รู้จักเราให้มากขึ้น

เกี่ยวกับเรา

Home >ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ก่อน พ.ศ. 2517 รายวิชาภูมิศาสตร์เปิดสอนในภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายหลังการก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ใน พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้ง "ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์"

  • วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 โดยมีการบริหารภาควิชาร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์บริหารงานร่วมกัน
  • วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 สาขาวิชาภูมิศาสตร์จึงได้แยกการบริหารจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ก่อตั้งเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์
  • พ.ศ. 2538 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
  • พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา
  • พ.ศ. 2542 มีการปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
  • พ.ศ. 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษนับถึงปีการศึกษา 2557

ปรัชญาของเรา

การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตมีจิตสำนึกรับใช้ชุมชน

ปณิธานภาควิชา

ภาควิชาภูมิศาสตร์มุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

วัตถุประสงค์

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีประสบการณ์ในด้านภูมิศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและโลก ให้บริการวิชาการด้านภูมิศาสตร์ การวิจัยทางภูมิศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม

กิจกรรมหลักของเรา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา พัฒนาและถ่ายโยงความรู้ไปสู่ภูมิภาค ให้มีความเพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นแกนนำในการระดมและผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

การสำเร็จการศึกษา

นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต และผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สมาคมศิษย์เก่า

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำเนียบรุ่น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์รวม และ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจรรม ของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์