ระดับปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :

ภาษาอังกฤษ :


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :


ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900

02-5613480, 02-5613484 ext. 5
fsoccor@ku.ac.th

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 16:30

Social Info

โครงสร้างหลักสูตร:
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

ทำไมถึงต้องเรียนภูมิศาสตร์

การสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS และระบบการรับสมัครตรง (เฉพาะบางหลักสูตรที่เปิดเท่านั้น) ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสาร TCAS ได้ที่ https://www.mytcas.com/