       (Human Geography)    
  01451131**  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย   3(3–0–6)
                       (Geography of Thailand)    
  01451141**  ภูมิศาสตร์กายภาพ   3(3–0–6)
                       (Physical Geography)    
  01451151**  การอ่านแผนที่   3(2–3–6)
                       (Map Reading)    
  01451211**  ระบบพลวัตทางภูมิศาสตร์   3(2–3–6)
                       (System Dynamics Approach to Geography)    
  01451221**  ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน   3(3–0–6)
                       (Geography of Settlement)    
  01451231**  ภูมิศาสตร์ภูมิภาค   3(3–0–6)
                       (Regional Geography)    
  01451241**  ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน   3(3–0–6)
                       (Landform Geography)    
  01451251**  วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ I   3(3–0–6)
                       (Quantitative Methods in Geography I)    
  01451252**  การทำแผนที่ดิจิทัล   3(2–3–6)
                       (Digital Cartography)    
  01451253**  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ I   3(2–3–6)
                       (Geographical Information System I)    
  01451254**  โฟโตแกรเมตรี   3(2–3–6)
                       (Photogrammetry)    
  01451311**  ภูมิศาสตร์การพัฒนา   3(3–0–6)
                       (Geography of Development)    
  01451322**  การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาท้องถิ่น   3(3–0–6)
                       (Land Use Planning and Local Development)    
  01451351**  ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกสำหรับนักภูมิศาสตร์   3(2–3–6)
                       (Global Positioning System for Geographer)    
  01451352**  การรับรู้จากระยะไกลสำหรับนักภูมิศาสตร์   3(2–3–6)
                       (Remote Sensing for Geographer)    
  01451353**  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ II   3(2–3–6)
                       (Geographical Information System II)    
  01451354**  การสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์   3(2–3–6)
                       (Geographical Site Survey)    
  01451355*    การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่   3(3–0–6)
                       (Spatial Database Management)    
  01451412     การพัฒนาความคิดทางภูมิศาสตร์   2(2–0–4)
                       (Development of Geographic Thought)    
  01451451**  วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ II   3(2–2–5)
                       (Quantitative Methods in Geography II)    
  01451491      ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์   1(1-0-2)
                        (Research Methods in Geography)    
  01451497      สัมมนา   1
                        (Seminar)    
  01451498      ปัญหาพิเศษ   2
                        (Special Problem)    
       
 

  2.2 หมวดวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า           

30 หน่วยกิต
          2.2.1 วิชาเลือกในสาขา ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต
  01451321**  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ   3(3–0–6)
                       (Economic Geography)    
  01451323**  ภูมิศาสตร์การเกษตร   3(3–0–6)
                       (Agricultural Geography)    
  01451324**  ภูมิศาสตร์การขนส่ง   3(3–0–6)
                       (Geography of Transportation)    
  01451325    ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม   3(3–0–6)
                       (Geography of Manufacturing)    
  01451331*   ภูมิศาสตร์ประชาคมอาเซียน   3(3–0–6)
                       (Geography of the ASEAN Community)    
  01451332**  ภูมิศาสตร์เอเชีย   3(3–0–6)
                        (Geography of Asia)    
  01451341**  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   3(3–0–6)
                       (Conservation of Natural Resources)    
  01451342**  ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม   3(3–0–6)
                       (Environmental Geography)    
  01451343     ภูมิศาสตร์อุตุนิยมวิทยา   3(3–0–6)
                       (Meteorological Geography)    
  01451344**  แหล่งพลังงานกับการใช้   3(3–0–6)
                      (Energy Sources and Consumption)    
  01451399     การฝึกงาน   3(0-9-0)
                       (Practicum)    
  01451411     การอ่านทางภูมิศาสตร์   3(3–0–6)
                       (Readings in Geography)    
  01451413*    ภาษาอังกฤษสำหรับนักภูมิศาสตร์   3(3–0–6)
                        (English for Geographer)    
  01451421      ภูมิศาสตร์การเมือง   3(3–0–6)
                        (Political Geography)    
  01451422**  ภูมิศาสตร์การแพทย์   3(3–0–6)
                        (Medical Geography)    
  01451441**  ภูมิศาสตร์ทรัพยากรการท่องเที่ยว   3(3–0–6)
                        (Geography of Tourism Resources)    
  01451442      ภูมิศาสตร์ทางทะเล   3(3–0–6)
                        (Marine Geography)    
  01451443**  อุทกภูมิศาสตร์   3(3–0–6)
                        (Hydrogeography)    
  01451452*    การแปลภาพด้วยสายตา   3(2–3–6)
                        (Visual Interpretation of Images)    
  01451453*    การรับรู้ระยะไกลขั้นสูง   3(2–2–5)
                        (Advanced Remote Sensing)    
  01451496      เรื่องเฉพาะทางภูมิศาสตร์   1-3
                        (Selected Topics in Geography)    
    2.2.2 วิชาเลือกนอกสาขา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
       
