ระดับปริญญาตรี

วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์)

หนัาหลัก > หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปี 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปี 2565

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ที่ตรงต่อความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเน้นการรับบัณฑิตภูมิศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมการผลิตมหาบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปี 2565

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : Bachelor of Science (Geography and Geoinformatics)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Geography and Geoinformatics)


ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900

02-5613480, 02-5613484 ext. 5
fsoccor@ku.ac.th

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 16:30

Social Info

โครงสร้างหลักสูตร:
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ [Program Learning Outcomes (PLO)]:  

 • PLO1 ตระหนักถึงการรับใช้สังคม
 • PLO2 อธิบายปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ด้วยการใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • PLO3 เลือกเทคโนโลยีและแนวคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม
 • PLO4 วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่
 • PLO5 แสดงความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมกลุ่ม
 • PLO6 สามารถนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการ

 

โครงสร้างหลักสูตร:
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

            1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
    - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
    - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
            2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
    - วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
    - วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    - วิชาเฉพาะเลือกในสาขา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
    - วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
            3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


รายวิชา

                    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  1.1. กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    01175XXX กิจกรรมพลศึกษา/Physical Education Activities
ให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
1(0-2-1)
  1.2. กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 1(0-2-1)
  1.3. กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
    01355XXX ภาษาอังกฤษ 9( - - )
    XXXXXXX วิชาภาษาไทย 3( - - )
    XXXXXXX วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( - - )
  1.4. กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
    01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4)
    และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
       
  1.5. กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม สาระสุนทรียศาสตร์ 2(2-0-4)
                    2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
  2.1. หมวดวิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
    01451121 ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography) 3(3–0–6)
    01451141 ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography) 3(3–0–6)
    01451151 การอ่านแผนที่และตีความภาพ (Map Reading and Image Interpretation) 3(2–3–6)
    01451152 ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับนักภูมิศาสตร์ (Geoinformatics for Geographer) 3(3–0–6)
    01451211 ระบบพลวัติทางภูมิศาสตร์ (System Dynamics Approach to Geography) 3(3-0-6)
    01451221 ภูมิศาสตร์การพัฒนาในโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Geography of Development in a Globalizing World) 3(3–0–6)
    01451221 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (Geography of Settlement) 3(3–0–6)
    01451231 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคเชิงวิเคราะห์ (Analytical Regional Geography) 3(3–0–6)
    01451241 ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน (Landform Geography) 3(3–0–6)
    01451251** วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ I (Quantitative Methods in Geography I) 3(3–0–6)
    01451253** ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 3(2–3–6)
    01451254** ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี (Digital Photogrammetry) 3(2–3–6)
    01451322 การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาท้องถิ่น (Land Use Planning and Local Development) 3(3–0–6)
    0145134ุ6 ภูมิลักษณ์ประเทศไทย (Landform of Thailand) 3(3–0–6)
    01451351 การประยุกต์ระบบดาวเทียมสำหรับการสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Applications of Satellite System for Geographical Site Survey) 3(2–3–6)
    01451352 การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นเชิงแสงสำหรับนักภูมิศาสตร์ (Optical Remote Sensing for Geographer) 3(2–3–6)
    01451353** การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Geographic Information System Application in Spatial Analysis) 3(2–3–6)
    01451355** การทำแผนที่ดิจิทัล (Digital Cartography) 3(2–3–6)
    01451357 วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับนักภูมิศาสตร์ (Data Science for Geographer) 3(2–3–6)
    01451412 ความคิดทางภูมิศาสตร์ (Geographic Thought) 3(3-0-6)
    01451451** วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ II (Quantitative Methods in Geography II) 3(2–2–5)
    01451491** ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Research Methods in Geography and Geoinformatics) 3(3–0–6)
    01451497 สัมมนา / Seminar 1
    01451498 ปัญหาพิเศษ / Special Problem 2
  2.2. หมวดวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
    2.2.1. วิชาเลือกในสาขา
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตจากลุ่มวิชาเพียงกลุ่มเดียวใน
ก) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกสำหรับกลุ่มวิชา และเลือกจากรายวิชาในกลุ่มเดียวกัน หรือจากรายวิชาใน
ข) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกอิสระในสาขา อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกสำหรับกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแนวคิดและวิธีการทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัมนาการตั้งถิ่นฐานอย่างยั่งยืน (Geographic Concepts and Methods for Sustainable Human Settlement Development)
    01451321** ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography) 3(3–0–6)
    01451326 วิธีการทางภูมิศาสตร์ประยุกต์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Applied Geographic Method for Human Settlement Development) 3(2–2–5)
    01451345 นโยบายที่ดินและสิ่งแวดล้อม (Land and Environmental Policies) 3(3–0–6)
    01451423 ภูมิศาสตร์การเมือง (Urban Geography) 3(3–0–6)
    01451441 ภูมิศาสตร์ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Geography of Tourism Resources) 3(3–0–6)
  กลุ่มวิชา ธรณีสัณฐานวิทยา และการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Geomorphology and Land Cover Changes and Utilization)
    01451323** ภูมิศาสตร์การเกษตร (Agricultural Geography) 3(3–0–6)
    01451342 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Geography) 3(3–0–6)
    01451344 แหล่งพลังงานกับการใช้ (Energy Sources and Consumption) 3(3–0–6)
    01451347 พลวัติของโลก (Dynamic of the Earth) 3(3–0–6)
    01451442 ภูมิศาสตร์ทางทะเล (Marine Geography) 3(3–0–6)
  กลุ่มวิชา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Climate Change and Natural Disaster Management) 
    01451341 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Conservation of Natural Resources) 3(3–0–6)
    01451343 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate and Climate Change) 3(3–0–6)
    01451356 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการภัยพิบัติ (Geoinformatics for Disaster Management) 3(3–0–6)
    01451422 ภูมิศาสตร์สุขภาพ (Health Geography) 3(3–0–6)
    01451443 อุทกภูมิศาสตร์ (Hydrogeography) 3(3–0–6)
  กลุ่มวิชา ภูมิสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Geoinformatics and Data Science for Spatial Analysis)
    01451324 ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ (Geography of Logistics Management) 3(3–0–6)
    01451358 การประยุกต์อากาศยานไร้คนขับสำหรับนักภูมิศาสตร์ (Applications of Unmanned Aerial Vehicle for Geographer) 3(2–2–5)
    01451453 การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นไมโครเวฟและช่วงคลื่นความถี่สูงในทางภูมิศาสตร์ (Applications of Microwave and Hyperspectral Remote Sensing in Geography) 3(2–3–6)
    01451454 การเขียนโปรแกรมสำหรับนักภูมิศาสตร์ (Programming for Geographer) 3(2–2–5)
    01451455 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Geoinformatics for Natural Resources Management) 3(2–2–5)
    ข) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกอิสระในสาขา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
    01451311 ภูมิศาสตร์ประชาคมอาเซียน (Geography of the ASEAN Community) 3(3–0–6)
    01451399 การฝึกงาน (Practicum) 3(0–9–0)
    01451411** ภาษาอังกฤษสำหรับนักภูมิศาสตร์ (English for Geographer) 3(3–0–6)
    01451496 เรื่องเฉพาะทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Selected Topics in Geography and Geoinformatics) 1-3
    2.2.2. วิชาเลือกนอกสาขา
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา รวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
                    3. วิชาเลือกเสรี
ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    เลขลำดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลำดับที่ 3-5 (451) หมายถึง สาขาวิชาภูมิศาสตร์
เลขลำดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นปี
เลขลำดับที่ 7 มีความหมายดังต่อไปนี้
 • 1 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ทั่วไป
 • 2 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์
 • 3 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาค
 • 4 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 5 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคนิคทางภูมิศาสตร์
 • 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนาปัญหาพิเศษและฝึกงาน
 • เลขลำดับที่ 8 หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
 
