ระดับปริญญาตรี

วท.บ. ภูมิศาสตร์ (2560)

หนัาหลัก > หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ ปี 2560

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ ปี 2560

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ที่ตรงต่อความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเน้นการรับบัณฑิตภูมิศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมการผลิตมหาบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ ปี 2560

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Geography


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : Bachelor of Science (Geography)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : วท.บ. ภูมิศาสตร์ (2560)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Geography)


ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900

02-5613480, 02-5613484 ext. 5
fsoccor@ku.ac.th

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 16:30

Social Info

โครงสร้างหลักสูตร:
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ [Program Learning Outcomes (PLO)]:

 • PLO1 อธิบายหลักการและทฤษฎี ทางด้านภูมิศาสตร์ได้
 • PLO2 จัดการปัญหาโดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
 • PLO3 ประยุกต์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายไปใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • PLO4 ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองานและสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลที่แตกต่างได้
 • PLO5 ใช้องค์ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้าและแก้ไขปัญหา
 • PLO6 วิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงพื้นที่โดยใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์อย่างมีเหตุมีผลและเป็นระบบ
 • PLO7 สำนึกดี สามัคคี มีวินัย และมีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎระเบียบ
 • PLO8 มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • PLO9 ความรับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

โครงสร้างหลักสูตร:
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

          1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
    - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
    - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
          2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
    - วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
    - วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    - วิชาเฉพาะเลือกในสาขา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
    - วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
          3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


