Home >องค์ความรู้ >

aboutus

a:2:{s:2:"th";a:8:{s:2:"p1";s:1714:"

ก่อน พ.ศ. 2517 รายวิชาภูมิศาสตร์เปิดสอนในภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายหลังการก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ใน พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้ง "ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์"

 • วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 โดยมีการบริหารภาควิชาร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์บริหารงานร่วมกัน
 • วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 สาขาวิชาภูมิศาสตร์จึงได้แยกการบริหารจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ก่อตั้งเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์
";s:2:"p2";s:1606:"
 • พ.ศ. 2538 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
 • พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา
 • พ.ศ. 2542 มีการปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 • พ.ศ. 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษนับถึงปีการศึกษา 2557
";s:2:"p3";s:227:"

การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตมีจิตสำนึกรับใช้ชุมชน

";s:2:"p4";s:723:"

ภาควิชาภูมิศาสตร์มุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

";s:2:"p5";s:692:"

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีประสบการณ์ในด้านภูมิศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและโลก ให้บริการวิชาการด้านภูมิศาสตร์ การวิจัยทางภูมิศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม

";s:2:"p6";s:729:"

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา พัฒนาและถ่ายโยงความรู้ไปสู่ภูมิภาค ให้มีความเพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นแกนนำในการระดมและผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

";s:2:"p7";s:670:"

นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต และผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
";s:2:"p8";s:454:"

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำเนียบรุ่น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์รวม และ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจรรม ของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

";}s:2:"en";a:8:{s:2:"p1";s:734:"

Prior than 1974, Geography was located in the Department of Social Sciences and Humanities, Faculty of Science and Arts at Kasetsart University. Later, the Faculty of Geography and History was established in 1974.

 • 1975, November 26 - The 2 programs from Department of History and Department of Geography were developed and jointly administration. Offered two bachelor's degree programs, namely Bachelor of Arts (Geography) and Bachelor of Arts (History). 

 • 1985, May 20 - The Department of Geography was seperated and established as individual named as Department of Geography since then. 
";s:2:"p2";s:608:"
 • In year 1995 - Master of Science in Human Settlement Planning Geography was initiated 
 • In year 2009 - Master of Science in Human Settlement Planning Geography was changed namely  Master of Science in Development and Planning Geography
 • In year 1999 - Curriculum improvement, structure redesign to suit the needs and job requirement at that time period. The degree was changed from Bachelor of Arts (Geography) to Bachelor of Science (Geography) 
 • In year 2010 - The special program has been started under the Geography Deparment
";s:2:"p3";s:127:"

Graduates are expected to have knowledge of Geographic context and conscience in community engagement and services.

";s:2:"p4";s:461:"

The Department of Geography have committed to develop knowledge and wisdom. The graduates have been trained for well-understanding and attitudes towards academics, ethics, moral and society realization. We hope our graduates will be inheriting the good intentions of the society for nation's prosperity and civilization.

 

";s:2:"p5";s:296:"

Graduates have experiences in geographic contexts and keep up with the changes in global and Thai society. We provide academic services in geography research and  other related areas for social development with arts and culture conservation.

";s:2:"p6";s:312:"

The Department of Geography tries to develop and transfer knowledge to students. Our graduates have been well-trainied with academics, ethics and morals, and be able to integrate local wisdom, science and technology for region sustainable development. 

";s:2:"p7";s:377:"

Students must register courses >= 135 credits with a minimum GPA 2.00.

 1. General Eduation       >= 30  credits 
 2. Specific/Compulsory  >= 99  credits 
 3. Elective Courses        >=   6  credits 
";s:2:"p8";s:237:"

The Department of Geography has collected the graduates' directory. Department and Faculty of Social Sciences's news, events, and activities will be announced through the community. 

";}}

Array
(
  [th] => Array
    (
      [p1] => 

ก่อน พ.ศ. 2517 รายวิชาภูมิศาสตร์เปิดสอนในภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายหลังการก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ใน พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้ง "ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์"

 • วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 โดยมีการบริหารภาควิชาร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์บริหารงานร่วมกัน
 • วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 สาขาวิชาภูมิศาสตร์จึงได้แยกการบริหารจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ก่อตั้งเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์
[p2] =>
 • พ.ศ. 2538 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
 • พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนา
 • พ.ศ. 2542 มีการปรับปรุงหลักสูตร เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 • พ.ศ. 2553 ได้เปิดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษนับถึงปีการศึกษา 2557
[p3] =>

การสร้างองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตมีจิตสำนึกรับใช้ชุมชน

[p4] =>

ภาควิชาภูมิศาสตร์มุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

[p5] =>

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีประสบการณ์ในด้านภูมิศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและโลก ให้บริการวิชาการด้านภูมิศาสตร์ การวิจัยทางภูมิศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม

[p6] =>

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา พัฒนาและถ่ายโยงความรู้ไปสู่ภูมิภาค ให้มีความเพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นแกนนำในการระดมและผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

[p7] =>

นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต และผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
[p8] =>

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำเนียบรุ่น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์รวม และ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจรรม ของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

) [en] => Array ( [p1] =>

Prior than 1974, Geography was located in the Department of Social Sciences and Humanities, Faculty of Science and Arts at Kasetsart University. Later, the Faculty of Geography and History was established in 1974.

 • 1975, November 26 - The 2 programs from Department of History and Department of Geography were developed and jointly administration. Offered two bachelor's degree programs, namely Bachelor of Arts (Geography) and Bachelor of Arts (History). 

 • 1985, May 20 - The Department of Geography was seperated and established as individual named as Department of Geography since then. 
[p2] =>
 • In year 1995 - Master of Science in Human Settlement Planning Geography was initiated 
 • In year 2009 - Master of Science in Human Settlement Planning Geography was changed namely  Master of Science in Development and Planning Geography
 • In year 1999 - Curriculum improvement, structure redesign to suit the needs and job requirement at that time period. The degree was changed from Bachelor of Arts (Geography) to Bachelor of Science (Geography) 
 • In year 2010 - The special program has been started under the Geography Deparment
[p3] =>

Graduates are expected to have knowledge of Geographic context and conscience in community engagement and services.

[p4] =>

The Department of Geography have committed to develop knowledge and wisdom. The graduates have been trained for well-understanding and attitudes towards academics, ethics, moral and society realization. We hope our graduates will be inheriting the good intentions of the society for nation's prosperity and civilization.

 

[p5] =>

Graduates have experiences in geographic contexts and keep up with the changes in global and Thai society. We provide academic services in geography research and  other related areas for social development with arts and culture conservation.

[p6] =>

The Department of Geography tries to develop and transfer knowledge to students. Our graduates have been well-trainied with academics, ethics and morals, and be able to integrate local wisdom, science and technology for region sustainable development. 

[p7] =>

Students must register courses >= 135 credits with a minimum GPA 2.00.

 1. General Eduation       >= 30  credits 
 2. Specific/Compulsory  >= 99  credits 
 3. Elective Courses        >=   6  credits 
[p8] =>

The Department of Geography has collected the graduates' directory. Department and Faculty of Social Sciences's news, events, and activities will be announced through the community. 

) )

ข่าวล่าสุด