and web_employee.isStaff=1

เจ้าหน้าที่

หนัาหลัก >บุคลากร >อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวพัชชา เกิดสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
fsocpcki@ku.ac.th
#270
  รายละเอียดเพิ่มเติม

  นางสาวหัสยา หวงสุวรรณากร

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  fsochah@ku.ac.th
  #5
  • วท.บ.จุลชีววิทยา มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ติดต่อภาควิชา

  ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900

  02-5613480, 02-5613484 ext. 5
  fsoccor@ku.ac.th

  จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 16:30

  Social Info