  3. วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
      ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
                    
    เลขลำดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
    เลขลำดับที่ 3-5 (451) หมายถึง สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
    เลขลำดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นปี
    เลขลำดับที่ 7 มีความหมายดังต่อไปนี้

          1 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ทั่วไป
          2 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์
          3 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาค 
          4 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
          5 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคนิคทางภูมิศาสตร์
          9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนาปัญหาพิเศษและฝึกงาน

    เลขลำดับที่ 8 หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                      จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0-2)
01387121 ตรรกศาสตร์ 3(3-0-6)
01451121 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6)
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - )
  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( - - )
  รวม 16( - - )
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                      จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ       3(2-2-5)
01451131 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(3-0-6)
01451141 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6)
01451151 การอ่านแผนที่ 3(2-3-6)
01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - )
  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3( - - )
  รวม 19( - - )
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                      จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01450101 สังคมไทยในโลกปัจจุบัน   3(3-0-6)
01451221 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 3(3-0-6)
01451251 วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ I      3(3-0-6)
01451252 การทำแผนที่ดิจิทัล 3(2-3-6)
01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
01355XXX ภาษาอังกฤษ     3( - - )
  วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )
  รวม 19( - - )
     
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                      จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01451211 ระบบพลวัตทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
01451231 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)
01451241 ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน 3(3-0-6)
01451253 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ I 3(2-3-6)
01451254 โฟโตแกรเมตรี    3(2-3-6)
  วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 6( - - )
  รวม 21( - - )
     
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                      จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01451311 ภูมิศาสตร์การพัฒนา 3(3-0-6)
01451351 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
01451352 การรับรู้จากระยะไกลสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
01451353 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ II 3(2-3-6)
01453363 กฎหมายสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6)
  วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )
  รวม 18( - - )
     
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                      จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01451354 การสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
01451322 การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)
01451355 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 3(3-0-6)
  วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 6( - - )
  วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )
  รวม 18( - - )
     
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                      จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01451412 การพัฒนาความคิดทางภูมิศาสตร์  2(2-0-4)
01451451 วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ II 3(2-2-5)
01451491 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ 1(1-0-2)
  วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 6( - - )
  วิชาเลือกเสรี 3( - - )
  รวม 15( - - )
     
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                      จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01451497 สัมมนา  1
01451498 ปัญหาพิเศษ      2
  วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 3( - - )
  วิชาเลือกเสรี 3( - - )
  รวม 9( - - )
01451121** ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6)
  (Human Geography)  
  หลักและแนวคิด ภูมิศาสตร์มนุษย์ การกระจายของประชากรและการย้ายถิ่น แบบรูปและกระบวนการทางวัฒนธรรม
การจัดรูปพื้นที่ทางการเมือง การเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง
Principles and concepts in human geography, population distribution and migration, cultural patterns
and processes, political organization of space, agriculture, industrialization, urbanization.         
 
 
01451131** ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(3-0-6)
  (Geography of Thailand)  
  ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคมของประเทศไทย   
Physical, economic, social, cultural characteristics, environmental and social problems in Thailand.
 
 
01451141** ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6)
  (Physical Geography)  
  แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ ระบบพลังงานของโลก ระบบภูมิอากาศ
วัฏจักรของน้ำ การกระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ ลักษณะของเปลือกโลก แร่และดิน
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกร่อนและการทับถมของตัวกระทำต่างๆ
Concepts and scope of physical geography, the global energy system,  climate systems, hydrological cycle,
distribution of natural flora and fauna, characteristics of the earth's crust, minerals and soils, erosional and
depositional landforms by various agents.
 