รายวิชา

               1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1. กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    01175XXX กิจกรรมพลศึกษา/Physical Education Activities
ให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
1(0-2-1)
  1.2. กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 1(0-2-1)
  1.3. กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
    01355XXX ภาษาอังกฤษ 9( - - )
    XXXXXXX วิชาภาษาไทย 3( - - )
    XXXXXXX วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( - - )
  1.4. กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
    01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4)
    01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน / Knowledge of the Land
และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3(3-0-6)
    01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ / Psychology for Modern Life 3(3-0-6)
  1.5. กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม สาระสุนทรียศาสตร์ 2(2-0-4)
               2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
  2.1. หมวดวิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
    01451121 ภูมิศาสตร์มนุษย์ / Human Geography 3(3–0–6)
    01451131 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย / Geography of Thailand 3(3–0–6)
    01451141 ภูมิศาสตร์กายภาพ / Physical Geography 3(3–0–6)
    01451151 การอ่านแผนที่ / Map Reading 3(2–3–6)
    01451211** ภูมิศาสตร์โลกาภิวัตน์ / Geography of Globalization 3(3-0-6)
    01451221 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน / Geography of Settlement 3(3–0–6)
    01451231** ภูมิศาสตร์ภูมิภาคเชิงวิเคราะห์ / Analytical Regional Geography 3(3–0–6)
    01451241 ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน / Landform Geography 3(3–0–6)
    01451251** วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ I / Quantitative Methods in Geography I 3(3–0–6)
    01451252** การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ / Spatial Database Management 3(3–0–6)
    01451253** ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / Geographic Information System 3(2–3–6)
    01451254** ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี / Digital Photogrammetry 3(2–3–6)
    01451322 การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาท้องถิ่น / Land Use Planning and Local Development 3(3–0–6)
    01451345* นโยบายที่ดินและสิ่งแวดล้อม / Land and Environmental Policies 3(3–0–6)
    01451351 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกสำหรับนักภูมิศาสตร์ / Global Positioning System for Geographer 3(2–3–6)
    01451352 การรับรู้จากระยะไกลสำหรับนักภูมิศาสตร์ / Remote Sensing for Geographer 3(2–3–6)
    01451353** การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ / Geographic Information System Application in Spatial Analysis 3(2–3–6)
    01451354** การสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ / Geographical Site Survey 3(2–3–6)
    01451355** การทำแผนที่ดิจิทัล / Digital Cartography 3(3–0–6)
    01451412 ความคิดทางภูมิศาสตร์ / Geographic Thought 3(3-0-6)
    01451451** วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ II / Quantitative Methods in Geography II 3(2–2–5)
    01451491** ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ / Research Methods in Geography 3(3–0–6)
    01451497 สัมมนา / Seminar 1
    01451498 ปัญหาพิเศษ / Special Problem 2
  2.2. หมวดวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    2.2.1. วิชาเลือกในสาขา
ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
    01451311** ระบบพลวัตทางภูมิศาสตร์ / System Dynamics Approach to Geography 3(3–0–6)
    01451321** ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ / Economic Geography 3(3–0–6)
    ** ภูมิศาสตร์การเกษตร / Agricultural Geography 3(3–0–6)
    01451324** ภูมิศาสตร์โลจิสติกส์ / Geography of Logistics 3(3-0-6)
    01451325** ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม / Geography of Manufacturing 3(3–0–6)
    01451331** ภูมิศาสตร์ประชาคมอาเซียน / Geography of the ASEAN Community 3(3–0–6)
    01451341 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / Conservation of Natural Resources 3(3–0–6)
    01451342 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม / Environmental Geography 3(3–0–6)
    01451343** ภูมิศาสตร์อุตุนิยมวิทยา / Meteorological Geography 3(3–0–6)
    01451344** แหล่งพลังงานกับการใช้ / Energy Sources and Consumption 3(3–0–6)
    01451356* การจัดการภัยพิบัติด้วยภูมิสารสนเทศ / Geoinformatics for Disaster Management 3(3–0–6)
    01451399 การฝึกงาน / Practicum 3(0–9–0)
    01451411** ภาษาอังกฤษสำหรับนักภูมิศาสตร์ / English for Geographer 3(3–0–6)
    01451421 ภูมิศาสตร์การเมือง / Political Geography 3(3–0–6)
    01451422 ภูมิศาสตร์การแพทย์ / Medical Geography 3(3–0–6)
    01451441** ภูมิศาสตร์ทรัพยากรการท่องเที่ยว / Geography of Tourism Resources 3(3–0–6)
    01451442 ภูมิศาสตร์ทางทะเล / Marine Geography 3(3–0–6)
    01451443 อุทกภูมิศาสตร์ / Hydrogeography 3(3–0–6)
    01451452** การแปลภาพด้วยสายตา / Visual Interpretation of Images 3(2–3–6)
    01451453** การรับรู้จากระยะไกลขั้นกลาง / Intermediate Remote Sensing 3(2–3–6)
    01451454* การเขียนโปรแกรมสำหรับนักภูมิศาสตร์ / Programming for geographer 3(2–3–6)
    01451496 เรื่องเฉพาะทางภูมิศาสตร์ / Selected Topics in Geography 1-3
    2.2.2. วิชาเลือกนอกสาขา
ให้เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งนอกภาควิชาที่นิสิตสังกัด
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
               3. วิชาเลือกเสรี
ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    เลขลำดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลำดับที่ 3-5 (451) หมายถึง สาขาวิชาภูมิศาสตร์
เลขลำดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขลำดับที่ 7 มีความหมายดังต่อไปนี้
 • 1 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ทั่วไป
 • 2 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์
 • 3 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาค
 • 4 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 5 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคนิคทางภูมิศาสตร์
 • 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนาปัญหาพิเศษและฝึกงาน
 • เลขลำดับที่ 8 หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
 
