กิจกรรมนิสิต

Home >ข่าวกิจกรรม >กิจกรรมนิสิต

งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

กิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์ โดยได้คัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการเรียนวิชา ๐๑๔๕๑๔๙๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ และได้ดำเนินงานวิจัยของตนไปบางส่วนแล้วเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) และรูปแบบการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาภูมิศาสตร์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนเปิดโอกาสในการขยายความร่วมมือทางวิชาการในระดับปริญญาตรีสู่มหาวิทยาลัยต่อไป

โดยตัวแทนจากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทางวิชาการได้ 3 รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 อีก 1 รางวัล รายละเอียด ดังนี้ 

รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

งานประชุมวิชาการ

งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

งานประชุมวิชาการ

งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

งานประชุมวิชาการ

งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

งานประชุมวิชาการ

งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

งานประชุมวิชาการ

งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ชื่อรูปภาพ

รายละเอียด

ชื่อรูปภาพ

รายละเอียด

ชื่อรูปภาพ

รายละเอียด

ข่าวล่าสุด