 
01451151** การอ่านแผนที่ 3(3-0-6)
  (Map Reading)  
  ความหมาย การแบ่งชนิด และประวัติของแผนที่ ลักษณะ เฉพาะของพิภพ เส้นโครงแผนที่ ค่าละติจูดและลองจิจูด
การผลิตแผนที่ทั่วไปและแผนที่เฉพาะเรื่อง การพิมพ์แผนที่การอ่านแผนที่ และการแปลความหมายทั้งภายในและ
ภายนอกขอบระวางแผนที่การอ่านค่าพิกัด มาตราส่วน การย่อ และการขยายแผนที่ และทิศทาง
Meaning, classification, and history of maps; characteristics of the earth; map projections; latitude and
longitude; general and thematic map production; map printing; the reading and interpretation of the
map - both the map area and the margin area; reading the coordinates; scale; map reduction and
enlargement; and direction.
 
 
01451211** ระบบพลวัตทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
  (System Dynamics Approach to Geography)  
  แนวคิดเกี่ยวกับ ทฤษฎีระบบ โครงสร้างของระบบปิดหรือระบบย้อนกลับในระบบพลวัต อันตรกิริยาระหว่างพฤติกรรมมนุษย์
และระบบพลวัตในภูมิศาสตร์ วงจรความสัมพันธ์ การสังเคราะห์ประเด็นทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์สาเหตุและผลในกระบวน
การเปลี่ยน แปลงด้วยระบบพลวัต การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางภูมิศาสตร์ที่ไม่หยุดนิ่ง
Concepts of systems theory; structure of closed system or feedback systems in system dynamic; interaction between
human behavior and dynamic systems in geography; causal loop mapping; synthesizing geographical topics;
analyzing the cause and effect of the changing process by system dynamics; using computer program in analyzing
dynamic problems in geography.
 
 
01451221** ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 3(3-0-6)
  (Geography of Settlement)  
  แนวคิดการตั้ง ถิ่นฐานมนุษย์ แบบรูปและลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างและรูปร่างของเมือง การกลายเป็นเมืองในโลกยุค
โลกาภิวัตน์ ระบบเมืองของโลก การจ้างงานและการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ปัญหาการตั้งถิ่น
ฐานในเมือง ชนบท และชานเมือง การพัฒนาระบบการตั้งถิ่นฐาน แบบรูปการขยายตัวเชิงพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานในนานาประเทศ 
Human settlement concepts; settlement patterns and characteristics; structure and urban morphologies; urbanization
in a globalizing world; world urban system; employment and investment; development of urban infrastructure;
settlement problems in urban, rural and peri-urban areas; development of settlement systems; patterns of spatial
growth of settlements in various countries.
 
 
01451231** ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)
  (Regional Geography)  
  ขอบเขตและแนวคิด เกี่ยวกับภูมิภาค มุมทัศน์ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคโลก แบบรูปการพัฒนาของภูมิภาคโลก
ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย และทวีปเอเชีย
Realms and concepts of regions; geographic perspectives of the world regions; 
patterns of development of the world regions; natural and cultural landscapes of
Europe, North and South Americas, Africa, Australia and Oceania, and Asia.    
 
 
01451241** ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน 3(3-0-6)
  (Landform Geography)
พื้นฐาน 01451141
 
  แนวคิดเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน ทฤษฎีทวีปเลื่อนและการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
กระบวนการแปรสัณฐานและการปรับระดับผิวแผ่นดิน มีการศึกษานอกสถานที่ 
Concepts in landform geography, continental drift and plate tectonic theory, tectonic
and gradation processes, fieldtrip required.
 
 
01451251** วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ I 3(3-0-6)
  (Quantitative Methods in Geography I )  
  คณิตศาสตร์และ สถิติเบื้องต้นสำหรับนักภูมิศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ สมการเชิงเส้น เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม
การแจกแจงความน่าจะเป็น การปรมาณค่า การประยุกต์วิธีเชิงปริมาณด้านภูมิศาสตร์
Basic mathematics and statistics for geographer, analytic geometry, linear equation,
matrices and determinants, differentiation and its applications, integral and its applications,
basic probability concepts, random variables, probability distributions, estimation,
application of quantitative techniques in geography.
 