ปีที่ 1 / ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - )
01451121 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6)
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4)
xxxxxxxx วิชาภาษาไทย 3( - - )
xxxxxxxx วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( - - )
xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( - - )
รวม 15
ปีที่ 1 / ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1)
01451141 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6)
01451151 การอ่านแผนที่และตีความภาพ 3(2-3-6)
01451152 ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับนักภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - )
xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - )
xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( - - )
รวม 10
ปีที่ 2 / ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - )
01451221 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 3(3-0-6)
01451231 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6)
01451251 วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ I 3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 2( - - )
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3( - - )
รวม 17
ปีที่ 2 / ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01451211 ระบบพลวัตทางภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
01451222 ภูมิศาสตร์การพัฒนาในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)
01451241 ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน 3(3-0-6)
01451253 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
01451254 ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี 3(2-3-6)
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 6( - - )
รวม 15
ปีที่ 3 / ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01355XXX วิชาภาษาอังกฤษ 3( - - )
01451346 ภูมิลักษณ์ประเทศไทย 3(3-0-6)
01451352 การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นเชิงแสงสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
01451353 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-3-6)
01451355 การทำแผนที่ดิจิทัล 3(2-3-6)
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 3( - - )
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )
รวม 9
ปีที่ 3 / ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01451322 การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
01451351 การประยุกต์ระบบดาวเทียมสำหรับการสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
01451357 วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับนักภูมิศาสตร์ 3(2-3-6)
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 3( - - )
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา 3( - - )
รวม 6
ปีที่ 4 / ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01451412 ความคิดทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
01451451 วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ II 3(2-3-6)
01451491 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 6( - - )
รวม 12
ปีที่ 4 / ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01451497 สัมมนา 1
01451498 ปัญหาพิเศษ 2
xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือกในสาขา 3( - - )
xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3( - - )
รวม 9
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01451121 ภูมิศาสตร์มนุษย์
Human Geography
3(3-0-6)
หลักและแนวคิดภูมิศาสตร์มนุษย์ การกระจายของประชากรและการย้ายถิ่น กระบวนการและแบบรูปทางวัฒนธรรม การจัดรูปพื้นที่ทางการเมือง การเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Principles and concepts in human geography. Population distribution and migration. Cultural patterns and processes. Political organization of space. Agriculture. Industrialization. Urbanization. Interaction between human and environment.
01451141 ภูมิศาสตร์กายภาพ
Physical Geography
3(3-0-6)
แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ ระบบพลังงานของโลก ระบบภูมิอากาศ วัฏจักรน้ำ การกระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะของเปลือกโลก แร่และดิน ภูมิลักษณ์ที่เกิดจากการกร่อนและการทับถมของตัวกระทำต่างๆ
Concepts and scope of physical geography. The global energy system. Climate systems. Water cycle. Distribution of natural flora and fauna. Characteristics of the Earth’s crust. Minerals and soils. Erosional and depositional landforms by various agents.
01451151 การอ่านแผนที่และตีความภาพ
Map Reading and Image Interpretation
3(2-3-6)
ความหมาย การจำแนก และประวัติของแผนที่และภาพ ลักษณะเฉพาะของโลก เส้นโครงแผนที่ ละติจูดและลองจิจูด การอ่านและการแปลแผนที่ การอ่านค่าพิกัด มาตราส่วนแผนที่ การย่อและการขยายแผนที่ ทิศทางบนแผนที่ ภูมิศาสตร์กายภาพบนแผนที่ ลักษณะเฉพาะของภาพ การกำหนดทิศทางและตำแหน่งบนภาพ การตีความจากภาพ
Meaning, classification, and history of maps and images. Characteristics of the Earth. Map projections. Latitude and longitude. The reading and interpretation of maps. Reading the coordinates. Map scale. Map reduction and enlargement. Map direction. Physical geography on maps. Image characteristics. Determining direction and location on the image. Image interpretation.
01451152 ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับนักภูมิศาสตร์
Geoinformatics for Geographer
3(3-0-6)
แนวคิดด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ ระบบพิกัด ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก หลักการสำรวจพื้นที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล การทำแผนที่ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Geoinformatics concepts. Coordinate system. Global positioning system. Principles of site surveying. Geographic information system. Remote sensing. Cartography. Application of geoinformatics for sustainable development.
01451211 ระบบพลวัตทางภูมิศาสตร์
(System Dynamics Approach to Geography)
3(2-3-6)
ทฤษฎีระบบ แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบย้อนกลับ การมองปัญหาแบบองค์รวมด้วยวิธีคิดเชิงระบบ โครงสร้างพื้นฐานของระบบปิดหรือวงจรย้อนกลับ ผังการไหล กลไกการทำงานและพฤติกรรมของระบบปิด ความสัมพันธ์ย้อนกลับหรือวัฏจักรในภูมิศาสตร์ แบบจำลองระบบพลวัตและการประยุกต์ซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในระบบย้อนกลับ การผสานแบบจำลองระบบพลวัตกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Systems theory. Concept of changes under feedback system. Holistic view of the problems by systems thinking. Basic structures of closed systems or feedback loops.