ปีที่ 1 / ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - )
01451121 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6)
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4)
xxxxxxxx วิชาภาษาไทย 3( - - )
xxxxxxxx วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( - - )
xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - )
xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( - - )
รวม 18
ปีที่ 1 / ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
01451131 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(3-0-6)
01451141 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6)
01451151 การอ่านแผนที่ 3(2-3-6)
xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - )
xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( - - )
รวม 16
ปีที่ 2 / ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - )
01451221 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 3(3-0-6)
01451251 วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ I 3(3-0-6)
01451252 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 2( - - )
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3( - - )
รวม 20
ปีที่ 2 / ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01451211 ภูมิศาสตร์โลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)
01451231 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6)
01451241 ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน 3(3-0-6)
01451253 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
01451254 ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี 3(2-3-6)
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 6( - - )
รวม 21
ปีที่ 3 / ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01451322 การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)
01451351 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
01451352 การรับรู้จากระยะไกลสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
01451353 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-3-6)
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 3( - - )
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )
รวม 18
ปีที่ 3 / ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - )
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - )
01451345 นโยบายที่ดินและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
01451354 การสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
01451355 การทำแผนที่ดิจิทัล 3(2-3-6)
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 3( - - )
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )
รวม 21
ปีที่ 4 / ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01451412 ความคิดทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
01451491 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
3(3-0-6) วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ II 3(2-3-6)
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 6( - - )
รวม 15
ปีที่ 4 / ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01451497 สัมมนา 1
01451498 ปัญหาพิเศษ 2
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 3( - - )
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3( - - )
รวม 9
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01451121 ภูมิศาสตร์มนุษย์
Human Geography
3(3-0-6)
หลักและแนวคิด ภูมิศาสตร์มนุษย์ การกระจายของประชากรและการย้ายถิ่น แบบรูปและกระบวนการทางวัฒนธรรม การจัดรูปพื้นที่ทางการเมือง การเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง
Principles and concepts in human geography, population distribution and migration, cultural patterns and processes, political organization of space, agriculture, industrialization, urbanization.
01451131 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
Geography of Thailand
3(3-0-6)
ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคมของประเทศไทย
Physical, economic, social, cultural characteristics, environmental and social problems in Thailand.
01451141 ภูมิศาสตร์กายภาพ
Physical Geography
3(3-0-6)
แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ ระบบพลังงานของโลก ระบบภูมิอากาศ วัฏจักรของน้ำ การกระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ ลักษณะของเปลือกโลก แร่และดิน ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกร่อนและการทับถมของตัวกระทำต่างๆ
Concepts and scope of physical geography, the global energy system, climate systems, hydrological cycle, distribution of natural flora and fauna, characteristics of the earth's crust, minerals and soils, erosional and depositional landforms by various agents.
01451151 การอ่านแผนที่
Map Reading
3(2-3-6)
ความหมาย การแบ่งชนิด และประวัติของแผนที่ ลักษณะ เฉพาะของพิภพ เส้นโครงแผนที่ ค่าละติจูดและลองจิจูด การผลิตแผนที่ทั่วไปและแผนที่เฉพาะเรื่อง การพิมพ์แผนที่การอ่านแผนที่ และการแปลความหมายทั้งภายในและ ภายนอกขอบระวางแผนที่การอ่านค่าพิกัด มาตราส่วน การย่อ และการขยายแผนที่ และทิศทาง