 
01451252** การทำแผนที่ดิจิทัล 3(2-3-6)
  (Digital Cartography)
พื้นฐาน 01451151
 
  หลักการเบื้องต้น ในการทำแผนที่ดิจิทัล ทฤษฎีและเทคโนโลยีการทำแผนที่ดิจิทัล การแปลงข้อมูลดิบให้เป็นแผนที่ดิจิทัล
การออกแบบแผนที่ดิจิทัล การให้สัญลักษณ์ในแผนที่ การเขียนและการจัดพิมพ์แผนที่ดิจิทัล การพัฒนาการทำแผนที่ด้วย
ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โดยใช้หลักการออกแบบ แผนที่ดิจิทัล
Basic principles in digital cartography, digital cartography theory and technology, transformation of raw data
into digital maps, digital map design, map symbols designation, drafting and printing digital map, development
of map making through
geographic information data using digital cartographic design principles.
 
 
01451253** ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ I 3(2-3-6)
  (Geographic Information System I)
พื้นฐาน 01451151
 
  แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กระบวนการนำเข้า
ข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การแสดงผลข้อมูลจากการวิเคราะห์
เบื้องต้น
Concepts, meaning, components of geographic information system, process of
data input, data manipulation, data analysis and data output from basic analysis.
 
 
01451254** โฟโตแกรเมตรี 3(2-3-6)
  (Photogrammetry)
พื้นฐาน 01451151 และ 01451251
 
  หลักการโฟโตแกรเม ตรี กระบวนการโฟโตแกรเมตรี ลักษณะทางเรขาคณิตของภาพถ่ายทางอากาศ
โฟโตแกรเมตรีชนิดรูปเดี่ยวและชนิดสามมิติ การสามเหลี่ยมทางอากาศและการคำนวณปรับแก้
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (ดีอีเอ็ม) การดัดแก้ภาพและการต่อผนึก แผนที่ภาพ   ออร์โธ การออกแบบโครงการ
Principles of photogrammetry, photogrammetry process, geometric characteristics 
of aerial photographs, single frame and stereoscopic photogrammetry, aerial 
triangulation and adjustment, Digital Elevation Model (DEM), image rectification 
and mosaic, orthophoto map, project design.
 
 
01451311**  ภูมิศาสตร์การพัฒนา 3(3-0-6)
  (Geography of Development)  
  ภูมิศาสตร์กับการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนา กลยุทธ์และองค์ประกอบของการพัฒนา 
อุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง และการพัฒนา การเกษตรและการพัฒนาชนบท ปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่
การบริหารและการจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ การรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาค การค้าระหว่างประเทศและ
การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Geography and development; development theories; strategies and components of development;
industry, urbanization and development; agriculture and rural development; spatial interactions;
administration and management for spatial development; regional groupings, international trade
and development aid, globalization and sustainable development.
 
 
01451321** ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 3(3-0-6)
  (Economic Geography)  
  หลัก และระเบียบวิธีทางการวิจัยทางภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย
การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิค การวิเคราะห์ การแปลผล
และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์
Research principles and methods in development planning geography. Problem analysis 
for research topic identification. Data collection for research planning. Identification
of samples and techniques. Analysis, interpretation and discussion of research result.
Report writing for presentation and publication.
 
 
01451322** การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)
  (Land Use Planning and Local Development)  
  แนวคิดในการวางแผน การใช้ที่ดินและการพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนการวางแผนการใช้ที่ดิน ระบบการวางแผนพัฒนาพื้นที่
อิทธิพลทางเศรษฐกิจสังคมที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น นโยบายการใช้ที่ดินเมือง    การพัฒนาเมืองและการบริหารท้องถิ่น
การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
Concepts in landuse planning and local development; steps in land use planning; spatial development
planning systems; socio-economic influence on local development;
urban land use policies; urban development and local administration; utilization
of geographic information system in spatial analysis for local development planning.
 