01451221 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
Geography of Settlement
3(3-0-6)
แนวคิดการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ แบบรูปและลักษณะเฉพาะของการตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างและรูปร่างของเมือง การกลายเป็นเมืองในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ระบบเมืองของโลก การจ้างงานและการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ปัญหาการตั้งถิ่นฐานในเมือง ชนบท และชานเมือง การพัฒนาระบบการตั้งถิ่นฐาน แบบรูปการขยายตัวเชิงพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานในนานาประเทศ
Human settlement concepts. Settlement patterns and characteristics. Structure and urban morphologies. Urbanization in a globalizing world. World urban system. Employment and investment. Development of urban infrastructure. Settlement problems in urban, rural and peri-urban areas. Development of settlement systems. Patterns of spatial growth of settlements in various countries.
01451222 ภูมิศาสตร์การพัฒนาในโลกยุคโลกาภิวัตน์
Geography of Development in a Globalizing World
3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์กับการพัฒนา โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐสังคม กลยุทธ์และองค์ประกอบของการพัฒนา การเกษตรกับการพัฒนาชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรมและการกลายเป็นเมือง ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการปรับเปลี่ยนของโครงข่ายและระบบเมืองของโลก แนวโน้มการพัฒนาเชิงพื้นที่ การจ้างงาน และเศรษฐกิจ ศักยภาพและข้อจำกัดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโลกยุคโลกาภิวัตน์
Geography and development. Globalization and socioeconomic changes. Strategies and components of development. Agriculture and rural development. Industrialization and urbanization. Spatial interactions and transformation of global network and urban system. Economic, employment, and spatial development trends. Potentials and limitations of sustainable development in a globalizing world.
01451231 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคเชิงวิเคราะห์
Analytical Regional Geography
3(3-0-6)
ขอบเขตและแนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาค มุมทัศน์ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับภูมิภาคโลก วิธีการทางภูมิภาคเชิงวิเคราะห์ ปัจจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมกับการวิเคราะห์ระดับและแบบรูปการพัฒนาของภูมิภาคโลก โลกาภิวัตน์และอนาคตของภูมิภาค ภูมิศาสตร์ประเทศไทยในมุมทัศน์เชิงภูมิภาควิเคราะห์
Scope and concepts of regions. Geographic perspectives of the world regions. Analytical regional approach. Economic, social, and physical factors and the analysis of the world region’s level and pattern of development. Globalization and future of regions. Geography of Thailand in an analytical regional perspective.
01451241 ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน
Landform Geography
3(3-0-6)
แนวคิดเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน กระบวนการภายในโลก กระบวนการบนพื้นผิวโลก การแปรสัณฐานเปลือกโลก ภูเขาไฟ รอยคดโค้ง รอยเลื่อน แนวแตก การลดระดับและการเพิ่มระดับแผ่นดิน
Concepts in landform geography. Endogenous process. Exogenous process. Diastrophism. Volcanoes. Folds. Faults. Joints. Degradation and aggradation.
01451251 วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ I
Quantitative Methods in Geography I
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับนักภูมิศาสตร์ การแสดงผลข้อมูลขั้นพื้นฐาน เรขาคณิตวิเคราะห์ เมทริกซ์ การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ในด้านภูมิศาสตร์ การประยุกต์คณิตศาสตร์เชิงปริมาณในด้านภูมิศาสตร์
Mathematics for geographer. Basic data visualization. Analytic geometry. Matrices. Applications of differentiation and integration in geography. Applications of quantitative mathematics in geography.
01451253 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Geographic Information System I
3(2-3-6)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และองค์ประกอบ ลักษณะเฉพาะของข้อมูล โครงสร้าง การนำเข้า และการจัดเก็บข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การแสดงผลข้อมูลและการนำเสนอในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Geographic information system and its components. Data characteristics. Data structure, input and storage. Database management and data analysis in geographic information system. Data visualization and presentation in geographic information system.
01451254 ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี
Photogrammetry
3(2-3-6)
พัฒนาการและหลักการของดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี เรขาคณิตภาพถ่ายทางอากาศ โฟโตแกรมเมตรีชนิดรูปเดี่ยวและชนิดสามมิติ การสร้างแบบจำลองความสูงเชิงเลขจากภาพถ่ายสเตอริโอ การดัดแก้ภาพออร์โธ การสามเหลี่ยมทางอากาศ การวางแผนและดำเนินการโครงการทางดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี การสำรวจพื้นที่ด้วยเทคโนโลยี ไลดาร์ การจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ (ยูเอวี) การประยุกต์ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี
Devolopment and principles of digital photogrammetry. Aerial photograph geometry. Single frame and stereoscopic photogrammetry. Creation of digital elevation model from stereo images. Orthophoto rectification. Aerial triangulation. Planning and executing the digital photogrammetric project. Site survey using LiDAR technology. Data acquisition and data processing from unmanned aerial vehicle (UAV). Applications of digital photogrammetry.
01451311 พลวัตของโลก
Dynamic of the Earth
3(3-0-6)
กำเนิดระบบสุริยะและโลก มาตราธรณีกาล โครงสร้างภายในของโลก กระบวนการทางธรณีวิทยา กระบวนการหินหนืด กระบวนการแปรสภาพ กระบวนการทางตะกอน ทรัพยากรธรณีและการใช้ประโยชน์
The origin of the solar system and the Earth. Geological time scale. The Earth's internal structure. Geological processes. Magmatism. Metamorphism. Sedimentary processes. Geological resources and their utilization.
01451321 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic Geography
3(3-0-6)
หลักภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ประชากรและกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การกระจายของทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การค้าระหว่างประเทศ
