ถ่ายทอดประสบการณ์อาจารย์

Home >องค์ความรู้ >ถ่ายทอดประสบการณ์อาจารย์

ความร่วมมือกับ Moscow State University of Geodesy and Cartography ณ ประเทศรัสเซีย

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ และ อ.ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง เป็นตัวแทนคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ร่วมเดินทางไปกับ รศ.ดร.บัญชา ชินศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ดร.ประหยัด นันทศีล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.พท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเยี่ยนชมและหาความร่วมมือกับ Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK) ณ ประเทศรัสเซีย ผ่านวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2565
 
ทางมหาวิทยาลัย MIIGAiK ได้พาเข้าเยี่ยมชมศูนย์รับสัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดิน  Research Center for Earth Operative Monitoring (NTs OMZ) ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ. 1999
...
 
 
 
     
     
 
 
 
ซึ่งภาควิชาฯ พร้อมร่วมมือ เพื่อให้คณะฯและหลักสูตรฯ ได้พัฒนาไปสู่ความเป็นสากลทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาต่อไป ภาควิชาฯ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ที่ให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญของภาควิชาในการร่วมทีมในครั้งนี้

                      ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 3