หลักสูตรภาคพิเศษ

หน้าหลัก >หลักสูตรภาคพิเศษ

การสมัครเข้ารับการศึกษาภาคพิเศษ

การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) นี้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก

ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จะต้องคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 สายสามัญทุกแผนการศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.25
  • มีผลการสอบ GAT และ PAT1

รอบการคัดเลือก

  วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด รายละเอียด
TCAS รอบที่ 1 1 พ.ย. 65 9 ม.ค. 66 ดาวน์โหลด
TCAS รอบที่ 2 16 ก.พ. 66 22 มี.ค. 66  
TCAS รอบที่ 3 7 พ.ค. 66 13 พ.ค. 66  
TCAS รอบที่ 4 รอการพิจารณา    

สำหรับการรับตรง

    To be announced

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด