and web_employee.isSpecial=1

อาจารย์พิเศษ

หนัาหลัก >บุคลากร >อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.สากล สถิตวิทยานันท์

อาจารย์พิเศษ
#
  • วท.ด. (ปฐพีวิทยา) -
  • กศ.ม. (ภูมิศาสตร์) -
  • กศ.บ. (ภูมิศาสตร์) -
  • Certificate in Human Ecology -
รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.ดร.อรสา สุกสว่าง

อาจารย์พิเศษ
#
  • M.Sc. (Human Settlements Development), Asian Institute of Technology
  • B.Arch. Chulalongkorn University
  • Ph.D. (Social Engineering) Tokyo Institute of Technology
รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย

อาจารย์พิเศษ
#
  • Ph.D. (Geography) University of Kentucky
  • M.A. (Geography) University of Cincinnati
  • B.A. (Geography) University of Newcastle
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900

02-5613480, 02-5613484 ext. 5
fsoccor@ku.ac.th

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 16:30

Social Info