 
01451323** ภูมิศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6)
  (Agricultural Geography)  
  พัฒนาการของ การเกษตร ทฤษฎีที่ตั้งและระบบการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างการเกษตรกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและด้านเศรษฐ สังคม เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมเกษตร การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
กับการพัฒนาการเกษตร มีการฝึกงานภาคสนาม
Development of agriculture, location theory and agricultural system, relationship between agriculture
and natural resources and socio-economic factors, sufficiency economy in agrarian society, geographical
information system application for agricultural development. Fieldwork required
 
 
01451324**  ภูมิศาสตร์การขนส่ง    3(3-0-6)
  (Geography of Transportation)
พื้นฐาน 01451121 หรือ 01451321
 
  แนวคิดเกี่ยวกับระบบการขนส่ง เส้นทางและโครงข่าย การพัฒนาการขนส่ง แบบจำลองการ
ขนส่ง การออกแบบและสมรรถนะของโครงข่าย ค่าขนส่ง
Concepts in transportation systems, routes and networks, transport development, transport models,
network design and performance, transport costs.
 
 
01451325  ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
  (Geography of Manufacturing)
พื้นฐาน 01451121 หรือ 01451321
 
  แนวคิดเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยทำเลที่ตั้ง ทฤษฎีทำเลที่ตั้งอุตสาหกรรม
กรณีศึกษาการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
Concepts of industrial location, location factors, industrial location theories, case studies of industrial
development planning.
 
 
01451331* ภูมิศาสตร์ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)
  (Geography of the ASEAN Community)  
  ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรม การกระจายของประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน
Physical and cultural settings, population distribution, economic activities, social and environmental problems
in the ASEAN community.
 
 
01451332** ภูมิศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6)
  (Geography of Asia)  
  ภูมิทัศน์ธรรมชาติและภูมิทัศน์วัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย
Natural and cultural landscapes as well as social and environmental problems of various regions in Asia
 
 
01451341** การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)
  (Conservation of Natural Resources)  
  หลักการและแนวทาง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่ และพลังงาน ปัญหา
แนวทางการแก้ไข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and guidelines for conservation of natural resources; soil, water, forest, wildlife, minerals
and energy resources; problems, guidelines for solutions and environmental management. Field trip required.
 
 
01451342** ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
  (Environmental Geography)  
  ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตบนโลกกับสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สาเหตุทางสังคม ผลของการเปลี่ยนแปลงทาง
สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก
Relationship between life on earth and the environment, analysis of the social causes,
consequences of environmental changes in local, national and global scales.
 
 
01451343 ภูมิศาสตร์อุตุนิยมวิทยา 3(3-0-6)
  (Meteorological Geography)  
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของ บรรยากาศ ชนิดและการกระจายของหยาดน้ำฟ้า อุณหภูมิและระบบลมของโลก
การจำแนกภูมิอากาศ การวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศด้วยภาพถ่ายดาวเทียม มีการศึกษานอกสถานที่
Factors affecting atmospheric changes. Types and distribution of precipitation, temperature and
wind systems of the world. Climate classification, weather analysis and forecasting with satellite image.
Field trips required.
 
 
01451344** แหล่งพลังงานกับการใช้ 3(3-0-6)
  (Energy Sources and Consumption)  
  ความหมายของแหล่ง พลังงาน การกระจายของแหล่งพลังงานธรรมชาติและพลังงานทางเลือก การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของการนำพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์
การใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
Meaning of energy sources, distribution of natural energy sources and alternative energy, utilization,
management and conservation of energy, environmental impact of energy utilization, uses of alternative
nergy in various forms.
 
 
01451351** ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
  (Global Positioning System for Geographer)  
  หลักการพื้นฐานใน งานรังวัดและทำแผนที่ ระบบพิกัด การกำหนดตำแหน่ง ภูมิมาตรศาสตร์เบื้องต้น
ระบบดาวเทียมในงานสำรวจ ดาวเทียมระบบจีพีเอส เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส การวางแผนเพื่อการสำรวจด้วยดาวเทียม
การทำงานสำรวจด้วยดาวเทียมในภาคสนาม   
Basic principles of surveying and mapping, coordinate system, positioning, principles of geodesy, satellite
system in surveying, GPS satellite system, GPS receivers, planning for satellite surveying, satellite surveying in field.
 