Meaning, classification, and history of maps; characteristics of the earth; map projections; latitude and longitude; general and thematic map production; map printing; the reading and interpretation of the map - both the map area and the margin area; reading the coordinates; scale; map reduction and enlargement; and direction.
01451211 ภูมิศาสตร์โลกาภิวัตน์
Geography of Globalization
3(3-0-6)
แนวคิดเกี่ยวกับ ทฤษฎีระบบ โครงสร้างของระบบปิดหรือระบบย้อนกลับในระบบพลวัต อันตรกิริยาระหว่างพฤติกรรมมนุษย์ และระบบพลวัตในภูมิศาสตร์ วงจรความสัมพันธ์ การสังเคราะห์ประเด็นทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์สาเหตุและผลในกระบวน การเปลี่ยน แปลงด้วยระบบพลวัต การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางภูมิศาสตร์ที่ไม่หยุดนิ่ง
Concepts of systems theory; structure of closed system or feedback systems in system dynamic; interaction between human behavior and dynamic systems in geography; causal loop mapping; synthesizing geographical topics; analyzing the cause and effect of the changing process by system dynamics; using computer program in analyzing dynamic problems in geography.
01451221 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
Geography of Settlement
3(3-0-6)
แนวคิดการตั้ง ถิ่นฐานมนุษย์ แบบรูปและลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างและรูปร่างของเมือง การกลายเป็นเมืองในโลกยุค โลกาภิวัตน์ ระบบเมืองของโลก การจ้างงานและการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ปัญหาการตั้งถิ่น ฐานในเมือง ชนบท และชานเมือง การพัฒนาระบบการตั้งถิ่นฐาน แบบรูปการขยายตัวเชิงพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานในนานาประเทศ
Human settlement concepts; settlement patterns and characteristics; structure and urban morphologies; urbanization in a globalizing world; world urban system; employment and investment; development of urban infrastructure; settlement problems in urban, rural and peri-urban areas; development of settlement systems; patterns of spatial growth of settlements in various countries.
01451231 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคเชิงวิเคราะห์
Analytical Regional Geography
3(3-0-6)
ขอบเขตและแนวคิด เกี่ยวกับภูมิภาค มุมทัศน์ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคโลก แบบรูปการพัฒนาของภูมิภาคโลก ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือและ อเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย และทวีปเอเชีย
Realms and concepts of regions; geographic perspectives of the world regions; patterns of development of the world regions; natural and cultural landscapes of Europe, North and South Americas, Africa, Australia and Oceania, and Asia.
01451241 ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน
Landform Geography
3(3-0-6)
แนวคิดเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน ทฤษฎีทวีปเลื่อนและการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก กระบวนการแปรสัณฐานและการปรับระดับผิวแผ่นดิน มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts in landform geography, continental drift and plate tectonic theory, tectonic and gradation processes, fieldtrip required.
01451251 วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ I
Quantitative Methods in Geography I
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์และ สถิติเบื้องต้นสำหรับนักภูมิศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ สมการเชิงเส้น เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การประยุกต์วิธีเชิงปริมาณด้านภูมิศาสตร์
Basic mathematics and statistics for geographer, analytic geometry, linear equation, matrices and determinants, differentiation and its applications, integral and its applications, basic probability concepts, random variables, probability distributions, estimation, application of quantitative techniques in geography.
01451252 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
Spatial Database Management
3(3-0-6)
หลักการเบื้องต้น ในการทำแผนที่ดิจิทัล ทฤษฎีและเทคโนโลยีการทำแผนที่ดิจิทัล การแปลงข้อมูลดิบให้เป็นแผนที่ดิจิทัล การออกแบบแผนที่ดิจิทัล การให้สัญลักษณ์ในแผนที่ การเขียนและการจัดพิมพ์แผนที่ดิจิทัล การพัฒนาการทำแผนที่ด้วย ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โดยใช้หลักการออกแบบ แผนที่ดิจิทัล
Basic principles in digital cartography, digital cartography theory and technology, transformation of raw data into digital maps, digital map design, map symbols designation, drafting and printing digital map, development of map making through geographic information data using digital cartographic design principles.
01451253 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Geographic Information System I
3(2-3-6)
แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กระบวนการนำเข้า ข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การแสดงผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ เบื้องต้น
Concepts, meaning, components of geographic information system, process of data input, data manipulation, data analysis and data output from basic analysis.
