หลักสูตรภาคพิเศษ

หน้าหลัก >หลักสูตรภาคพิเศษ

การสมัครเข้ารับการศึกษาภาคพิเศษ

การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) นี้

ดาวน์โหลดเอกสาร : ปฏิทินการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร : คู่มือนิสิต ภาควิชาภูมิศาสตร์
รายละเอียดหลักสูตร : หลักสูตร วท.บ.(ภูมิศาสตร์) ปี 2565

คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก

ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จะต้องคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 สายสามัญทุกแผนการศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.25
  • มีผลการสอบ GAT และ PAT1

รอบการคัดเลือก

  วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
TCAS รอบที่ 1 13 ธ.ค. 64 23 ธ.ค. 64
TCAS รอบที่ 2 14 ก.พ. 65 24 ก.พ. 65
TCAS รอบที่ 3 2 พ.ค. 65 10 พ.ค. 65

สำหรับการรับตรง

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ :

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900