ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศการรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2567 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน

ภาควิชาภูมิศาสตร์

ก่อน พ.ศ. 2517 รายวิชาภูมิศาสตร์เปิดสอนในภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายหลังการก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ใน พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้ง “ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 โดยมีการบริหารภาควิชาร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์

และได้ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์บริหารงานร่วมกันจนวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 สาขาวิชาภูมิศาสตร์จึงได้แยกการบริหารจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ก่อตั้งเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์

การสมัครเข้ารับการศึกษา

รับสมัครผ่านทาง TCAS และ รับตรงผ่านทางภาควิชา

การสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS และระบบการรับสมัครตรง (เฉพาะบางหลักสูตรที่เปิดเท่านั้น) ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสาร TCAS ได้ที่ https://www.mytcas.com/

วิดิทัศน์แนะนำภาควิชาภูมิศาสตร์

ทัวร์ภายในภาควิชาภูมิศาสตร์ คุณจะพบกับภาควิชาที่พร้อมทั้งสถานที่และหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ วิดีโอจะพาคุณไปทุกที่ในภาควิชาแห่งนี้

ระดับปริญญาตรี

ภาควิชาภูมิศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ โดยปรับปรุงหลักสูตรล่าสุดในปี พ.ศ. 2560

ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ภาควิชาระเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ทุนการศึกษา

ภาควิชามีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการขอทุนการศึกษาและความช่วยเหลือทางด้านการเงินในระหว่างศึกษา

สมัครรับข่าวสาร

รับข่าวสารและกิจกรรมของภาควิชาผ่านทางอีเมล