01451254 ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี
Photogrammetry
3(2-3-6)
หลักการโฟโตแกรเม ตรี กระบวนการโฟโตแกรเมตรี ลักษณะทางเรขาคณิตของภาพถ่ายทางอากาศ โฟโตแกรเมตรีชนิดรูปเดี่ยวและชนิดสามมิติ การสามเหลี่ยมทางอากาศและการคำนวณปรับแก้ แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (ดีอีเอ็ม) การดัดแก้ภาพและการต่อผนึก แผนที่ภาพ ออร์โธ การออกแบบโครงการ
Principles of photogrammetry, photogrammetry process, geometric characteristics of aerial photographs, single frame and stereoscopic photogrammetry, aerial triangulation and adjustment, Digital Elevation Model (DEM), image rectification and mosaic, orthophoto map, project design.
01451311 ระบบพลวัตทางภูมิศาสตร์
System Dynamics Approach to Geography
3(3-0-6)
ทฤษฎีระบบและแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบย้อนกลับ การมองปัญหาแบบองค์รวมด้วยวิธีคิดเชิงระบบ โครงสร้างพื้นฐานของระบบปิดหรือวงจรย้อนกลับ ผังการไหล กลไกการทำงานและพฤติกรรมของระบบปิด ความสัมพันธ์ย้อนกลับหรือวัฏจักรในระบบภูมิศาสตร์ แบบจำลองระบบพลวัต และการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในระบบย้อนกลับ การพัฒนาแบบจำลองพลวัต การวิเคราะห์ปัญหาและนโยบายสาธารณะ
Systems Theory. Concept of changes under feedback system. Holistic view of the problems by systems thinking. Basic structures of closed systems or feedback loops. Flow diagram. Mechanism and behavior of closed systems. Feedback relationships or cycles in Geography. System dynamics model and software applications for learning changes in feedback system. System dynamics modeling. Analysis of problems and public policies.
01451321 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic Geography
3(3-0-6)
หลักภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ประชากรและกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การกระจายของทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การค้าระหว่างประเทศ
Principles of economic geography. Population and human activities relating to economic development. Distribution of natural resources. Agricultural sector. Industrial sector. Service sector. International trade.
01451322 การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาท้องถิ่น
Land Use Planning and Local Development
3(3-0-6)
แนวคิดในการวางแผน การใช้ที่ดินและการพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนการวางแผนการใช้ที่ดิน ระบบการวางแผนพัฒนาพื้นที่ อิทธิพลทางเศรษฐกิจสังคมที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น นโยบายการใช้ที่ดินเมือง การพัฒนาเมืองและการบริหารท้องถิ่น การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
Concepts in landuse planning and local development; steps in land use planning; spatial development planning systems; socio-economic influence on local development; urban land use policies; urban development and local administration; utilization of geographic information system in spatial analysis for local development planning.
01451323 ภูมิศาสตร์การเกษตร
Agricultural Geography
3(3-0-6)
พัฒนาการของการเกษตร ทฤษฎีที่ตั้งและระบบการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างการเกษตรกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและด้านเศรษฐสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมการเกษตร มีการศึกษานอกสถานที่
Development of agriculture. Location theory and agricultural system. Relationship between agriculture, natural environment and socio-economic factors. Sufficiency economy in agrarian society. Field trip required.
01451324 ภูมิศาสตร์โลจิสติกส์
Geography of Logistics
3(3-0-6)
แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกส์และระบบการขนส่ง ศูนย์และที่ตั้ง เส้นทางและโครงข่าย วิธีการขนส่ง การค้าและการกระจายสินค้า การจัดเส้นทาง การวิเคราะห์โครงข่าย การกำหนดค่าขนส่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานโลจิสติกส์
Concepts in logistics and transportation systems. Nodes and locations. Routes and networks. Transportation modes. Trade and freight distribution. Routing. Network analysis. Transportation pricing. Geographic information system in logistics.
01451325 ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม
Geography of Manufacturing
3(3-0-6)
แนวคิดภูมิศาสตร์อุตสาหกรรมและทำเลที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยทำเลที่ตั้ง ทฤษฎีทำเลที่ตั้งอุตสาหกรรม แบบรูปการกระจายของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของอุตสาหกรรม การปรับตัวของอุตสาหกรรมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
Geography of manufacturing concepts and industrial location. Location factors. Industrial location theories. Manufacturing distribution pattern. Changes and growth of manufacturing. Adaptation of manufacturing in a globalizing world. Industrialization planning.
01451331 ภูมิศาสตร์ประชาคมอาเซียน
Geography of the ASEAN Community
3(3-0-6)
ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรม การกระจายของประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน จุดยืนของประชาคมอาเซียนในมุมมองเชิงพื้นที่และการเมือง
Physical and cultural settings. Population distribution. Economic activities. Social disparities and environmental problems in the ASEAN community. Standpoint of ASEAN community in spatial and political aspects.
01451341 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Conservation of Natural Resources
3(3-0-6)
หลักการและแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่ และพลังงาน ปัญหา แนวทางการแก้ไข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and guidelines for conservation of natural resources. Soil, water, forest, wildlife, mineral and energy resources. Problems, guidelines for solutions and environmental management. Field trip required.
01451342 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Geography
3(3-0-6)
ความหมายของภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตบนโลกกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม แนวทางการติดตามและประเมินสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยภาพจากดาวเทียม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก มีการศึกษานอกสถานที่
Meaning of Environmental Geography. Relationship between life on Earth and the environment. Ecosystem in the environment. Natural resources and biodiversity. Geographical factors on biodiversity. Enviromental sensitivity. Guidelines for monitoring and assessing of resources and the environment by sattellite imagery. Environmental problems at local, national, and global scales. Field trip required.
01451343 ภูมิศาสตร์อุตุนิยมวิทยา
Meteorological Geography
3(3-0-6)
หลักการภูมิศาสตร์อุตุนิยมวิทยา ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ องค์ประกอบและสมบัติของชั้นบรรยากาศ เมฆและหยาดน้ำฟ้า การจำแนกเขตภูมิอากาศ การตรวจวัดองค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาแผนที่อากาศ หลักการพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและผลกระทบ
Principles of meteorological geography. Geographical factors of weather and climate. Components and characteristics of atmospheric layers. Cloud and precipitation. Climate zone classification. Meteorological element measurement. Weather chart. Principle of weather forecasting. World climate change and its impacts.
01451344 แหล่งพลังงานกับการใช้
Energy Sources and Consumption
3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพลังงาน การกระจายของแหล่งพลังงานธรรมชาติและพลังงานทางเลือก การใช้ประโยชน์ วิกฤตการณ์พลังงาน การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของการนำพลังงานมาใช้ประโยชน์ การใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ มีการศึกษานอกสถานที่
Concept and theory relating to energy. Distribution of natural and alternative energy sources. Utilization. Energy crisis. Management and conservation of energy. Energy utilization impact on the environment. Various alternative energy utilizations. Field trip required.
01451345 นโยบายที่ดินและสิ่งแวดล้อม
Land and Environmental Policies
3(3-0-6)
ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความขัดแย้งในการใช้ที่ดิน การแก้ปัญหาที่ดินในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบายที่ดิน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม
Land resources and the environment. Land and land utilisation. Land use conflicts. Problems solving on land in social and economic dimensions. Land policies. Environmental problems and related policies. Environmental laws.
01451351 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกสำหรับนักภูมิศาสตร์
Global Positioning System for Geographer
3(2-3-6)
หลักการพื้นฐานใน งานรังวัดและทำแผนที่ ระบบพิกัด การกำหนดตำแหน่ง ภูมิมาตรศาสตร์เบื้องต้น ระบบดาวเทียมในงานสำรวจ ดาวเทียมระบบจีพีเอส เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส การวางแผนเพื่อการสำรวจด้วยดาวเทียม การทำงานสำรวจด้วยดาวเทียมในภาคสนาม
Basic principles of surveying and mapping, coordinate system, positioning, principles of geodesy, satellite system in surveying, GPS satellite system, GPS receivers, planning for satellite surveying, satellite surveying in field.
01451352 การรับรู้จากระยะไกลสำหรับนักภูมิศาสตร์
Remote Sensing for Geographer
3(2-3-6)
หลักการรับรู้จากระยะไกล ประเภทของดาวเทียม การปรับแก้เชิงเรขาคณิต การเน้นภาพ การแปลงภาพ หลักการจำแนกข้อมูลจากดาวเทียมแบบควบคุมและไม่ควบคุม การตรวจสอบความถูกต้องในการจำแนกข้อมูล และการสกัดข้อมูลจากภาพ
Principles of remote sensing, types of satellites, geometric correction; image enhancement, image transformation, principles of supervised and unsupervised satellite imagery classification, accuracy assessment in classification and image extraction.
01451353 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
Geographic Information System Application in Spatial Analysis
3(2-3-6)
