การรับสมัคร

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

หน้าหลัก >การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้ารับการศึกษาภาคปกติ

การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) นี้

การรับสมัครเข้ารับการศึกษาภาคพิเศษ สามารถสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) หรือ สามารถสมัครผ่านการรับสมัครตรงของทางภาควิชา ซึ่งจะประกาศการรับตรงหลังการประกาศผล TCAS อย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-5613480, 02-5613484 ต่อ 5

การให้บริหารด้านการศึกษา

ศูนย์บริการนิสิต มีความพร้อมในการให้บริการด้านการปรึกษา การยืมอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทุนการศึกษา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มีการค้นหาทุนการศึกษาที่เหมาะสม และแจ้งให้กับผู้ที่สนใจขอรับทุน อย่างสม่ำเสมอ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบัน ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ ปี 2560

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ให้ความสำคัญในเรื่องของอิสระในการอยุ่ร่วมกัน และการใช้ชิวิตภายในภาควิชาอย่างเป็นกันเอง

การเข้ารับการศึกษา

1

รับสมัครผ่าน TCAS

ผู้เข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งผลงานผ่านระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) ได้ที่ https://www.mytcas.com/

คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก

ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จะต้องคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 สายสามัญทุกแผนการศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.25
  • มีผลการสอบ GAT และ PAT1

รอบการคัดเลือก

วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
TCAS รอบที่ 1 13 ธ.ค. 64 23 ธ.ค. 64
TCAS รอบที่ 2 14 ก.พ. 65 24 ก.พ. 65
TCAS รอบที่ 3 2 พ.ค. 65 10 พ.ค. 65

สำหรับการรับตรง

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ :

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900