Principles of economic geography. Population and human activities relating to economic development. Distribution of natural resources. Agricultural sector. Industrial sector. Service sector. International trade.
01451322 การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาท้องถิ่น
Land Use Planning and Local Development
3(2-2-5)
แนวคิดการวางแผนการใช้ที่ดินและนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น อิทธิพลทางเศรษฐสังคมที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกับการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การผังเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แนวคิดการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
Land use planning concepts and local development policies. Socio-economic influence on area development. Strategic plan and action plan and their implementation. Urban planning for local development. Spatial analysis concepts. Utilization of geographic information system for local development planning.
01451323 ภูมิศาสตร์การเกษตร
Agricultural Geography
3(3-0-6)
พัฒนาการของการเกษตร ระบบการเกษตร ปัจจัยที่มีผลต่อการเกษตร ทรัพยากรการเกษตรและปัญหาในแต่ละภูมิภาค ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและจัดการทรัพยากรการเกษตร มีการศึกษานอกสถานที่
Development of agriculture. Agricultural systems. Agricultural factors. Agricultural resources and their problems in each region. Geoinformatics for agricultural resource development and management. Field trip required.
01451324 ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์
Geography of Logistics Management
3(3-0-6)
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์และที่ตั้งคลังสินค้า เส้นทางและโครงข่าย วิธีการขนส่ง การค้าและการกระจายสินค้า การจัดเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์โครงข่ายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในการจัดการโลจิสติกส์
Concepts of transportation systems and logistics management. Nodes and warehouse locations. Routes and networks. Transportation modes. Trade and freight distribution. Effective routing. Network analysis using geographic information system. Geoinformatics in logistics management.
01451325 ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม
Geography of Manufacturing
3(3-0-6)
แนวคิดภูมิศาสตร์อุตสาหกรรมและทำเลที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยทำเลที่ตั้ง ทฤษฎีทำเลที่ตั้งอุตสาหกรรม แบบรูปการกระจายของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของอุตสาหกรรม การปรับตัวของอุตสาหกรรมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
Geography of manufacturing concepts and industrial location. Location factors. Industrial location theories. Manufacturing distribution pattern. Changes and growth of manufacturing. Adaptation of manufacturing in a globalizing world. Industrialization planning.
01451326 วิธีการทางภูมิศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
Applied Geographic Method for Human Settlement Development
3(2-2-5)
ความหมายและแนวคิดของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ประเพณีและความทันสมัยในบริบทของการตั้งถิ่นฐานในเมืองและชนบท พัฒนาการและบทบาทของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ความสำคัญของวิธีการทางภูมิศาสตร์สำหรับการพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน บทบาทของโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา พัฒนาการและบทบาทของการขนส่ง การพัฒนาเมืองและการขนส่ง ที่อยู่อาศัยและเมืองในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลประชากรด้วยวิธีทางสถิติ วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและการวางแผนการตั้งถิ่นฐาน ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับประเด็นการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
Definitions and concepts of human settlement. Traditions and modernity in the context of urban and rural settlement. Development and role of human settlement. Importance of geographical method for human settlement development. Role of basic infrastructure in development. Development and role of transportation. Urban development and transportation. Housing and the city in social and economic dimensions. Statistical analysis of population data. Environmental crisis and human settlement planning. Geoinformatics for human settlement issue.
01451331 ภูมิศาสตร์ประชาคมอาเซียน
Geography of the ASEAN Community)
3(3-0-6)
ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรม การกระจายของประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน จุดยืนของประชาคมอาเซียนในมุมทัศน์เชิงพื้นที่และการเมือง เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียน
Physical and cultural settings. Population distribution. Economic activities. Social disparities and environmental problems in the ASEAN community. Standpoint of ASEAN community in spatial and political perspectives. Sustainable development goals of ASEAN.
01451341 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Conservation of Natural Resources
3(3-0-6)
หลักการและแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่ และพลังงาน ปัญหา แนวทางการแก้ไข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and guidelines for conservation of natural resources. Soil, water, forest, wildlife, mineral and energy resources. Problems, guidelines for solutions and environmental management. Field trip required.
01451342 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Geography
3(3-0-6)
ความหมายของภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตบนโลกกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม แนวทางการติดตามและประเมินสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยภาพจากดาวเทียม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก มีการศึกษานอกสถานที่
Meaning of Environmental Geography. Relationship between life on Earth and the environment. Ecosystem in the environment. Natural resources and biodiversity. Geographical factors on biodiversity. Enviromental sensitivity. Guidelines for monitoring and assessing of resources and the environment by sattellite imagery. Environmental problems at local, national, and global scales. Field trip required.Environmental problems at the local, national, and global scales. Field trip required.
