อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หน้าหลัก >บุคลากร >อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน

หัวหน้าภาควิชา
fsoccci@ku.ac.th
#256
 • D.Tech.Sc. (Remote Sensing and GIS) Remote Sensing and GIS Field of Study Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
 • วท.ม. (ภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

ประธานหลักสูตร
fsocptj@ku.ac.th
#725
 • Ph.D. (Geography) University of Copenhagen
 • M.A. (Urban Management) Erasmus University Rotterdam
 • ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2532 ผม. (การวางแผนภาค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Post. Diploma in Urban management and Planning Practice for Developing Countries: DPU University College London
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์

อาจารย์
fsocpsm@ku.ac.th
#
 • Ph.D. (Remote Sensing and Geographic Information System) Asian Institute of Technology
 • M.S. (Remote Sensing and Geographic Information System) Asian Institute of Technology
 • ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์

ประธานโครงการภาคพิเศษ
fsocphl@ku.ac.th
#
 • Ph.D. (Environmental, Media and Governance) Keio University
 • M.A. (Geography) Western Michigan University
 • วท.บ. (เทคโนโลยีชนบท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์

อาจารย์
fsoccor@ku.ac.th
#
 • ปร.ด. (ปฐพีวิทยา) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.ม. (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. (ภูมิศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ธีรพร ชื่นพี

เลขานุการโครงการภาคพิเศษ
fsoctoc@ku.ac.th
#
 • D.Eng. (Geosciences, Geotechnology, and Materials Engineering for Resources) Akita University
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง

เลขานุการภาควิชา
fsocstbo@ku.ac.th
#
 • Cartology and Geographic Information Sciences (Ph.D.) University of Chinese Academy of Science (CAS), Beijing
 • Space Technology Applications (professional courses, M.S.) Beijing University of Aeronautics and Astronautics
 • Remote Sensing (M.S.) University of Chinese Academy of Science (CAS), Beijing
 • - Chulalongkorn University
 • Chinese language (Mandarin) Beijing Language and Culture University
รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว

อาจารย์
fsocaat@ku.ac.th
#
 • Ph.D. Natural Resources Management Asian Institute of Technology
 • M.Sc. (Soil Resource Management) Prince of Songkla University
 • B.Sc.(Agriculture) (Second Class Honors), Prince of Songkla University
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900

02-5613480, 02-5613484 ต่อ 5
fsocptj@ku.ac.th

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 16:30

Social Info