 
01451352** การรับรู้จากระยะไกลสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
  (Remote Sensing for Geographer)
พื้นฐาน 01451151
 
  หลักการรับรู้จากระยะไกล ประเภทของดาวเทียม การปรับแก้เชิงเรขาคณิต การเน้นภาพ การแปลงภาพ
หลักการจำแนกข้อมูลจากดาวเทียมแบบควบคุมและไม่ควบคุม การตรวจสอบความถูกต้องในการจำแนกข้อมูล
และการสกัดข้อมูลจากภาพ
Principles of remote sensing, types of satellites, geometric correction; image enhancement, 
image transformation, principles of supervised and unsupervised satellite imagery classification,
accuracy assessment in classification and image extraction.
 
 
01451353** ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ II 3(2-3-6)
  (Geographic Information System II)
พื้นฐาน 01451253
 
  แนวคิดการ วิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานด้านต่างๆ
หลักการเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Data analysis concept in geographic information system, applications of geographic information system in various fields,
basic principle of web-based geographic information system. 
 
 
01451354** การสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
  (Geographical Site Survey)
พื้นฐาน 01451151
 
 

หลักการสำรวจ การใช้ภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพถ่ายจากดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส และแผนที่เฉพาะเรื่องในการรวบรวม
ข้อมูลและสำรวจภาคสนาม การใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในการสำรวจพื้นที่ การสร้างแบบสอบถาม การสัมภาษณ์  การสังเกต
การจดบันทึก และการตรวจเอกสาร เน้นการทำโครงการเป็นกลุ่ม
Principles of surveying; utilization of aerial photograph, satellite imageries, GPS receivers and thematic maps in data
collection and site survey; using primary and secondary data in site survey; questionnaire construction, interview,
observation, note-taking and literature review; emphasizing group projects.

 
 
01451355* การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 3(3-0-6)
  (Spatial Database Management)  
  ข้อมูลภูมิศาสตร์ และระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
การสร้างและการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
Geographic data and database system, database management system, spatial database management system, spatial
database design, spatial database building and management.
 
 
01451399 การฝึกงาน 3(0-9-0)
  (Practicum)  
  การฝึกงานเฉพาะด้านภูมิศาสตร์
Specific practicum in geography
 
 
01451411 การอ่านทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
  (Readings in Geography)  
  การอ่านและวิเคราะห์เอกสารทางภูมิศาสตร์จากวารสารและตำรา
Reading and analyzing geographical documents in journals and textbooks.
 
 
01451412 การพัฒนาความคิดทางภูมิศาสตร์ 2(2-0-4)
  (Development of Geography Thought)  
  การใช้วิจารญานและการประเมินผลความคิดบางประการของนักภูมิศาสตร์ ปรัชญา และผลที่ได้จากความคิดของนักภูมิศาสตร์ที่สำคัญ
Reasoning and evaluation of thoughts of geographers; philosophy and effect of prominent geographers' thoughts.
 
 
01451413* ภาษาอังกฤษสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
  (English for Geographer)  
  การอ่านและทำความเข้าใจตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ และบทความในวารสารภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
แขนงต่างๆ
Reading and comprehension of textbooks, general books, and articles both in academic journals regarding
geography in various subfields.
 
 
01451421 ภูมิศาสตร์การเมือง 3(3-0-6)
  (Political Geography)  
  วิวัฒนาการของ แนวคิดทางภูมิศาสตร์การเมือง การกำเนิดรัฐ  องค์ประกอบทางด้านกายภาพและเศรษฐสังคมกับพลังอำนาจของรัฐ
ทรัพยากรและอำนาจรัฐ อิทธิพลทางการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ การบริหารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
องค์กรนานาชาติ การวิเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยและนานาประเทศ
Evolution of concepts in political geography, origin of state; physical, socio-economic elements and the political power
of state; resources and the state power, political influences and changes in geographical condition,
political administration and local governance, international organizations, analysis of political problems
and conditions in Thailand and other countries.
 
 
01451422** ภูมิศาสตร์การแพทย์ 3(3-0-6)
  (Medical Geography)  
  ประเด็นทาง ภูมิศาสตร์การแพทย์ร่วมสมัย บทบาทของภูมิศาสตร์ในนิเวศวิทยาของโรค แบบรูปการกระจายของโรคติดเชื้อ
และโรคเรื้อรัง ความเชื่อมโยงระหว่างประชากรและสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การกระจาย การเข้าถึง และการใช้บริการทางการแพทย์
Current issues in medical geography, the role of geography in disease ecology; distribution patterns of infectious
and chronic diseases; linkages between population, environment, and health; distribution, accessibility, and
utilization of medical care services.
 
