ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

Geography Department (Special Program)

รายละเอียด TCAS65
เตรียมตัวสำหรับ TCAS65 กันหรือยังคะ เลือกภาควิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันนะคะ :-)

ผู้สนใจเข้าศึกษา

TCAS 65new

เอกสาร Download

แนะนำ Website เอกสาร Download

ระบบยืมคืน PC ภาควิชาภูมิศาสตร์

ระบบยืมคืน PC ภาควิชาภูมิศาสตร์

ปัญหาพิเศษนิสิตชั้นปีที่ 4

เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 4

บุคลากร

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

หลักสูตร วท.บ.(ภูมิศาสตร์) ปี 2560

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ ปี 2560

กิจกรรม การเรียนรู้ และข่าวสาร

กิจกรรม การเรียนรู้และทัศนคติของนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์

มาพูดคุยกับพี่ภูมิน้องจีได้นะ :-)

line Add Line

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Contact us

โครงการพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-5613480

web counter