แนวคิดการ วิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานด้านต่างๆ หลักการเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Data analysis concept in geographic information system, applications of geographic information system in various fields, basic principle of web-based geographic information system.
01451354 การสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
Geographical Site Survey
3(2-3-6)
หลักการสำรวจ การใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส และแผนที่เฉพาะเรื่องในการรวบรวม ข้อมูลและสำรวจภาคสนาม การใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในการสำรวจพื้นที่ การสร้างแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึก และการตรวจเอกสาร เน้นการทำโครงการเป็นกลุ่ม
Principles of surveying; utilization of aerial photograph, satellite imageries, GPS receivers and thematic maps in data collection and site survey; using primary and secondary data in site survey; questionnaire construction, interview, observation, note-taking and literature review; emphasizing group projects.
01451355 การทำแผนที่ดิจิทัล
Digital Cartography
3(2-3-6)
ข้อมูลภูมิศาสตร์ และระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การสร้างและการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
Geographic data and database system, database management system, spatial database management system, spatial database design, spatial database building and management.
01451356 การจัดการภัยพิบัติด้วยภูมิสารสนเทศ
Geoinformatics for Disaster Management
3(3-0-6)
ประเภทและสาเหตุการเกิดภัยพิบัติ แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ การประเมินความเปราะบางและความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ การประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติด้านกายภาพและเศรษฐสังคม การบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูบูรณะความเสียหายจากภัยพิบัติ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ แนวทางการบูรณาการสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการภัยพิบัติ
Types and causes of disasters. Disaster management concepts. Assessment of vulnerability and risk of disasters. Physical and socio-economic impact assessments of disasters. Disaster mitigation and rehabilitation. Geoinformatics technology for disaster management. Guidelines for the integration of spatial information on disaster management.
01451399 การฝึกงาน
Practicum
3(0-9-0)
การฝึกงานเฉพาะด้านภูมิศาสตร์
Specific practicum in geography.
01451411 ภาษาอังกฤษสำหรับนักภูมิศาสตร์
English for Geographer
3(3-0-6)
ศัพท์ภูมิศาสตร์ การอ่านและทำความเข้าใจตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ และบทความในวารสารภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แขนงต่างๆ
Geographical terms. Reading and comprehension of English textbooks, books, and academic journal articles relating to geography in various subfields.
01451412 ความคิดทางภูมิศาสตร์
Geographic Thought
3(3-0-6)
การใช้วิจารญานและการประเมินผลความคิดบางประการของนักภูมิศาสตร์ ปรัชญา และผลที่ได้จากความคิดของนักภูมิศาสตร์ที่สำคัญ
01451421 ภูมิศาสตร์การเมือง
Political Geography
3(3-0-6)
วิวัฒนาการของแนวคิดทางภูมิศาสตร์การเมือง การกำเนิดรัฐ องค์ประกอบทางด้านกายภาพและเศรษฐสังคมกับพลังอำนาจของรัฐ ทรัพยากรและอำนาจรัฐ อิทธิพลทางการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ การบริหารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น องค์กรนานาชาติ การวิเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยและนานาประเทศ
Evolution of concepts in political geography. Origin of state. Physical, socio-economic elements and the political power of state. Resources and the state power. Political influences and changes in geographical condition. Political administration and local governance. International Organizations. Analysis of political problems and conditions in Thailand and other countries.
01451422 ภูมิศาสตร์การแพทย์
Medical Geography
3(3-0-6)
ประเด็นทางภูมิศาสตร์การแพทย์ร่วมสมัย บทบาทของภูมิศาสตร์ในนิเวศวิทยาของโรค แบบรูปการกระจายของโรคติดเชื้อและโรคเรื้อรัง ความเชื่อมโยงระหว่างประชากรและสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การกระจาย การเข้าถึง และการใช้บริการทางการแพทย์
Current issues in medical geography. The role of geography in disease ecology. Distribution patterns of infectious and chronic diseases. Linkages between population, environment, and health. Distribution, accessibility, and utilization of medical care services.
01451441 ภูมิศาสตร์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
Geography of Tourism Resources
3(3-0-6)
ความหมายและรูปแบบการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการศึกษานอกสถานที่
Meaning and forms of tourism. Tourism resources. Factors influencing tourism. Assessment of the potentials of tourism resources. Development of sustainable tourism resources. Field trip required.
01451442 ภูมิศาสตร์ทางทะเล
Marine Geography
3(3-0-6)
