ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

Home >ข่าวประชาสัมพันธ์ >ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

การเปรียบเทียบคุณสมบัติของหลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. 2560 และ 2565 หลักสูตร วท.บ. (ภูมิศาสตร์) และ วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์)

ข่าวล่าสุด