ขอให้นิสิตกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 ชื่อ-นามสกุล         
 รหัสนิสิต               
 ชั้นปี                    
 เบอร์โทรติดต่อ     
 e-mail                  
 รหัสเครื่องที่ยืม  
 วันที่ยืม               2022-05-22
 วันที่กำหนดส่ง    2022-06-05 (รวม 14 วัน)
 
    ข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยืมคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ของภาควิชา และยินยอมเสียค่าปรับวันละ 200 บาทในกรณีที่ส่งคืนล่าช้า

 

<<< BACK