01451343 ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Climate and Climate Change
3(3-0-6)
อุตุนิยมวิทยาสำหรับนักภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ องค์ประกอบและลักษณะของชั้นบรรยากาศ เมฆและหยาดน้ำฟ้า การจำแนกเขตภูมิอากาศ เครื่องมือตรวจวัดองค์ประกอบอุตุนิยมวิทยา แผนที่อากาศ หลักการพยากรณ์อากาศ ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและผลกระทบ
Meteorology for geographer. Effects of geographical factors on weather and climate. Components and characteristics of atmospheric layers. Cloud and precipitation. Climate zone classification. Equipment for meteorological element measurement. Weather chart. Principle of weather forecasting. Global warming. World climate change and its impacts.
01451344 แหล่งพลังงานกับการใช้
Energy Sources and Consumption
3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพลังงาน แหล่งพลังงานสิ้นเปลือง แหล่งพลังงานหมุนเวียน การใช้ประโยชน์พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สถานการณ์พลังงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงาน
Concepts and theories relating to energy. Non-renewable energy resources. Renewable energy resources. Energy utilization and its effects on the environment. Energy situation. Creation of energy innovation.
01451345 นโยบายที่ดินและสิ่งแวดล้อม
Land and Environmental Policies
3(3-0-6)
ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความขัดแย้งในการใช้ที่ดิน การบรรเทาปัญหาที่ดินในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบายที่ดิน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการวางแผนนโยบายที่ดินและสิ่งแวดล้อม
Land resources and the environment. Land and land utilization. Sustainable development. Land use conflicts. Socioeconomic dimension of land problem mitigation. Land policies. Environmental problems and related policies. Environmental laws. Environmental impact assessment (EIA). Geoinformatics for land and environmental policy planning.
01451346 ภูมิลักษณ์ประเทศไทย
Landform of Thailand
3(3-0-6)
พัฒนาการทางธรณีวิทยาของประเทศไทย แบบรูปภูมิลักษณ์ของประเทศไทย แบบรูปภูมิลักษณ์โดยน้ำผิวดิน แบบรูปภูมิลักษณ์โดยน้ำใต้ดิน แบบรูปภูมิลักษณ์โดยน้ำทะเล ทรัพยากรธรณีและศักยภาพแหล่งแร่ในภาคต่างๆ ของประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
The geological evolution of Thailand. Landform patterns of Thailand. Landform patterns by surface water. Landform patterns by subsurface water. Landform patterns by seawater. Geological resources and mineral resource potentials in various regions of Thailand. Field trip required.
01451351 การประยุกต์ระบบดาวเทียมสำหรับการสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
Applications of Satellite System for Geographical Site Survey
3(2-3-6)
หลักการสำรวจพื้นที่เพื่องานวิจัยทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณในการสำรวจพื้นที่ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือในการสำรวจ ระบบดาวเทียมและการสำรวจด้วยดาวเทียมในงานภาคสนาม การสร้างแบบสำรวจพื้นที่ การสรุปผล การเขียนรายงานและการนำเสนอ
Principles of site surveying for geographical research. Spatial, qualitative, and quantitative data in site survey. Data collection method. Survey techniques and tools. Satellite system and satellite survey in field surveying. Creation of site survey forms. Report summarizing, writing and presentation.
01451352 การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นเชิงแสงสำหรับนักภูมิศาสตร์
Optical Remote Sensing for Geographer
3(2-3-6)
หลักการรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นเชิงแสง การสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของช่วงความถี่เชิงแสง การจัดการข้อมูลดาวเทียม การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม การสกัดข้อมูลจากภาพ การจำแนกภาพและการตรวจสอบความถูกต้อง
Principles of optical remote sensing. Electromagnetic wave reflection of optical frequencies. Satellite data management. Satellite image processing. Image extraction. Image classification and accuracy assessment.
01451353 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
Geographic Information System Application in Spatial Analysis
3(2-3-6)
แนวคิดการ วิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานด้านต่างๆ หลักการเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Data analysis concept in geographic information system, applications of geographic information system in various fields, basic principle of web-based geographic information system.
01451355 การทำแผนที่ดิจิทัล
Digital Cartography
3(2-3-6)
หลักการและเทคโนโลยีการทำแผนที่ดิจิทัล การแปลงข้อมูลดิบให้เป็นแผนที่ดิจิทัล การออกแบบและการพัฒนาแผนที่ดิจิทัล การประยุกต์อินโฟกราฟิกในการออกแบบแผนที่ดิจิทัล การทำและพิมพ์แผนที่ดิจิทัล
Principle and technology in digital cartography. Transformation of raw data into digital maps. Digital map design and development. Application of infographics for digital map design. Reproducing and printing digital map.
01451356 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการภัยพิบัติ
Geoinformatics for Disaster Management
3(3-0-6)
ประเภทและสาเหตุการเกิดภัยพิบัติ แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ การประเมินความเปราะบางและความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ การประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติด้านกายภาพและเศรษฐสังคม การบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูบูรณะความเสียหายจากภัยพิบัติ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการภัยพิบัติ แนวทางการบูรณาการสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการภัยพิบัติ
Types and causes of disasters. Disaster management concepts. Assessment of vulnerability and risk of disasters. Physical and socioeconomic impact assessments of disasters. Disaster mitigation and rehabilitation. Geoinformatics technology for disaster management. Guidelines for the integration of spatial information on disaster management.
01451357 วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับนักภูมิศาสตร์
Data Science for Geographer
3(2-3-6)
ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในทางภูมิศาสตร์ หลักการของวิทยาศาสตร์ข้อมูล การจัดการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ การแสดงผลข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล การเลือกลักษณะของข้อมูล อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานกับการประยุกต์ทางภูมิศาสตร์
