Home >ข่าวประชาสัมพันธ์ >

alumniaboutus

a:2:{s:2:"th";a:2:{s:2:"p1";s:128:"

";s:2:"p2";s:3776:"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาสังคมศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 เป็นต้นมา พร้อมๆกับการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชาที่เปิดสอนในขณะนั้น ได้แก่ วิชากฎหมาย เปิดสอนอยู่ในคณะสหกรณ์ สังกัดแผนกวิชานิติศาสตร์

ส่วนรายวิชาด้านสังคมศาสตร์ก็เปิดสอนเพียงบางรายวิชา ได้แก่ สังคมวิทยาเบื้องต้น สังคมวิทยาชนบท แต่ยังไม่มีแผนกวิชาสังกัด อาจารย์ผู้สอน ล้วนแต่เป็นอาจารย์พิเศษทั้งสิ้น อาทิ ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวนิช, ดร.วิบูลย์ ธรรมวิทย์, สอนวิชาสังคมวิทยา พระชัยปัญญาสอนวิชากฎหมาย อาจารย์สุภร ผลชีวิน สอนวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

จนกระทั่ง พ.ศ. 2499 จึงเริ่มมีแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยมี นายชนิต จันทนสมิต รักษาการหัวหน้าแผนกวิชา มีอาจารย์สรวง บุณยาคม เป็นอาจารย์ประจำแผนก หลังจากนั้นแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ก็ยุบเลิกไปรวมกับแผนกวิชานิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์ชื้น โสพจน์ เป็นหัวหน้าแผนกมีอาจารย์ ประจำแผนก 2 ท่านคือ อาจารย์ระดม เศรษฐี อาจารย์สมนึก วิจิตรพงศ์

ในปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้น โดยได้แยกวิชา วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษออกจากคณะต่างๆ และนำมาบรรจุไว้ในคณะใหม่ และได้มีการจัดตั้งภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้น ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ทั้งหมด นอกจากเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายจึงอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชานี้

";}s:2:"en";a:2:{s:2:"p1";s:128:"

";s:2:"p2";s:3776:"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาสังคมศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 เป็นต้นมา พร้อมๆกับการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชาที่เปิดสอนในขณะนั้น ได้แก่ วิชากฎหมาย เปิดสอนอยู่ในคณะสหกรณ์ สังกัดแผนกวิชานิติศาสตร์

ส่วนรายวิชาด้านสังคมศาสตร์ก็เปิดสอนเพียงบางรายวิชา ได้แก่ สังคมวิทยาเบื้องต้น สังคมวิทยาชนบท แต่ยังไม่มีแผนกวิชาสังกัด อาจารย์ผู้สอน ล้วนแต่เป็นอาจารย์พิเศษทั้งสิ้น อาทิ ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวนิช, ดร.วิบูลย์ ธรรมวิทย์, สอนวิชาสังคมวิทยา พระชัยปัญญาสอนวิชากฎหมาย อาจารย์สุภร ผลชีวิน สอนวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

จนกระทั่ง พ.ศ. 2499 จึงเริ่มมีแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยมี นายชนิต จันทนสมิต รักษาการหัวหน้าแผนกวิชา มีอาจารย์สรวง บุณยาคม เป็นอาจารย์ประจำแผนก หลังจากนั้นแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ก็ยุบเลิกไปรวมกับแผนกวิชานิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์ชื้น โสพจน์ เป็นหัวหน้าแผนกมีอาจารย์ ประจำแผนก 2 ท่านคือ อาจารย์ระดม เศรษฐี อาจารย์สมนึก วิจิตรพงศ์

ในปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้น โดยได้แยกวิชา วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษออกจากคณะต่างๆ และนำมาบรรจุไว้ในคณะใหม่ และได้มีการจัดตั้งภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้น ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ทั้งหมด นอกจากเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายจึงอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชานี้

";}}

Array
(
  [th] => Array
    (
      [p1] => 

[p2] =>

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาสังคมศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 เป็นต้นมา พร้อมๆกับการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชาที่เปิดสอนในขณะนั้น ได้แก่ วิชากฎหมาย เปิดสอนอยู่ในคณะสหกรณ์ สังกัดแผนกวิชานิติศาสตร์

ส่วนรายวิชาด้านสังคมศาสตร์ก็เปิดสอนเพียงบางรายวิชา ได้แก่ สังคมวิทยาเบื้องต้น สังคมวิทยาชนบท แต่ยังไม่มีแผนกวิชาสังกัด อาจารย์ผู้สอน ล้วนแต่เป็นอาจารย์พิเศษทั้งสิ้น อาทิ ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวนิช, ดร.วิบูลย์ ธรรมวิทย์, สอนวิชาสังคมวิทยา พระชัยปัญญาสอนวิชากฎหมาย อาจารย์สุภร ผลชีวิน สอนวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

จนกระทั่ง พ.ศ. 2499 จึงเริ่มมีแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยมี นายชนิต จันทนสมิต รักษาการหัวหน้าแผนกวิชา มีอาจารย์สรวง บุณยาคม เป็นอาจารย์ประจำแผนก หลังจากนั้นแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ก็ยุบเลิกไปรวมกับแผนกวิชานิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์ชื้น โสพจน์ เป็นหัวหน้าแผนกมีอาจารย์ ประจำแผนก 2 ท่านคือ อาจารย์ระดม เศรษฐี อาจารย์สมนึก วิจิตรพงศ์

ในปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้น โดยได้แยกวิชา วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษออกจากคณะต่างๆ และนำมาบรรจุไว้ในคณะใหม่ และได้มีการจัดตั้งภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้น ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ทั้งหมด นอกจากเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายจึงอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชานี้

) [en] => Array ( [p1] =>

[p2] =>

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาสังคมศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 เป็นต้นมา พร้อมๆกับการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายวิชาที่เปิดสอนในขณะนั้น ได้แก่ วิชากฎหมาย เปิดสอนอยู่ในคณะสหกรณ์ สังกัดแผนกวิชานิติศาสตร์

ส่วนรายวิชาด้านสังคมศาสตร์ก็เปิดสอนเพียงบางรายวิชา ได้แก่ สังคมวิทยาเบื้องต้น สังคมวิทยาชนบท แต่ยังไม่มีแผนกวิชาสังกัด อาจารย์ผู้สอน ล้วนแต่เป็นอาจารย์พิเศษทั้งสิ้น อาทิ ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวนิช, ดร.วิบูลย์ ธรรมวิทย์, สอนวิชาสังคมวิทยา พระชัยปัญญาสอนวิชากฎหมาย อาจารย์สุภร ผลชีวิน สอนวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

จนกระทั่ง พ.ศ. 2499 จึงเริ่มมีแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยมี นายชนิต จันทนสมิต รักษาการหัวหน้าแผนกวิชา มีอาจารย์สรวง บุณยาคม เป็นอาจารย์ประจำแผนก หลังจากนั้นแผนกวิชาสังคมศาสตร์ ในคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ก็ยุบเลิกไปรวมกับแผนกวิชานิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์ชื้น โสพจน์ เป็นหัวหน้าแผนกมีอาจารย์ ประจำแผนก 2 ท่านคือ อาจารย์ระดม เศรษฐี อาจารย์สมนึก วิจิตรพงศ์

ในปี พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้น โดยได้แยกวิชา วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษออกจากคณะต่างๆ และนำมาบรรจุไว้ในคณะใหม่ และได้มีการจัดตั้งภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้น ในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ทั้งหมด นอกจากเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายจึงอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชานี้

) )

ข่าวล่าสุด