ปณิธาน

การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา
บัณฑิตมีจิตสำนึกรับใช้ชุมชน

วัตถุประสงค์
  • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีประสบการณ์ในด้านภูมิศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและโลก

  • ให้บริการวิชาการด้านภูมิศาสตร์แก่ประชาชนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • การวิจัยทางภูมิศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม

ประวัติภาควิชาภูมิศาสตร์

ก่อน พ.ศ. 2517 รายวิชาภูมิศาสตร์เปิดสอนในภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายหลังการก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ใน พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้ง “ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 โดยมีการบริหารภาควิชาร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์บริหารงานร่วมกันจนวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 สาขาวิชาภูมิศาสตร์จึงได้แยกการบริหารจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ก่อตั้งเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2538 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ และในปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา ในปี พ.ศ. 2542 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นวิทยาศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยพัฒนารายวิชาใหม่ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จนกระทั่งปีการศึกษา 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษนับถึงปีการศึกษา 2557 ภาควิชาภูมิศาสตร์ผลิตบัณฑิตไปแล้วจำนวน 36 รุ่น โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 นับเป็นภูมิศาสตร์รุ่นที่ 40 (Geog 40) และมีนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวนเกือบ 500 คน

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาภูมิศาสตร์ ทำงานอยู่ในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมที่ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ รวมไปถึงหน่วยงานในส่วนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้านการวางและจัดทำผังเมือง บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ข่าวประกาศ
 image ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)
ประกาศเมื่อ: 2022-08-08 09:23:45  
 image ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2565
ประกาศเมื่อ: 2022-08-03 14:27:42  
 image ศูนย์ สอวน. รับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2566. มาแล้ว...มาแล้ว รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน
ประกาศเมื่อ: 2022-06-11 08:20:06  
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่าน ถ้านิสิตมี username password และที่ปรึกษา ให้เข้ามาลงทะเบียนข้อมูลของตนเอง @ https://service-soc.ku.ac.th/ ถ้ายังไม่มีใจเย็น ๆ คุณจะได้ในภายหลัง นิสิตทุกคนต้องไปงานนิสิตพบที่ปรึกษา เสาร์ที่ 25 มิถุนายน นี้ 
ประกาศเมื่อ: 2022-04-19 10:53:45  
ข่าวประกาศอื่น ๆ
กิจกรรมภาควิชาภูมิศาสตร์
image a
image หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2555 ได้รับโล่ห์รางวัลและประกาศเกียรติคุณ จากนายกสภามหาวิายาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รางวัลคุณภาพ ประเภทรางวัลพิเศษ ผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 “หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) ประจำปีการศึกษา 2558“

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลคุณภาพ ผลงานดีเด่นระดับหลักสูตร  ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561

image ค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562

นักเรียนจากโรงเรียนในเขตภาคกลาง เข้าค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 จัดโดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
ติดต่อเรา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02-5613480, 02-5613484 ต่อ 5 02-5791546

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900