ลักษณะโครงสร้างของท้องทะเล ทรัพยากร สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง ภูมิศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเล ประโยชน์ทางทะเลต่อกิจกรรมของมนุษย์ การอนุรักษ์ มีการศึกษานอกสถานที่
The marine structures. Resources, coastal environment. Geopolitics of the oceans. Multi purpose for human activities. And conservation. Field trip required.
01451443 อุทกภูมิศาสตร์
Hydrogeography
3(3-0-6)
แหล่งกำเนิดของน้ำ การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของโลกจากกระบวนการกระทำของน้ำ พลังงานจากน้ำ ทรัพยากรน้ำในประเทศไทย ปัญหาและแนวทางแก้ไข
Water origins. Changes in global physical features by hydrological process. Energy from water. Water resources in Thailand. Problems and its solutions.
01451451 วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ II
Quantitative Methods in Geography II
3(3-0-6)
สถิติกับนักภูมิศาสตร์ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงพื้นที่ สถิติเชิงอนุมาน ความน่าจะเป็น ประชากรวิจัย ตัวอย่างและการชักตัวอย่าง การตั้งและทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ การถดถอย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
Statistics and geographer. Descriptive statistics. Spatial statistics. Inferential statistic. Probability. Research population, sample and sampling. Hypothesis setting and testing. Correlation. Regression. Utilization of statistical package.
01451452 การแปลภาพด้วยสายตา
Visual Interpretation of Images
3(2-3-6)
ความหมาย ประวัติ และความรู้ทั่วไปของรูปถ่ายทางอากาศ การกำหนดทิศและตำแหน่งบนรูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายรายละเอียดสูง การมองภาพสามมิติ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาพถ่ายจากดาวเทียม การอ่านและตีความ การแปลตีความภาพถ่ายเฉพาะเรื่อง การตรวจสอบความถูกต้อง มีการศึกษานอกสถานที่
Meaning, history, and general information of aerial photograph. Direction and position identification in aerial photograph and high resolution images. Three dimensions viewing. General information of satellite images. Reading and interpretation. Interpreting images for specific purpose. Accuracy assessment. Field trip required.
01451453 การรับรู้จากระยะไกลขั้นกลาง
Intermediate Remote Sensing
3(2-3-6)
หลักการรับรู้จากระยะไกลช่วงคลื่นไมโครเวฟ ลักษณะช่วงคลื่นและโพลาไรเซชัน การประมวลผลและการประยุกต์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลช่วงคลื่นไมโครเวฟ การตรวจวัด การประมวลผล การวิเคราะห์และการประยุกต์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปคทรัล การจำแนกและการประยุกต์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเชิงวัตถุ
Principles of microwave remote sensing. Spectral characteristics and polarization. Data processing and applications of microwave remote sensing. Measurements, image processing, analyzing and applications of hyperspectral remote sensing. Classification and application of object-based remotely sensed data.
01451454 การเขียนโปรแกรมสำหรับนักภูมิศาสตร์
Programming for Geographer
3(2-3-6)
แนวคิดในการเขียนโปรแกรมสำหรับนักภูมิศาสตร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม การโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ ซอฟต์แวร์รหัสเปิด การเขียนโปรแกรมเพื่อค้นคืนข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลข้อมูลผ่านแม่ข่ายแผนที่บนอินเตอร์เน็ต
Programing concepts for geographer. Computer languages. Principles of programing. Structured programing and object-oriented programing. Open-source software. Programing for data retrieval. Data analysis and data visualization through internet map server.
01451491 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์
Research Methods in Geography
3(3-0-6)
หลักและระเบียบ วิธีการวิจัยทางภูมิศาสตร์ การกำหนดปัญหา การวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานวิจัย
Principles and methodology in geography, identification of research problem, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics for research, report writing and presentation
01451496 เรื่องเฉพาะทางภูมิศาสตร์
Selected Topics in Geography
1 – 3
เรื่องเฉพาะทางภูมิศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in geography at the bachelor degree level. Topics are subject to change each semester.
01451497 สัมมนา
Seminar
1
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางภูมิศาสตร์ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in geography at the bachelor's degree level.
01451498 ปัญหาพิเศษ
Special Problem
2
การศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in geography at the bachelor's degree level and compiled into a written report.

ทำไมถึงต้องเรียนภูมิศาสตร์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ที่ตรงต่อความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเน้นการรับบัณฑิตภูมิศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมการผลิตมหาบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS และระบบการรับสมัครตรง (เฉพาะบางหลักสูตรที่เปิดเท่านั้น) ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสาร TCAS ได้ที่ https://www.mytcas.com/