Benefits of data science and artificial intelligence in geography. Fundamental of data science. Data and big data management. Data visualization and data mining. Feature selection. Basic machine learning and artificial intelligence algorithms and applications in geography.
01451358 การประยุกต์อากาศยานไร้คนขับสำหรับนักภูมิศาสตร์
Applications of Unmanned Aerial Vehicle for Geographer
3(2-2-5)
ประเภทและองค์ประกอบของอากาศยานไร้คนขับ (ยูเอวี) ข้อกำหนดและกฎหมาย อุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บข้อมูล ระบบนำทางด้วยดาวเทียมสำหรับอากาศยานไร้คนขับ จุดควบคุมภาคพื้นดิน การวางแผนการบินแบบอัตโนมัติ การสร้างภาพออร์โธ การสร้างแบบจำลองความสูงพื้นผิวจากภาพคู่สเตอริโอ การสร้างแบบจำลองสามมิติเสมือนจริง การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายหลายช่วงคลื่น การประยุกต์อากาศยานไร้คนขับในงานเกษตรกรรม ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม
Types and components of unmanned aerial vehicle (UAV). Regulations and laws. Equipment for data acquisition. Global navigation satellite system for UAV. Ground control point. Flight planning by autopilot. Creation of orthophoto. Creation of digital surface model from stereo images. Creations of virtual 3D model. Multispectral image data processing. Application of UAV in agriculture, forestry and the environment.
01451399 การฝึกงาน
Practicum
3(0-9-0)
การฝึกงานเฉพาะด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
Specific practicum in geography and geoinformatics.
01451411 ภาษาอังกฤษสำหรับนักภูมิศาสตร์
English for Geographer
3(3-0-6)
ศัพท์ภูมิศาสตร์ การอ่านและทำความเข้าใจตำรา หนังสือ บทความทางวิชาการ และบทความในวารสารภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แขนงต่างๆ
Geographical terms. Reading and comprehension of English textbooks, books, and academic journal articles relating to geography in various subfields.
01451412 ความคิดทางภูมิศาสตร์
Geographic Thought
3(3-0-6)
ความหมายของภูมิศาสตร์ ความคิดของนักภูมิศาสตร์ในยุคต่างๆ ความคิดภูมิศาสตร์ภูมิภาค ความคิดทางภูมิศาสตร์เชิงปริมาณ ความคิดภูมิศาสตร์ร่วมสมัย การปฏิวัติของภูมิสารสนเทศศาสตร์ ความคิดทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนางานวิจัย
Meaning of Geography. Geographer’s thought in various periods. Regional geographic thought. Quantitative geographic thought. Contemporary geographic thought. Revolution of geoinformatics. Geographic thought for research development.
01451421 ภูมิศาสตร์การเมือง
Political Geography
3(3-0-6)
วิวัฒนาการของแนวคิดทางภูมิศาสตร์การเมือง การกำเนิดรัฐ องค์ประกอบทางด้านกายภาพและเศรษฐสังคมกับพลังอำนาจของรัฐ ทรัพยากรและอำนาจรัฐ อิทธิพลทางการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ การบริหารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น องค์กรนานาชาติ การวิเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยและนานาประเทศ
Evolution of concepts in political geography. Origin of state. Physical, socio-economic elements and the political power of state. Resources and the state power. Political influences and changes in geographical condition. Political administration and local governance. International Organizations. Analysis of political problems and conditions in Thailand and other countries.
01451422 ภูมิศาสตร์สุขภาพ
Health Geography
3(3-0-6)
แนวทางนิเวศวิทยาเพื่อสุขภาพของมนุษย์ บทบาทของภูมิศาสตร์ในนิเวศวิทยาของโรค การระบาด แนวทางสังคมเพื่อสุขภาพและสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐสังคมกับสุขภาพ บทบาทของภูมิศาสตร์กับนโยบายและการให้บริการทางสุขภาพ สังคมสูงวัยและภูมิศาสตร์สุขภาพ แนวทางด้านพื้นที่เพื่อสุขภาพของมนุษย์ การทำแผนที่และการแสดงผลข้อมูลสุขภาพ
Ecological approaches to human health. The role of geography in disease ecology. Epicdemic. Social approaches to human health. Socioeconomic environments and health. The role of geography in healthcare services and policy. Aging and health geography. Spatial approaches to human health. Cartography and visualization of health data.
01451423 ภูมิศาสตร์เมือง
Urban Geography
ความสำคัญของเมืองในบริบทโลก กำเนิดและการเติบโตของเมือง วัฏจักรของการพัฒนาเมือง ความเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงของเมือง กระบวนการกลายเป็นเมืองและผลลัพธ์ของความเป็นเมืองในภูมิภาคหลักของโลก พลวัตของโครงสร้างเมืองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมือง และสิ่งแวดล้อมในเมืองสำคัญของประเทศกำลังพัฒนา แนวโน้มของการกลายเป็นเมืองและปัญหาในการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืนในอนาคต
Importance of urban area in global context. Origin and growth of cities. Urban development cycle. Urbanity and urban change. Urbanization process and urban outcomes in major world regions. Dynamic of urban structures and land use changes. Social, economic, demographic, political, and environmental challenges faced by major cities in developing countries. Future trend of urbanization and problems in sustainable human settlement development.
01451441 ภูมิศาสตร์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
Geography of Tourism Resources
3(3-0-6)
ความหมายและรูปแบบการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีการศึกษานอกสถานที่
Meaning and forms of tourism. Tourism resources. Factors influencing tourism. Assessment of the potentials of tourism resources. Development of sustainable tourism resources. Field trip required.
01451442 ภูมิศาสตร์ทางทะเล
Marine Geography
3(3-0-6)
สภาพทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร พื้นทะเล ตะกอนพื้นทะเล น้ำและน้ำทะเล การหมุนเวียนของบรรยากาศ กระแสน้ำในมหาสมุทร คลื่น พื้นที่ชายฝั่ง สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร ทรัพยากรทางทะเลและการใช้ประโยชน์ มีการศึกษานอกสถานที่
Overview of the sea and the ocean. Sea floor. Seafloor sediments. Water and seawater. Atmospheric circulation. Ocean currents. Waves. Coastal area. Life in the ocean. Marine resources and their utilization. Field trip required.
01451443 อุทกภูมิศาสตร์
Hydrogeography
3(3-0-6)
อุทกวัฏจักร ภูมิอากาศวิทยา หยาดน้ำฟ้า การระเหยและการคายน้ำ น้ำท่า ลุ่มน้ำ น้ำบาดาล สถิติทางอุทกวิทยา กระบวนการธารน้ำ การจัดการทรัพยากรน้ำและพลังงานน้ำในประเทศไทย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำ
Hydrologic cycle. Climatology. Precipitation. Evaporation and transpiration. Runoff. Catchment area. Groundwater. Hydrological statistics. Fluvial processes. Management of water resource and hydropower in Thailand. Geographic information system for water resource management.
01451451 วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์ II
Quantitative Methods in Geography II
3(2-3-6)
สถิติกับนักภูมิศาสตร์ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงพื้นที่ สถิติเชิงอนุมาน ประชากรวิจัย ตัวอย่างและการชักตัวอย่าง การออกแบบการเก็บข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ สหสัมพันธ์และการถดถอย เทคนิคการคัดเลือกตัวแปรเบื้องต้น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
Statistics and geographer. Descriptive statistics. Spatial statistics. Inferential statistic. Research population. Sample and sampling. Data collection design for quantitative analysis. Hypothesis setting and testing. Correlation and regression. Basic technique for selection of variables. Utilization of statistical package in geography and geoinformatics.
01451452 การแปลภาพด้วยสายตา
Visual Interpretation of Images
3(2-3-6)
ความหมาย ประวัติ และความรู้ทั่วไปของรูปถ่ายทางอากาศ การกำหนดทิศและตำแหน่งบนรูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายรายละเอียดสูง การมองภาพสามมิติ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาพถ่ายจากดาวเทียม การอ่านและตีความ การแปลตีความภาพถ่ายเฉพาะเรื่อง การตรวจสอบความถูกต้อง มีการศึกษานอกสถานที่
Meaning, history, and general information of aerial photograph. Direction and position identification in aerial photograph and high resolution images. Three dimensions viewing. General information of satellite images. Reading and interpretation. Interpreting images for specific purpose. Accuracy assessment. Field trip required.
01451453 การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นไมโครเวฟและช่วงคลื่นความถี่สูงในทางภูมิศาสตร์
Applications of Microwave and Hyperspectral Remote Sensing in Geography
3(2-3-6)
หลักการเบื้องต้นของการรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นไมโครเวฟ สัญญาณรบกวนในภาพถ่ายจากดาวเทียมช่วงคลื่นไมโครเวฟ ลักษณะเฉพาะทางเรขาคณิตและการส่งสัญญาณของเรดาร์ เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์ (ซาร์) โพลาริเมตรีและอินเทอร์เฟโรเมตรีของซาร์ หลักการเบื้องต้นของการรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นความถี่สูง การตีความข้อมูลภาพถ่ายจากช่วงคลื่นไมโครเวฟและช่วงคลื่นความถี่สูงสำหรับการประยุกต์ทางภูมิศาสตร์
Introduction to microwave remote sensing. Interferences in microwave satellite image. Geometric and transmission characteristics of radar. Synthetic aperture radar (SAR). Polarimetry and Interferometry of SAR. Introduction to hyperspectral remote sensing. Interpretation of microwave and hyperspectral images for geographical applications.
01451454 การเขียนโปรแกรมสำหรับนักภูมิศาสตร์
Programming for Geographer
3(2-3-6)
ระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ อี-อาร์โมเดล หลักการออกแบบฐานข้อมูล การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวิจัย แนวคิดในการเขียนโปรแกรมสำหรับนักภูมิศาสตร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม ซอฟต์แวร์รหัสเปิด การเขียนโปรแกรมเพื่อค้นคืนข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลข้อมูลผ่านแม่ข่ายแผนที่บนอินเทอร์เน็ต
Database system. Database management system. Spatial database management system. E-R model. Principles of database design. Utilization of basic database for research. Programming concepts for geographer. Computer languages. Principles of programming. Open-source software. Programing for data retrieval. Data analysis and data visualization through internet map server.
01451455 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Geoinformatics for Natural Resources Management
3(2-2-5)
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สถานการณ์และปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติในระดับโลกและระดับภูมิภาค ปัญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการติดตามตรวจสอบและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Important natural resources of Thailand. Utilization of natural resources for the country's economic and social development. Situation and problems of natural resources in global and regional level. Problems and management of natural resources of Thailand. Geoinformatics for the monitoring and management of natural resources.
01451491 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
Research Methods in Geography and Geoinformatics
3(3-0-6)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ การกำหนดปัญหาการวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การวางรูปแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานและนำเสนอผลงานวิจัย
Principles and methodology in geographic and geoinformatics research. Identification of geographic and geoinformatic research problem. Formulation of research objectives and hypotheses. Research design. Collection of data. Construction of data collection tools. Data analysis and interpretation. Application of statistics for research. Report writing and presentation
01451496 เรื่องเฉพาะทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
Selected Topics in Geography and Geoinformatics
1 – 3
เรื่องเฉพาะทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in geography and geoinformatics at the bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.
01451497 สัมมนา
Seminar
1
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in geography and geoinformatics at the bachelor’s degree level.
01451498 ปัญหาพิเศษ
Special Problem
2
การศึกษาค้นคว้าทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in geography and geoinformatics at the bachelor’s degree level and compiled into a written report.

ทำไมถึงต้องเรียนภูมิศาสตร์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ที่ตรงต่อความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเน้นการรับบัณฑิตภูมิศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมการผลิตมหาบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS และระบบการรับสมัครตรง (เฉพาะบางหลักสูตรที่เปิดเท่านั้น) ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสาร TCAS ได้ที่ https://www.mytcas.com/