and web_employee.isStaff=1

เจ้าหน้าที่

หนัาหลัก >บุคลากร >อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
fsocjpa@ku.ac.th
#5
  รายละเอียดเพิ่มเติม

  นางสาวพัชชา เกิดสุข

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  fsocpcki@ku.ac.th
  #270
   รายละเอียดเพิ่มเติม

   นางสาวหัสยา หวงสุวรรณากร

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   fsochah@ku.ac.th
   #5
   • วท.บ.จุลชีววิทยา มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   รายละเอียดเพิ่มเติม

   ติดต่อภาควิชา

   ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900

   02-5613480, 02-5613484 ext. 5
   fsoccor@ku.ac.th

   จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 16:30

   Social Info