 
01451441** ภูมิศาสตร์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
  (Geography of Tourism Resources)  
  ความหมายและประเภท ของทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว
การใช้การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
ในการวิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การวางแผนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการศึกษานอกสถานที่
Definition and types of tourism resources; geographical factors influencing tourism; application of remote sensing,
geographic information system and global positioning system for tourism resource analysis; planning for sustainable
tourism resource development; fieldtrip required.
 
 
01451442 ภูมิศาสตร์ทางทะเล 3(3-0-6)
  (Marine Geography)  
  ลักษณะโครงสร้าง ของท้องทะเล ทรัพยากร สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง ภูมิศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเล
ประโยชน์ทางทะเลต่อกิจกรรมของมนุษย์ การอนุรักษ์ มีการศึกษานอกสถานที่
The marine structures, resources, coastal environment, geopolitics of the oceans, multi purpose for human
activities, and conservation. Field trip required.
 
 
01451443** อุทกภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
  (Hydrogeography)  
  แหล่งกำเนิดของน้ำ การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของโลกจากกระบวนการกระทำของน้ำ พลังงานจากน้ำ
ทรัพยากรน้ำในประเทศไทย ปัญหาและแนวทางแก้ไข
Water origins, changes in global physical features by hydrological process, energy from water, water
resources in Thailand, problems and its solutions.
 
 
01451451** วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ II 3(2-2-5)
  (Quantitative Methods in Geography II) 
พื้นฐาน 01451251
 
  พื้นฐานทางสถิติและวิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาทางภูมิศาสตร์ 
การแสดงผลข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติเชิงพื้นที่เบื้องต้น การชักตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน 
สหสัมพันธ์ และการถดถอย
Basic statistics and quantitative methods used in the analysis of geographic data and problems;
data display, descriptive statistics, elementary spatial statistics, sampling, hypothesis testing, 
correlation, and regression.
 
 
01451452* การแปลภาพถ่ายด้วยสายต 3(2-3-6)
  (Visual Interpretation of Images)
พื้นฐาน 01451352
 
  ลักษณะเฉพาะและประวัติความเป็นมาของรูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง 
การวางแผนการบิน เทคนิคการผลิตรูปถ่าย การมองภาพทรวดทรง เทคนิคการแปลความหมายจากรูปถ่ายทางอากาศ
และภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ธรณีสัณฐานวิทยา ป่าไม้ และอื่นๆ มีการดูงานภาคสนาม
Characteristics and history of aerial photograph and high resolution images, flight planning, photograph production
technique, stereo pairs; interpretation technique from aerial photograph and high resolution images for land
use, geomorphology, forest, and others.  Field trip required.
 
 
01451453* การรับรู้ระยะไกลขั้นสูง 3(2-2-5)
  (Advanced Remote Sensing)
พื้นฐาน 01451352
 
  หลักการเบื้องต้น ของการรับรู้ระยะไกลด้วยช่วงคลื่นไมโครเวฟ การประมวลภาพถ่ายดิจิทัล การประยุกต์ภาพถ่ายจากดาวเทียมจาก
แหล่งต่างๆ ในการตรวจติดตามทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติ 
Basic principles of microwave remote sensing, digital image processing, applications of satellite images from various
sources for natural resource and disaster monitoring.
 
 
01451491 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ 1(1-0-2)
  (Research Methods in Geography)  
 

หลักและระเบียบ วิธีการวิจัยทางภูมิศาสตร์ การกำหนดปัญหา การวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงาน
และนำเสนอผลงานวิจัย
Principles and methodology in geography, identification of research problem, formulation of research objectives
and hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application
of statistics for research, report writing and presentation

 
 
01451496 เรื่องเฉพาะทางภูมิศาสตร์ 1 – 3
  (Selected Topics in Geography)  
  เรื่องเฉพาะทางภูมิศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in geography at the bachelor's degree level. Topics are subject to change each semester.
 
 
01451497 สัมมนา 1
  (Seminar)  
  การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางภูมิศาสตร์ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in geography at the bachelor's 
degree level.
 
 
01451498 ปัญหาพิเศษ 2
  (Special Problem)  
  การศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in geography at the bachelor's degree level and compiled into a written report.

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900